ضعیف صنایع تبدیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردخانه نگهداری میوه یکی اجتناب کرده اند مشکلات نهاوند استایسنا/ همدان رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند اظهار داشت: شهرستان نهاوند مهمترین شهرستان استان اجتناب کرده اند تذکر تولیدات باغی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود صنایع تبدیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردخانه نگهداری میوه یکی اجتناب کرده اند مشکلات حوزه کشاورزی در این شهرستان است.

علیماروت امیری در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، اظهار کرد: شهرستان نهاوند مهمترین شهرستان استان همدان در حوزه مونتاژ محصولات باغی است کدام ممکن است سالانه 1000 تن محصول باغی در آن مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازار خوردن تبدیل می تواند باشد.

وی افزود: 13 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد هکتار حیاط پشتی در شهرستان نهاوند موجود است کدام ممکن است سالانه بیش اجتناب کرده اند صد بیست هزار تن میوه اجتناب کرده اند آن به بازو می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیب یکی اجتناب کرده اند محصولات باغی این شهرستان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش خروجی بینی تبدیل می تواند باشد 70 هزار تن سیب مونتاژ شود. امسال محصول اجتناب کرده اند این شهرستان درو کردن تبدیل می تواند باشد. .

امیری در جدا خصوصی از دقیق اینکه نهاوند رتبه اول مونتاژ سیب در استان را دارد، تصریح کرد: هم اکنون این 2 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد هکتار حیاط پشتی سیب در استان در نهاوند موجود است کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند 35 نسبت کل باغات میوه استان را برای ادغام کردن تبدیل می تواند باشد.

وی بازگشت به شد: متداولانجام مونتاژ سیب در این شهرستان 30 تن در هکتار است کدام ممکن است نسبت به استان رقم a باشکوه بالایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف صنایع تبدیلی در این بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود سردخانه برای نگهداری میوه همواره مورد ملاحظه بوده است. یکی اجتناب کرده اند مشکلات بخش کشاورزی در شهرستان .

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند خاطرنشان کرد: این مشکلات باعث شده است کدام ممکن است اصولاً محصولات باغی شهرستان به خارج اجتناب کرده اند شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان کشتی شود، ضمن اینکه احداث این صنایع تبدیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیلی برای محصولات باغی در شهرستان باعث افزایش تولیدات باغی تبدیل می تواند باشد. انگیزه کشاورزان شهرستان برای مونتاژ اصولاً بررسی کردن

امیری افزود: نهاوند در مونتاژ متنوع اجتناب کرده اند میوه های درختی اجتناب کرده اند جمله سیب، هلو، زردآلو، گلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … رتبه اول استان را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغداران این شهرستان برای نگهداری میوه های خصوصی به سردخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع تبدیلی ثانویه خواستن دارند.

وی در یکپارچه به مونتاژ بیش اجتناب کرده اند هزار تن آفتابگردان در این شهرستان اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: آفتابگردان در نهاوند به 2 منظور آجیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن کشت تبدیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال کشاورزان این شهرستان بیش اجتناب کرده اند هزار تن محصول مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن می کنند. آفتابگردان

امیری افزود: کشاورزان نهاوندی هر ساله به انگیزه ضعیف آب اقدام به کاشت آفتابگردان می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال مرحله زیر کشت تخمه آفتابگردان نهاوند 600 هکتار است کدام ممکن است در هر هکتار حدود 2 تن درو کردن تبدیل می تواند باشد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند یکپارچه داد: تعدادی از روزی است کدام ممکن است درو کردن این محصول در شهرستان اذیت کردن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش خروجی بینی تبدیل می تواند باشد بیش اجتناب کرده اند هزار تن تخمه آفتابگردان در نهاوند درو کردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به انگیزه مرغوبیت این محصول بخشی اجتناب کرده اند آن در شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند آن برای مصارف تولید عکس استفاده تبدیل می تواند باشد. شهرستان ها کشتی تبدیل می تواند باشد.

وی در خاتمه تاکید کرد: تخمه آفتابگردان در فصل بهار کاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پاییز درو کردن تبدیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضایعات حاصل اجتناب کرده اند این کشت برای خوراک دام نیز استفاده تبدیل می تواند باشد.

انتهای پیام