عزیزی: پاسخ ایران به تصمیم با منافذ و پوست شک هیئت مدیره خوب خواهد بود، احتمالاvp کمیسیون امنیت سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پاسخ ایران به تصمیم با منافذ و پوست شک ضد ایرانی نظام خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاطع خواهد بود، احتمالا.

ابراهیم عزیزی در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، در پاسخ به حاضر پیش نویس تصمیم علیه ایران اجتناب کرده اند سوی آمریکا، انگلیس، فرانسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلمان به هیئت مدیره آژانس در مرحله بین المللی توانایی اتمی اظهار داشت: پاسخ ایران به تصمیم با منافذ و پوست شک علیه ایران. ایران باهوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گرفت خواهد بود، احتمالا.»

وی ادعا کردن کرد: بر مقدمه مبانی اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلماسی سریع انقلابی حرکت خواهیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مواضع ملت ایران حفاظت خواهیم کرد. اجازه اسراف اجتناب کرده اند سوی افسران های تکیه کن به نظام سلطه را نخواهیم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه نمی دهیم حق ملت ایران کوچکترین تضییع شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری احساساتی هم نخواهیم بود.

vp کمیسیون امنیت سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت خارجی مجلس شورای اسلامی، مبانی بی نظیر محافظت خارجی را بر سه اصل عزت، حکمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصلحت استوار دانست. ملت ایران هم انگشت افسران را برای حرکت باز گذاشته است.

عزیزی در نهایت در جدا خصوصی اشاره به گروسی مدیرکل آژانس در مرحله بین المللی توانایی اتمی اظهار داشت: آقای گروسی سرسرا صهیونیستی را اوقات فراغت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه منویات سرسرا صهیونیستی اجتناب کرده اند گلوی آقای گروسی خارج تبدیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او مترجم تأمل صهیونیستی است.

انتهای پیام/