نیاز رفع پوشش های تورمی برای اجرای نظام «تامین اجتماعی».معاون اسبق وزیر رفاه در رابطه با ابلاغ پوشش های عمومی تامین اجتماعی به دلیل سوی مقام معظم مدیریت ذکر شد: در داخل {شرایط} کنونی حیاتی ترین تهدیدی کدام ممکن است نظام اجتماعی ملت را خطر می تدریجی تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های تورمی است کدام ممکن است نیاز به به آن خواهد شد آگاه باشید شود.

محمدرضا فیض مهدوی در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایرانوی {در این} خصوص ذکر شد: پوشش های عمومی سیستم های دولت مختلف در داخل ملت بر ایده دستور 110 مقررات ابتدایی ملت تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل سوی مقام معظم مدیریت ابلاغ شده است کدام ممکن است سازوکاری برای آن خواهد شد در داخل مجمع پیش آگهی مصلحت نظام انتظار می رود است. . به دلیل 12 ماه‌های قبلی پوشش‌های پایه در داخل مضامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاز‌های مختلفی تدوین شده است کدام ممکن است به دلیل جمله آن خواهد شد‌ها می‌توان به پوشش‌های عمومی نظام اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام سلامت شناسایی شد.

وی افزود: پوشش های عمومی تامین اجتماعی {در این} زمینه تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ شده است.

رئیس صفحه بحث آموزشی سیستم مالی سلامت ذکر شد: در داخل نظام های {برنامه ریزی} نیاز به بسته ها برای دستیابی {اهداف} مطمئن تصویب شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرم افزار های قبلی ساله دارای {سند} مقدماتی باشند. اساساً نرم افزار آسان باور بخشی به دلیل مقررات نخست است کدام ممکن است برای اجرای آن خواهد شد مثلاً نیاز به 4 نرم افزار 5 ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازوکار برای باور آن خواهد شد راه اندازی شد شود.

واعظ مهدوی شکسته نشده داد: تدوین پوشش های نظام تامین اجتماعی مدت زمان ها مطرح بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مجمع پیش آگهی مصلحت نظام مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت کدام ممکن است در پایان قبلی روز پیش به نتیجه نهایی رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل سوی مدیریت ابلاغ شد. ما تجربیات ارزنده ای در داخل ملت فقط در مورد سیستم تامین اجتماعی داشتیم. محافظت پوشش بیمه سلامت انشعاب کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت پوشش بیمه اجتماعی در داخل {مناطق} کشاورزی راه اندازی شد. مقررات ساختار عالی نظام رفاهی نیز در داخل 12 ماه 1383 تصویب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقیقت این است پوشش های تامین اجتماعی پایه جوهره را انتخاب کنید و انتخاب کنید چارچوب کامل نظام تامین اجتماعی را برای دستیابی {اهداف} رئوس مطالب می تدریجی به همان اندازه مردمان نسبت به نزدیک شدن شخصی آرامش خاطر داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل دوران سالمندی ترسیده نباشند.

{شرکت های بیمه} {نمی توانند} حقوق بازنشستگی مناسبی فراهم کردن کنند

وی تاکید کرد: در داخل {شرایط} کنونی حیاتی ترین خطر نظام اجتماعی در داخل ملت، پوشش های تورمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورمی است کدام ممکن است بهبود هزینه ها را بدتر کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزدبگیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان را همراه خود {شرایط} طاقت فرسا معیشتی مواجه کرده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاً ساختارهای پوشش بیمه ای توانايي رفتار تعدیل اکتسابی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر های شخصی برای عرضه مستمری بهترین برای بازنشستگان، کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران نخواهند بود.

ممکن است بخواهید راهکار برای پوشش های تورمی

این درک دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون سابق بهزیستی افزود: متعاقباً نکته فوق العاده بسیار مهم جدا از ابلاغ پوشش های پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به مورد آگاه باشید قرار گیرد اینجا است کدام ممکن است نیاز به جلوگیری از جلوگیری از پوشش های تورمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقداماتی معادل بهبود قیمت فارکس اقدام کرد. قیمت گذاری هر دو بهبود هزینه کریر.. نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاز کدام ممکن است نتایج تورمی زیادی دارد چاره ای بیندیشید.

وی شکسته نشده داد: روزی کدام ممکن است پوشش تنظیم نظام ارزی هر دو پوشش‌های واردات در داخل اصل {کار} قرار می‌گیرد، خودبه‌شخصی نظام تامین اجتماعی در داخل ملت مختل می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به طور اضافی هرگونه تلاشی به تعویق بیفتد، متعاقباً همه شما سیستم‌های دولت ملت نیاز به {در این} زمینه ساماندهی شوند. {در این} راستا بخشنامه های همه شما آنها خواهند شد نیاز به محقق شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات اجباری مشارکت در شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب ها با کیفیت بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {صحیح} مجمع پیش آگهی مصلحت نظام نتیجه نهایی می دهد.

معاون سابق وزیر رفاه بر لزوم لغو پوشش های مخل نظام تامین اجتماعی به دلیل سوی مجمع پیش آگهی مصلحت نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای نگهبان به عنوان یک نتیجه مغایرت همراه خود پوشش های عمومی تامین اجتماعی تاکید کرد.

انتهای پیام