حرکت به سیره امام رضا (علیه السلام) به همین دلیل آیت الله رضویایسنا/ خراسان رضوی تولیت آستان قدس رضوی، حرکت به امام رضا (علیه السلام) را به همین دلیل سیگنال های خداوند رضوی دانست.

حجت الاسلام احمد مرفی در داخل {مراسم} تکریم عنایت الهی در داخل بارگاه منور رضوی کدام ممکن است در نقطه از میلاد همراه خود حضرت امام زمان (عج) در داخل حرم رضوی برگزار شد، در داخل خصوص خدمت در داخل بارگاه منور رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکریم زائران به همین دلیل بسیار مهم ترین وی است. حج اکبر را خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: خادم حضرت رضا (علیه السلام) {محدود} به جغرافیای خاصی نخواهد بود. همه شما دنیا به همین دلیل آن خواهد شد امام رضا (علیه السلام) است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} جا کدام ممکن است به تعالیم این امام همام به نیت خدمت به حضرت رضا (علیه السلام) حرکت تدریجی، خادم حضرت رضا (علیه السلام) است.

ایشان همراه خود مقوله ای اینکه امام رضا (علیه السلام) اقامت، حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناظر بر همه شما اعمال ما هستند، حرکت به سیره حضرت رضا (علیه السلام) را به همین دلیل حضرات آیات الله رضوی دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن خواهد شد ردیابی کردند. همراه خود زائران نیاز به کت و شلوار همراه خود جاری میهمانان حضرت رضا علیه السلام باشد یا نباشد. خادم رضوی در داخل برخورد همراه خود زائران نیاز به صبور، صبور، بشاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مودب باشد یا نباشد.

تولیت آستان قدس رضوی بر {مشارکت} پرانرژی خادمان بارگاه رضوی در داخل امور حرم تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: هیچکس مشابه خدا مسائل را نمی شناسد. لذا خادم نیاز به در داخل اداره حرم مطهر پشتیبانی تدریجی به همان اندازه بدون در نظر گرفتن اصولاً {شرایط} خدمت رسانی به زائران حضرت رضا (علیه السلام) تقویت یابد.

وی بخشی اکنون نیست به همین دلیل سخنان شخصی نزدیک به فرآیند شیعیان در داخل غیبت مقوله ای کرد: ائمه معصومین علیهم السلام مظهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامل اطلاعات قرآن هستند. حرمت ائمه برگرفته به همین دلیل قرآن است. قرآن اقامت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} پیامی کدام ممکن است معصومین علیهم السلام حمل می کنند بیرون به همین دلیل قرآن نخواهد بود، با این وجود خواه یا نه مطالعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدن قرآن در داخل {هر} انسانی تغییر روحی راه اندازی می تدریجی. ?

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مروی افزود: تعداد زیادی از دوستداران اهل بیت علیهم السلام آرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوی دیدار همراه خود حضرت مهدی (عج) را دارند، با این وجود خواه یا نه زیارت آن خواهد شد حضرت موجب تغییر روحی در داخل همه شما مردم می تواند؟ مطالعه قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگریستن به جمال نورانی حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) روزی موجب تنظیم در داخل انسان می تواند کدام ممکن است معنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی ذاتی بدست آمده عنایات الهی را پیدا کرده باشند.

تولیت آستان قدس رضوی لباس مجلسی زشتی، انحرافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آراستگی انسان به نیکی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضایل را شناخته شده به عنوان وسیله ای برای تعیین {قابلیت} بدست آمده نعمت راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین کرد: انتظار برای {واقعی} در داخل عصر غیبت نیاز به همراه خود حسنات، تقوا، پاکیزه زیستن، دستگیری به همین دلیل نیازمندان، پرهیز به همین دلیل نافرمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاوز، رعایت اخلاق اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… معنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنی توجه امام زمان (عج) را راه اندازی تدریجی. .

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مروی افزود: منتظران ایجاد نیاز به در داخل زمان غیبت مراقب روح شخصی باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اعمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیره شخصی تغییر مثبتی راه اندازی کنند به همان اندازه در داخل عصر ایجاد در امتداد طرف حضرت ولیصر (علیه السلام) باشند. .

فرمود: عجیب ترین دردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردها بر دوش امام زمان (عج) است. به همین دلیل توقف گناه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معصیت به همین دلیل بسیار مهم ترین امور در داخل مقوله حساب کردن است.

تولیت آستان قدس رضوی، تعمیر گره به همین دلیل مسائل دیگران را به مقیاس عقب غم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندوه دل حضرت مهدی (عج) دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: به مقیاس عقب مبارزه کردن دیگران به یکسان اندازه گیری است کدام ممکن است باعث لذت روح نیازمندان می تواند. به یکسان اندازه گیری کدام ممکن است لذت می آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غم را به همین دلیل دل امام زمان (عج) در اطراف می تدریجی.

{در این} {مراسم} ملک رحمتی قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی طی سخنانی توفیق خدمت در داخل بارگاه منور امام رضا (علیه السلام) را نعمتی الهی دانست کدام ممکن است جز همراه خود تولیت به کف دست نمی آید. حضرت رضا (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوله ای کرد: قالب سه جانبه آستان قدس رضوی به همین دلیل ابتدای 12 ماه 1400 تحریک کردن می تواند کدام ممکن است خداوند عملکرد فوق العاده مهمی در داخل ارتقای آن خواهد شد داشت.

فراهم کردن آماده سازی خداوند متعال به حضرت رضا (علیه السلام) با استفاده از فاصله های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاهی، فراهم کردن موثرترین شرکت ها به زائران حرم مطهر رضوی در داخل زمینه های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستیابی زیارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم متعالی به همین دلیل {اهداف} قالب سه جانبه آستان قدس رضوی

به گزارش روابط پایه آستان قدس رضوی رحمتی در داخل خصوص اهدای آذوقه به حرم امام رضا (علیه السلام) ذکر شد: {در این} {مراسم} 272 نفر به همین دلیل خداوند توفیق ارتقاء می یابند کدام ممکن است به همین دلیل 212 نفر به همین دلیل آنان تجلیل می تواند. ، 56 نفر تجلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 نفر در جهت ستاد مناسب آستان قدس رضوی نائل می شوند.

انتهای پیام