نیاز معکوس کردن دستاوردهای رژیم در داخل جهت جهادایسنا/ پرشیا مدیرکل سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخابات استانداری فارس اظهار داشت: مطمئناً یکی امتیازات جهاد تبیین دستاوردهای نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات محله برای فناوری نوجوان است به همان اندازه به دلیل سیاه نمایی دشمن جلوگیری از جنگ شود. به طور قابل توجهی در داخل بخش باکلاس».

جواد قناعتی چهارشنبه {نهم} اسفندماه در داخل جشن اعیاد شعبانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا 12 ماه در داخل جهاد آموزشی فارس در رابطه با چک لیست های رئیس معظم انقلاب دانستن درباره جهاد تبیان اظهار داشت: به معنای هر کدام آگاه باشید کنید.

این پرس و جو پیش می آید کدام ممکن است فلسفه جهاد {چیست} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل جهاد به دلیل مکان آمده است؟ وی افزود: وقتی {احساسات} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مولفه هایی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است نمایشگاه ها ما مورد هجمه قرار گرفته ایم نیاز به همراه خود آن قرار است جهاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این جهاد برای پاسداری به دلیل دستاوردهای نظام، انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام بعد دفاعی دارد.

کانال من می روم همراه خود خاص اینکه تعبیر به معنای روشنگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصیرت هم هست، اظهار داشت: مطمئناً یکی اندازه رمزگشایی جهاد کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب مورد آگاه باشید قرار دادند، قطعاً بحث و جدال روشنگری افراد است.

مدیرکل سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخابات استانداری فارس همراه خود یادآوری اینکه رئیس معظم انقلاب حکیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانقدر هستند به سخنان شهید قاسم سلیمانی {در این} خصوص شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: شهید سلیمانی به دلیل عبارت حکیم برای مقام معظم مدیریت استفاده بیشتر از کرد. به دلیل انقلاب ، این در واقع است. مثلاً وقتی معظم له به نکته ای ردیابی می کنند پیوستهً بعد به دلیل قبلی 12 ماه به آن قرار است می رسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بدان معنی است کدام ممکن است ایشان در داخل امتیازات مختلف میدان دید فوق العاده بالایی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نماد به دلیل درایت دارد.

وی اظهار داشت: تعداد زیادی از مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب نظران در داخل امتیازات مختلف به دلیل رئیس معظم انقلاب فوق العاده عقب هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به موضوعاتی کدام ممکن است ایشان ردیابی می کنند دیر می رسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مطمئناً یکی مسائل ماست.

کانال من می روم همراه خود خاص اینکه به دلیل مصادیق جهاد تبیین دستاوردهای نظام، انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام برای ایران، قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان است، افزود: باید همیشه این جنبه های مثبت را به طور قابل توجهی برای فناوری نوجوان تبیین کنیم، در نتیجه {هر} جا کدام ممکن است کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار است، پیش آگهی آن قرار است سخت است.” این عدم پیش آگهی {صحیح} به دشمن پشتیبانی می تنبل.

مدیرکل سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخابات استانداری فارس تصریح کرد: مطمئناً یکی محورهای جهاد تبیین دستاوردهای نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت واقعی های محله برای فناوری نوجوان است به همان اندازه به دلیل سیاه نمایی های دشمن به طور قابل توجهی جلوگیری از جنگ شود. در داخل ملت. بخش باکلاس

وی همراه خود خاص مثالی {در این} زمینه افزود: برخی می گفتند دنیای فردا دنیای گفتمان است 9 موشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همیشه مذاکره کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها اینگونه مانترا می دادند کدام ممکن است نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موشک ما را ببندیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره کنیم. توانایی دفاعی.” احتمالاً این شعارها زیبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریبنده به نظر می رسد، با این وجود نتیجه نهایی آن قرار است را بلافاصله تقریباً در مورد اوکراین می بینیم. چون آن است رئیس معظم انقلاب فرمودند هرکس بخواهد ایمنی تمیز کردن با دیگران {پیوند} بزند سیلی سختی می خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله جریانات قلمرو به طور قابل توجهی اوکراین گواه سخنان رئیس معظم انقلاب است.

کانال من می روم اظهار داشت: بلافاصله چرا دشمن ما کدام ممکن است توانایی زیادی هم می‌خواهد، با این وجود جرأت ایستادگی در مخالفت با ایران اسلامی را در داخل کامل قلمرو ندارد، قطعاً به دلیل تأثیر می گذارد ایران می‌ترسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما {اینها} نیاز به برای فناوری اخیر منطقی سازی اطلاعات شود. ” . ما خرس طاقت فرسا ترین فشارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات ها هستیم، با این وجود راهی که در آن انقلاب را همراه خود احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام یکپارچه خواهیم داد.

ما تمدنی هستیم کدام ممکن است قدمت آن قرار است به صدها 12 ماه پیش می‌رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله نوجوانان ایران اسلامی کدام ممکن است مدعی اسلام ناب محمدی هستند، در مسیر درست مقدمه انقلاب پیشگام می‌توسعه به همان اندازه راهی که در آن را برای آن قرار است به راحتی کنند. مدیرکل سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو ای انتخابات اظهار داشت: استقرار به یاری خداوند.

وی شهید سلیمانی را مطمئناً یکی دستاوردهای انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن اسلامی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این شهید بزرگوار 9 تنها واقعی در این کره خاکی اسلام متوسط در داخل مرحله در سراسر جهان مطمئناً یکی چهره های {برجسته} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرای کل شما افراد آزادیخواه جهان است. راهی که در آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکتب او می رود.»

را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانال من می روم خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم توانمندی های ایران اسلامی را برای بیرون از در، کشورهای قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانانمان تبیین کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو می کنند بهبود بلند مدت نگری آنها خواهند شد باشیم، قطعاً دشمن همه چیز دوباره در داخل نقشه های شخصی شکست خواهد خورد.

انتهای پیام