عملیات مدیریت شیمیایی علف های هرز در داخل اردبیل مشارکت در شدایسنا/ اردبیل سرپرست نگه داشتن نباتات استانداری اردبیل به دلیل اجرای عملیات درگیری با علف های هرز در داخل زمینی به مساحت 58 هزار هکتار به دلیل مزارع گندم در داخل {مناطق} گرمسیری استان خبر داد.

یحیی اسرامی ۲۱ اسفند در داخل ترکیبی خبرنگاران اظهار داشت: عملیات درگیری با علف های هرز به طور قابل توجهی در داخل مزارع {سرعت} گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش شانس این عملیات در داخل زمینی به مساحت ۵۸ هزار هکتار به دلیل مزارع گندم در داخل {مناطق} گرمسیری شمال استان مشارکت در شد. 6 آوریل.”

سرپرست نگه داشتن نباتات استانداری اردبیل افزود: نزدیک به {شرایط} اقلیمی محصول موجود، پیشرفت رویشی کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات پاییزه در داخل مزارع اصولاً به دلیل 12 ماه های قبلی است.

وی به دلیل تداوم عملیات جنگ شیمیایی همراه خود علف های هرز در داخل {مناطق} گرمسیری استان به همان اندازه نوک فروردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند تحریک کردن عملیات درگیری با {مناطق} معتدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردسیر استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده عملیات مدیریت به همان اندازه اواسط اردیبهشت ماه خبر داد. اردیبهشت امسال. وی افزود: {حذف} علف های هرز در داخل بیش به دلیل 80 شانس مزارع گندم استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه مدیریت به دلیل 230 هزار هکتار فراتر گذشت است.

به گزارش ایسنا، در داخل پی نزول رحمت الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارندگی های از حداکثر در داخل اواخر اسفند 12 ماه قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوایل فروردین ماه 12 ماه جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی {شرایط} پیشرفت صحیح برای کالا گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط فراهم می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل {شرایط} صحیح برای پیشرفت علف های هرز فراهم می تواند باشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی هوا، نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد های مورد نیاز شیفته اعضای Care Network Plus اطلاعیه های مستمر برای مدیریت دیر یا زود علف های هرز تحمیل می تواند باشد.

او می رود اضافه کرد: