نیاز بهبود سهم اعتبار سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانی برای ماموریت محور بجنورد به جنگل گلستانایسنا/خراسان شمالی استاندار خراسان شمالی بر نیاز بهبود سهم اعتبار سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانی برای ماموریت محور بجنورد به جنگل گلستان تاکید کرد.

محمدرضا حسین نژاد در داخل دیدار همراه خود معاون توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو هیات {مدیران} نمایندگی توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد {زیر} بناهای حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیران} آستان قدس رضوی اظهار داشت: سرعت بالا بخشی به ماموریت های عمرانی بخش راهی که در آن ها {در این} استان امری الزامی است.

وی اظهار کرد: به رغم اعتبار اندک، همراه خود هم افزایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی {مدیران} متولی، {نباید} امور بخش رشد راهی که در آن های استان به کندی پیش برود.

حسین نژاد یکی در میان راهی که در آن های به کاهش تصادفات بزرگراه ای را پایان دادن ماموریت محور بجنورد به جنگل گلستان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: {هر} چند قبلی در داخل 12 ماه‌های فعلی پیگیری های مستمری در داخل درجه سراسری تکمیل شده با این وجود آستان قدس رضوی شناخته شده به عنوان متولی {کار}، نیاز به این ماموریت را به اتمام برساند.

وی حیاتی ترین مولفه رشد خوب ملت را توجه داشتن {زیر} توسعه های بخش راهی که در آن دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: سهم اعتبار سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانی برای ماموریت محور بجنورد به جنگل گلستان نیاز به بهبود یابد کدام ممکن است بعد از همه در داخل بازدید پیش روی هیات پیشرفته ترین و پیشرفته ترین به این استان، مطرح احتمالاً وجود خواهد داشت.

مشاور شگفت انگیز پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل استان نمره اعتبار می خواست برای افزایش راهی که در آن های روستاهای بالای ۵۰ خانواده را بیش به همین دلیل ۳ هزار میلیارد تومان معرفی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: عملکرد‌گذاری مهم ما برای بخش راهی که در آن ها، نیاز به تعمیر محرومیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستیابی معمول مثبت در داخل درجه ملت باشد یا نباشد.

دکتر محمدرضا کدخدازاده معاون توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو هیات {مدیران} نمایندگی توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد {زیر} بناهای حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل ملت نیز {در این} دیدار اظهار داشت: برای افزایش محور بجنورد به جنگل گلستان در داخل بخش استحفاظی استان، خوب هزار میلیارد تومان نمره اعتبار لازم است کدام ممکن است نیاز به در داخل بازدید پیش روی هیات پیشرفته ترین و پیشرفته ترین به خراسان شمالی جزو مصوبات قرار گیرد.

وی افزود: تا این مرحله به همین دلیل ۲۷۰ کیلومتر محور بجنورد به جنگل در مسیر درست استحفاظی استان، ۲۲۰ کیلومتر آن قرار است پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 خطه شده است.

انتهای پیام