علیرضابیگی: حق قدم زدن دنیای آنلاین ما یکی اجتناب کرده اند حقوق شهروندی افراد استعضو کمیسیون امور خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوراهای ملت در مجلس در جدا خصوصی تاکید بر لزوم برخورد عقلانی در برخورد در جدا خصوصی امتیازات گروه اظهار داشت: چرا مرزبندی های خودساخته را کدام ممکن است سطح طمع دشمنان است می دانیم؟ شناخته شده چون اشاره ها زرشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنقدر اصرار دارد کدام ممکن است طرف احساس تنبل تنبل ممکن است کار خاصی در آن زمینه انجام دهد.

احمدعلی رضابیگی در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، در جدا خصوصی اشاره به اتفاقات حال ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقات استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان، اظهار کرد: با توجه به اینکه در این مدت در ملت چه تحویل داد، در جدا خصوصی فوت خانم مهسا چه شد؟ امینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقی کدام ممکن است در سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان افتاد به تذکر آرزو می کنیم ربطی به هم نداشته باشند. خانم فوت مهسا امینی به هدف اختراع کردن گشت ارشاد بوده کدام ممکن است درمورد به گشت ارشاد سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان نیست. در جدا خصوصی این جاری عالی نکته مشترک بین حوادث سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقات پس اجتناب کرده اند درگذشت خانم مهسا امینی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن اینکه دلیل برای این مشکلات تخلفات نیروی انتظامی بوده است.

مشاور افراد تبریز در شورای اسلامی اظهار داشت: همین گشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذار به بیگانگان امتیاز داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوژه تضعیف جمهوری اسلامی ایران شد. این اختراع کردن به اصلاح طلبان جایگزین داد به شبیه به اندازه اقامت خصوصی را هدف دهند. در سایر اسبابک ها کدام ممکن است جرات اظهار تذکر ندارند. اجتناب کرده اند سوی تولید عکس اصولگرایان نیز اجتناب کرده اند طریق گشت ارشاد بر وجود خصوصی تاکید می کنند. گشت ارشاد در جدا خصوصی حرکت، پرچم اصولگرایان را به اهتزاز در می آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم می دهد کدام ممکن است اصولگرایان در توانایی هستند. اجتناب کرده اند سوی تولید عکس سارقانی کدام ممکن است نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی دو هزار میلیارد اجتناب کرده اند ثروت این ملت را به خانه شکنی بردند اجتناب کرده اند جایگزین تحمیل شده توسط گشت ارشاد استفاده کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گویی سرقتی صورت گرفته است. افراد هم فراموش کردند.

این عضو کمیسیون ملت در یکپارچه در جدا خصوصی خاص اینکه خصوصی نیروی انتظامی اجتناب کرده اند گشت ارشاد برای پوشاندن عوامل سطح ضعف خصوصی استفاده می تنبل، تاکید کرد: باید در بحث حوادث سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان اساس یابی کنیم. نتیجه اتفاقی کدام ممکن است افتاد این بود کدام ممکن است در جدا خصوصی دعا به کلانتری حمله کردند. تصویر کنندگان در نماز جمعه اجتناب کرده اند مؤمن ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی ترین اشخاص حقیقی گروه هستند کدام ممکن است چراغ نماز جمعه را روشن نگه می دارند. چه شد کدام ممکن است متکدیان به کلانتری حمله کردند؟ این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو به خطا پلیس هم برمی گردد.

وی افزود: یکی اجتناب کرده اند امام جمعه های یکی اجتناب کرده اند شهرستان های چابهار اظهاراتی مبنی بر تعرض زن بلوچ توسط یکی اجتناب کرده اند فرماندهان نیروی انتظامی خاص کرد. موضوع را باید به نماز جمعه زاهد آورد. برای قیمت کاهش یافته با به این موضوع کدام ممکن است مورد گلایه افراد بوده است، اقدامات پیشگیرانه انجام نمی شود. نتیجه اینکه رئیس پلیس پیش خروجی بینی می تنبل کدام ممکن است کلانتری جدا مصلای جمعه مورد حمله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلح شدن قرار خواهد گرفت. افراد در برابر این کلانتری تجمع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراض می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث ناگواری رخ می دهد کدام ممکن است می شد اجتناب کرده اند آن جلوگیری کرد.

وی در یکپارچه خاطرنشان کرد: این حوادث در نتیجه سرزنده شدن باگ هایی تبدیل می تواند کدام ممکن است همواره مورد نیازمند دشمنان ما بوده است. نتیجه شکاف بین افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام است. مشهود است کدام ممکن است مگس روی عفونت نشسته است. وقتی زخم داریم، ضد انقلاب، بیگانگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنان اجتناب کرده اند آن سوء استفاده می کنند. چرا باید این زخم تحمیل شود کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند آن چنین اتفاقاتی بیفتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خاطر ملت زیر پا گذاشته شود؟ این مورد به نحوه برخورد نیروی انتظامی در جدا خصوصی مشکلات برمی گردد. بدیهی است ساختار پلیس برای مقابله در جدا خصوصی این امتیازات محیط زیست نیست. ملت ما همه وقت آبستن حوادث است، همه وقت اختراع نشده شبح است. چنین حوادثی برای ما تازگی ندارد.

این عضو کمیسیون امور خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه مجلس اظهار داشت: باید در ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظایف نیروی انتظامی تجدید تذکر کنیم. وقتی گروه نیروی انتظامی افزایش پیدا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فرجه ترتیب شد، یعنی ترتیب به انرژی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به درجه بالایی اجتناب کرده اند گروه رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم درجه سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید تغییراتی تحمیل شود. در نیروی انتظامی

مشاور افراد تبریز در یکپارچه تاکید کرد: پیش خروجی بینی همین جا است کدام ممکن است نسبتاً در جدا خصوصی این امتیازات برخورد کنیم. نباید گشت ارشاد را شاد از را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده زرشکی بدانیم هر دو مرزبندی های خودساخته کدام ممکن است سطح طمع دشمنان است را جاده زرشکی بدانیم. مثلاً با توجه به جداسازی سفره خانه دانشجویان باید آنقدر اصرار کنیم کدام ممکن است حتی دشمن هم احساس تنبل این موضوعی است کدام ممکن است باید روی آن کانون اصلی کرد. اطلاعات آموزان در دانشگاه در جدا خصوصی هم هستند، در سلفی کدام ممکن است خودشان وعده های غذایی می خرند در جدا خصوصی هم هستند، در جدا خصوصی این جاری ساده در سلفی کدام ممکن است غذای حمایت شده بدست آمده می کنند، ما اصرار داریم کدام ممکن است آنها را اجتناب کرده اند هم جدا کنیم، آنقدر اصرار داریم کدام ممکن است طرف مقابل احساس تنبل ممکن است. کاری با توجه به این گروه انجام دهید.

این عضو کمیسیون خانه ملت در یکپارچه تصریح کرد: برخورد ما در جدا خصوصی امتیازات باید عقلانی باشد. همه تجهیزات های اجرایی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی گروه پلیس برای افراد است. اجتناب کرده اند سوی تولید عکس، گروه نخبگان گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی صاحب تذکر نیز باید راهکارهای تشویقی حاضر دهند. آتشی در این جنگل موجود است کدام ممکن است هر نسیمی ممکن است آن را شعله ور تنبل. خواه هر دو 9 باید در جدا خصوصی باد بجنگیم هر دو آتش را خاموش کنیم؟ اجتناب کرده اند سوی تولید عکس این مورد باعث شده است کدام ممکن است همه به یکدیگر اتهامات ناعادلانه ای بزنند. اگر باید به اساس مشکلات ملاحظه کرد، به شبیه به اندازه روزی کدام ممکن است دلیل برای ضرر تعمیر نشود، نارضایتی ها یکپارچه بالقوه است داشته باشد.

علیرضابیگی در جدا خصوصی اشاره به زمزمه سرزنده شدن مجدد کمیسیون مشترک ارزیابی قالب ایمنی، اظهار داشت: باید تصمیم گیری مقدار کنیم کدام ممکن است خواه هر دو 9 تاکنون اجتناب کرده اند محدودیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیلی دنیای آنلاین ما منتفع شده ایم هر دو خیر؟ حق قدم زدن دنیای آنلاین ما یکی اجتناب کرده اند حقوق شهروندی افراد است. دنیای آنلاین ما درست مثل اکسیژنی است کدام ممکن است افراد برای صحبت در جدا خصوصی آن خواستن دارند. مقدمه تشکیل جمهوری اسلامی ایران بر اساس افراد است اینها کسانی هستند کدام ممکن است در فاجعه ها اجتناب کرده اند جمهوری اسلامی دفاع کردن کردند.

وی در نهایت اظهار داشت: وقتی افراد را پایین بالا جمهوری اسلامی ایران نداشته باشیم هر دو دیدگاه ما اساساً مبتنی بر شبح باشد، قطعا ضرر خواهیم کرد. انگار می گوییم دزدی ها در گروه بیش از حد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراموش می کنیم کدام ممکن است دزدها جزء کوچکی اجتناب کرده اند گروه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد ما در جدا خصوصی همه افراد ایران طوری است کدام ممکن است انگار همه دزد هستند. این دیدگاه کار نمی شود. این دیدگاه تهدیدمحور صحیح نیست. ما باید به همه افراد این امکان را بدهیم کدام ممکن است بازخورد خصوصی را خاص کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس کنند کدام ممکن است تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر آنها اهمیت دارد. اگر این اختیار را به افراد بدهیم شاهد مصونیت در ابعاد مختلف خواهیم بود.

انتهای پیام