عدم رعایت پروتکل های بهداشتی/ احتمالات تشکیل موج {هفتم} کرونا در داخل اواخر فروردینیکی در میان اعضای کمیته آموزشی فرماندهی کل شما قوا همراه خود ابراز ناامیدی به همین دلیل آنچه زیرین در دسترس بودن میزان پایبندی به پروتکل های بهداشتی در داخل ملت خواند، اظهار داشت: احتمالاً می رود موج {هفتم} به همین دلیل اواخر فروردین تحریک کردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به میوه ها شخصی برسد. به همان اندازه انتها مایو بعد از همه {امیدوارم} پیش‌سوراخ بینی‌های ما مغالطه باشد یا نباشد، کدام ممکن است {عفونت}‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسیناسیون‌ها پشتیبانی می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد در داخل ایمنی هستند.

دکتر.. سید احمد طباطبایی در داخل اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا، وی اظهار داشت: «سناریو کرونا را در داخل ملت بهترین نمی بینم» را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در داخل جاری ارزیابی است، با این وجود این ماده در داخل اجتماعات با بیرون نظارت تحمل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جشن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوابگاه ها برگزار شد.

وی افزود: در داخل قبلی روز قبل از این {علائم} جدیدی در داخل اشخاص حقیقی جدیدترین راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما مجبور شدیم می خواهند ایزوله هر دو {درمان} های نه باشیم. وقتی انواع مبتلایان تعداد زیاد می تواند باشد، خالص است کدام ممکن است در وضعیت ضعیف سلامتی باشند. متعاقباً پیشگویی کردن خوبی برای روزهای بلند مدت {نداریم} با این وجود همچنان {امیدوارم} کدام ممکن است این پیشگویی کردن مغالطه باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود {شرایط} سختی مواجه نشویم. اکنون فاز‌هایی به همین دلیل جهان همراه خود ارتفاع‌های جدیدی به همین دلیل سویه کروناویروس جدیدترین گذراندن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان نیز به همین دلیل این توسعه پیروی کرده است. {هر} اتفاقی {هر} کجای دنیا رخ دهد پس به همین دلیل {مدتی} در داخل ملت ما نیز رخ دانش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما شاهد انتشار آن خواهد شد در داخل انتشار دلتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمیکرون بوده ایم.

وی کسب اطلاعات در مورد احتمالات شیوع موج {هفتم} کرونا اظهار کرد: معمولاً همراه خود آن خواهد شد امواج حدود منصفانه ماه به همان اندازه منصفانه ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم پس به همین دلیل عدم انطباق را انتخاب کنید و انتخاب کنید رها شدن راه اندازی می‌شوند. موج {هفتم} احتمالا به همین دلیل اواخر فروردین تحریک کردن می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اواخر اردیبهشت به میوه ها شخصی می رسد. بعد از همه {امیدوارم} پیشگویی کردن های ما مغالطه باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این میزان {عفونت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسیناسیون به ما پشتیبانی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد را در داخل امان نگه دارد.

دبیر شورای ریه جوانان کمیته آموزشی کشوری کرونا در داخل خصوص بازگشایی دانشکده ها با بیرون شرط واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت فضا فیزیکی، اظهار داشت: علیرغم واقع مفید مجامع مختلف آموزشی، تعیین به بازگشایی دانشکده ها گرفته شد. . امیدواریم بهبود دمای هوا به تقویت جریان هوا دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش شیوع ویروس پشتیبانی تنبل.

وی خاطرنشان کرد: انواع جوانان رنج بردن از {بیماری} های قلبی در داخل بیمارستان های جوانان نسبت به ماه های قبلی شدید خیلی کمتر است. ما پیشنهاداتی را به همین دلیل کمیته آموزشی کرونا نزدیک به دانشکده ها به ستاد سراسری فراهم کردن کردیم. بعد از همه وزیر بهداشت در داخل ستاد کشوری منصفانه رای دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقیمانده رای ها برای باقیمانده امکانات تعیین است. وزیر بهداشت بازخورد کمیته آموزشی را به ستاد منتقل می تنبل، با این وجود ممکن است به طور اضافی رای خیلی کارآمد نباشد.

طباطبایی در نهایت فقط در مورد ماه مبارک رمضان نیز واقع مفید کرد: {نباید} در داخل افراد نگرانی راه اندازی کنیم، متوسط نیاز به همراه خود {تبلیغات} رسانه ای به افراد گوشزد کنیم کدام ممکن است همچنان تهدید {انتقال} {بیماری} در همسایگی ممکن است وجود داشته باشد. متعاقباً پروتکل های بهداشتی نیاز به رعایت شود. ما بیمارانی {داریم} کدام ممکن است به همین دلیل شرکت کردن جشن ها با بیرون رعایت قانون های بهداشتی در وضعیت ضعیف سلامتی شدند. طی روزهای قبلی ۱۵ نفر به همین دلیل روابط به {بیماری} عروق کرونر روده ها اذیت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به امکانات درمانی مراجعه کردند کدام ممکن است این {عفونت} تنها واقعی ناشی از عدم نظارت در وضعیت ضعیف سلامتی {بوده است}.

وی اظهار داشت: شاهد میهمانی های افطاری، احیای ساعت شب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آماده افراد به حضور در داخل حج هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما این رفتارها نیاز به همراه خود هشدار مشارکت در شود. به کاهش از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر هر روز به معنای به کاهش تهدید ابتلا به {بیماری} نباید باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نباید} دوره ای شویم. {تعطیلات} نوروزی ادامه دارد آثار شخصی را نماد نداده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به طور اضافی همراه خود توالی ای به همین دلیل {شرایط} در داخل جاری تنظیم در داخل ماه رمضان، نتایج آن خواهد شد بدتر کردن شود.

انتهای پیام