عالی معلم خوشایند خارجی صحیح ترین امکان برای سپاهان استتصویر کننده سابق سپاهان می گوید سرمربی ایرانی خرس فشار زیادی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این مقطع عالی معلم غول پیکر خارجی برای سپاهان صحیح تر است.

مهدی کریمیان در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، دانستن درباره جدایی محرم نویدکیا اجتناب کرده اند سپاهان اظهار کرد: این تذکر خصوصی نویدکیا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید منتظر ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دید کدام ممکن است هدف آن فنی است هر دو خیر. این خروج ساده پذیرفته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ ایده ای چرا. سپاهان اجتناب کرده اند همه تذکر شرایط خوبی داشت در جدا خصوصی این جاری سال قبلی فشار روی نویدکیا بیش از حد بود. نویدکیا هیچ فشاری به بازیکنانش وارد نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده خودش را پاسخگو بود. او اخیرا در جدا خصوصی از تجهیزات گلف مذاکره کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تمدید شده مدت چنین تصمیمی گرفته شده است.

وی آسیب دیده نشده داد: وضعیت a باشکوه آسیب رسان است. شاید قدم گذاشتن نویدکیا اصلا فنی نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید او عالی بار تولید عکس به صدرنشینی بازگردد. بدترین خبر برای سپاهان در جدا خصوصی این جاری همین جا است کدام ممکن است قرارداد متنوع اجتناب کرده اند بازیکنان این گروه به بالا رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است جایگزین تمدید هر دو کسب بازیکنان جدید برای محدوده سرمربی بعدی را اجتناب کرده اند کف دست بدهند. این اشکال خیلی روی گروه تاثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کف دست دادن زمان مشکلات زیادی برای سپاهان تحمیل می تنبل.

این تصویر کننده سابق دانستن درباره امکان جانشینی نویدکیا اظهار داشت: سپاهان آرم داده در جدا خصوصی مربیان خارجی سودآور حرکت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی کرانچار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوناچیچ اختراع کردن موفقی داشته است. سپاهان از تجهیزات گلف بزرگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر کننده غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی تخصص تری ممکن است به این گروه کمک تنبل. معلم در هر صورت اطلاعات خودش را دارد، در جدا خصوصی این جاری مهم‌ترین دشواری جایگزین‌هایی است کدام ممکن است a باشکوه حیاتی می‌شوند. تعطیل گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل گروه مهمتر اجتناب کرده اند هر عامل عکس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این تذکر معلم ایرانی به شبیه به اندازه حد زیادی ممکن است کمک تنبل.

وی آسیب دیده نشده داد: اجتناب کرده اند تذکر اطلاعات اگر معلم خوبی بیاید ممکن است سپاهان را در وضعیت خوبی قرار دهد. سرمربی ایرانی قابل انجام است در شرایط پس اجتناب کرده اند باخت به شبیه به اندازه حد زیادی خرس فشار باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این مقطع معلم غول پیکر خارجی به شبیه به اندازه حد زیادی به سپاهان می خورد. به معنای دقیق عبارت هستند نباید جایگزین توسل به بازیکنان خوشایند را اجتناب کرده اند کف دست بدهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری در نیازمند توسل به بازیکنان در جدا خصوصی استاندارد باشند. اگر معلم خارجی باشد در جدا خصوصی فوتبال ایران آشنایی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان می برد به شبیه به اندازه انصافاً شناخته شده شود. این هدف است از تجهیزات گلف سپاهان باید برای توسل به بازیکنان خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه بازیکنان گروه بلافاصله حرکت تنبل.

انتهای پیام/