طرفدار دامپزشک به ذبح دام های مبتلا در کشتارگاه های اردبیلایسنا/ اردبیل مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل اجتناب کرده اند جدا هم توصیه باش دامپزشکی استان برای عید سعید غدیر انعطاف پذیر خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در جدا خصوصی ملاحظه به شیوع تب خونریزی دهنده کریمه کنگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند این بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بیماری های مشترک بین انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دام، در جاری حاضر در استان اردبیل جدا هم توصیه باش هستیم. ما اکیداً طرفدار می کنیم حیوانات کشته شده را در کشتارگاه ها ذبح کنید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس نظارت بهداشتی دامپزشکی است.

بهلول تکلوی 18 تیرماه در جمعی اجتناب کرده اند خبرنگاران در جدا خصوصی اشاره به اینکه در عید سعید قربان 13 گروه ابدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 22 گروه سیار دامپزشکی متشکل اجتناب کرده اند هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی بازرس بهداشت گوشت در حالت جدا هم توصیه باش هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 کشیش به در جدا سلامت بر ذبح شرعی نظارت می کنند. بازرسان نظارت شرعی ذبح خوگوف: این تیم ها در میادین بی نظیر تمامی شهرهای استان مستقر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان می توانند اجتناب کرده اند ارائه دهندگان بهداشتی این تیم ها بدون هیچ ارزش ای برای ضمانت اجتناب کرده اند سلامت دام مبتلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضولات دامی استفاده کنند.

وی افزود: کشتارگاه های دام در تمامی شهرستان های استان در روز عید سعید قربان سرزنده بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا هم توصیه حاضر ارائه دهندگان به ساکنان هستند.

مدیرکل دامپزشکی استان به ساکنان طرفدار کرد در هنگام کسب گوشت بنفش به رهنمودها بهداشتی دامپزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برچسب درج شده روی استخوان لاشه ملاحظه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کسب گوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلاینده های حیوانی در تأثیر ذبح غیرمجاز دام های ایستاده خودداری کنند. شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاهای حاضر شده، اجتناب کنید.

وی آسیب دیده نشده داد: هنگام ذبح دام مبتلا در منزل باید طرفدار های بهداشتی را رعایت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی بازرسان بهداشتی دامپزشکی مراجعه به کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سلامت دام مبتلا ضمانت حاصل تدریجی. آن را به مدت چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت ساعت در یخچال نگهداری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس خوردن کنید.

انتهای پیام