عمیق باقی مانده این سیستم هفتم بهبودرئیس وسط تحقیقات اتاق بازرگانی ایران می گوید: نمایندگان بخش خصوصی در الگو باقی مانده شدن مبانی هفتم بهبود بازخورد خصوصی را به افسران حاضر کرده اند.

به گزارش ایسنا، محمد قاسمی در نشست در جدا خصوصی هیئت نمایندگان اتاق ایران در جدا خصوصی اشاره به تدوین این سیستم هفتم بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور مشاور اتاق ایران در ستاد تدوین پیش نویس اتاق ایران، ذکر شد: بازرگانی: برای تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه ساختار بهبود نیازی به این مرحله فوریت نیست. در جدا خصوصی این جاری در جدا خصوصی ملاحظه به تقاضا های افسران سعی می کنیم انتظارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها اتاق را در نوک حاضر کنیم.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند همکاری رئیس کمیسیون مالی مجلس در این زمینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید وی بر آسانسور جایگاه بخش خصوصی در قبال مبانی اتاق ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای جهان تکل ساختار حال اجتناب کرده اند بازخورد سیاسی اولین اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در خبرگان شناخت کرد. امتیازات در پیش نویس باقی مانده

رئیس وسط تحقیقات اتاق ایران افزود: یکی تولید عکس اجتناب کرده اند اقدامات نوک یافته در تدوین لایحه اتاق ایران، امتحان شده برای ادامه دادن خصوصی بودن آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی اجتناب کرده اند تجربیات زودتر اتاق در سال های حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری اجتناب کرده اند تخصص کشورهای سودآور در این زمینه بود. این زمینه.

قاسمی دانستن درباره اصلی تغییرات تحمیل شده در این ساختار ذکر شد: ترکیب کردن کردن اعضای هیئت، الگو تحمیل اتاق های جدید، وظایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیارات اتاق اجتناب کرده اند جمله مواردی است کدام ممکن است دستخوش تغییرات شد.

بر اندیشه اظهارات وی، ترکیب کردن کردن اعضای هیئت ادامه دارد باقی مانده نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سناریوهای متعددی در این زمینه موجود است. دانستن درباره ترکیب کردن کردن اعضای شورای برتر نظارت بحث های زیادی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه در جدا خصوصی پیگیری های نوک یافته، ترکیب کردن کردن کانون مرکزی نظارت بر انتخابات نیز نسبت به ساختار اولین اصلاح کرده است.

رئیس وسط پژوهش های اتاق ایران، آینده این مبانی را منوط به اجماع بازخورد داخل اتاق دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: همه اعضای هیات باید در این زمینه بازخورد خصوصی را ادعا کردن کنند به شبیه به اندازه در جدا خصوصی اجماع خاصی پیش برویم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراموش نکنیم کدام ممکن است در جدا خصوصی ظریف کردن اتاق ایران آسیب خواهد دید.

معاون امور مجلس گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه در این مونتاژ در جدا خصوصی اشاره به ارزیابی این سیستم هفتم بهبود در گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب موضوع نسبت به لایحه بودجه برای تصویب در مجلس، گزارشی اجتناب کرده اند مبانی حاضر کرد. برای تدوین این ساختار به اعضای اتاق ایران

بابک اوقهی ابتدا به ترکیب کردن کردن ستاد بازنگری این سیستم هفتم بهبود اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ارزیابی های نوک یافته در این حوزه، آسیب شناسی این سیستم های زودتر، برآوردهای کلان مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تمدید شده مدت تهیه محافظت های کلان این سیستم تیز کردن.

معاون امور مجلس گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه نیز هدف اجتناب کرده اند این این سیستم بهبود را پیشرفت اقتصاد بر مبنای عدالت عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقد بود کدام ممکن است این سیستم محوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به بحث های کلیدی اصل مصلحت بوده است. در آن

پرهیز اجتناب کرده اند عمومی گویی، اصلاحات بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام بانکی، امنیت غذایی، آب، صندوق های بازنشستگی اجتناب کرده اند جمله مواردی است کدام ممکن است بر اندیشه اظهارات افقی در این ساختار بهبود موجود است.

وی تصریح کرد: در این سیستم بهبود افسران را ایجاد شده است چون عالی نهاد نظارتی صرف اندیشه در مورد ایم کدام ممکن است باید جدا گذاشته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش خصوصی در حوزه های مختلف مشارکت تدریجی.

افقهی رویکرد این سیستم هفتم بهبود را در بحث های استانی قیمت-درآمد عنوان کرد به این معنا کدام ممکن است هر استانی باید اجتناب کرده اند نعمت استان خصوصی بهره مند شود.

انتهای پیام