ضرر تامین بودجه زیرساخت‌های پژوهشی در یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین دانشکده‌های علوم‌پزشکیسرپرست امور تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانشکده علوم پزشکی تهران با توجه به ردیف بودجه بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز آزمایشگاه‌ها، ذکر شد: در بودجه‌ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند منابع عمومی تامین می‌شود، مبلغ اصلی‌ای برای بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز آزمایشگاه‌ها وجود ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند سایر منابع برای تامین مالی این بخش استفاده کرد کدام ممکن است بعد از همه همین موضوع هم محدودیت‌های زیادی تحمیل می‌تدریجی. اگر قرار شود منابع مالی حال برای آزمایشگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت‌های پژوهش صرف شود، بودجه برای انجام پژوهش نخواهیم داشت.

دکتر بهاره یزدی‌زاده در ذکر شد‌وگو در جدا خصوصی ایسنا، در خصوص بودجه پژوهشی دانشکده‌ها ذکر شد: میزان بودجه دانشکده‌ها در کتاب اصول بودجه هر سال در دسترس است. در جدا خصوصی این جاری دانشکده‌ها محل‌های عکس نیز به غیر اجتناب کرده اند بودجه دولتی برای اجرای تعهد‌های پژوهشی دارند. برای مثال ساختار‌هایی کدام ممکن است توسط گروه‌های خارج اجتناب کرده اند دانشکده (صنعت، وزارت‌خانه‌ها، شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید …) سفارش داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین ستاره فیلم می‌شوند.

وی در جدا خصوصی از محسوس این‌کدام ممکن است بودجه پژوهشی سال ۱۴۰۰ به طور درست به دانشکده علوم پزشکی تهران تخصیص یافته است، یکپارچه داد: به هدف این‌کدام ممکن است در دانشکده علوم پزشکی تهران ساختار‌های سفارش‌محور زیادی انجام می‌شود، این دانشکده ضرر انتقادی بودجه برای انجام پژوهش نداشته است، ولی برای تهیه زیرساخت‌های پژوهشی مشکلاتی موجود است.

سرپرست امور تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانشکده علوم پزشکی تهران، هدف داد: رشته‌های علوم اساس عملاً خواستن به زیرساخت‌های آزمایشگاهی شیک دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما برای آن‌ها، ضرر تامین بودجه داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضاً نمی‌توانیم آن‌ها را تامین کنیم.

وی یکپارچه داد: در برخی اشیا، در مطالعاتی کدام ممکن است به آزمایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید از تجهیزات خواستن است، می‌بینیم کدام ممکن است صنعت اجتناب کرده اند ما جلوتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرما ترجیح می‌دهد کدام ممکن است به جای آن دانشکده، به تصویر‌ها سفارش بدهد؛ از آن به بعد‌ها از تجهیزات شیک‌تری دارند. بعد از همه در همه بخش‌ها به این صورت نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توجه به همه آزمایشگاه‌ها صدق نمی‌تدریجی. مثلاً تجهیزات NGS این دانشکده، یکی اجتناب کرده اند تعدادی از دستگاهی است کدام ممکن است از طریق ملت کار می‌تدریجی. ولی در برخی بخش‌ها، از تجهیزات تصویر‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاسیسات تولیدی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت، شیک‌تر اجتناب کرده اند دانشکده است.

یزدی‌زاده با توجه به ردیف بودجه بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز آزمایشگاه‌ها ذکر شد: در بودجه‌ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند منابع عمومی تامین می‌شود، مبلغ اصلی‌ای برای بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز آزمایشگاه‌ها وجود ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند سایر منابع برای تامین مالی این بخش استفاده کرد کدام ممکن است بعد از همه همین موضوع هم محدودیت‌های زیادی تحمیل می‌تدریجی. اگر قرار شود منابع مالی حال برای آزمایشگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت‌های پژوهش صرف شود، بودجه برای انجام پژوهش نخواهیم داشت.

عضو هیئت‌آموزشی دانشکده علوم پزشکی تهران، عنوان کرد: واقعیت همین جا است کدام ممکن است کمیت بودجه پژوهشی ما نسبت به میزانی کدام ممکن است در اسناد بالادستی پیش‌دهانه بینی شده است، کم‌تر است؛ ولی همین بودجه کم هم به هدف مشکلات فرآیندی حال، نمی‌تواند ساده صرف از تجهیزات آزمایشگاه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید حتماً تعهد‌ای برای آن بیان کردن شود. اگر 2 مورد اجتناب کرده اند این تعهد‌ها را بخواهیم در دانشکده انجام دهیم، کل بودجه ما خوردن می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توانیم بقیه پژوهش‌ها را حمایت کنیم.

وی تاکید کرد: این جمله کدام ممکن است کمیت بودجه کم است، انصافاًً صحیح است، ولی در جدا خصوصی همین بودجه کم هم فرآیندهای تخصیص منابع ما بهینه نیست.

مشکل‌های بودجه باقی مانده است یکپارچه دارند

سرپرست امور تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانشکده علوم پزشکی تهران، در جدا خصوصی از محسوس این‌کدام ممکن است میزان بودجه پژوهشی این دانشکده، در سال‌های بروزترین tp-date برتری خاصی نکرده است، ذکر شد: بودجه پژوهشی ما افزایش پیدا نکرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر چالشی کدام ممکن است داشتیم، همچنان داریم! در ملت در جدا با این منابع اشاره کردن شده در اصول بودجه، نهادهای متنوع تامین کننده بودجه پژوهشی قابل ارزیابی با مؤسسه سراسری انبساط تحقیقات علوم پزشکی (نیماد)، صندوق حمایت اجتناب کرده اند پژوهشگران‌وفناوران(بنیاد علم ایران)، بنیاد سراسری نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی دانشکده‌ها، تکنیک ساختار‌های کارفرمایی‌شان را تسهیل کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این طریق درآمد خصوصی را افزایش دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضی این کار را نکردند. این موضوع خیلی به دانشکده درمورد است.

یزدی‌زاده با توجه به انواع پژوهش‌های استفاده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار‌های کارفرمایی بالا دادن شده در این دانشکده، هدف داد: با توجه به این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو، موضوع مهم همین جا است کدام ممکن است منظور اجتناب کرده اند کاربرد خاص باشد. همه پژوهش‌ها می‌توانند احتمالاً استفاده شده باشند. حتی در بخش علوم اساس هم اگر پژوهش اکتشافی انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سطوح بعدی مثلاً در مونتاژ بسته تشخیصی برای استفاده، پژوهشی استفاده شده برای قیمت کاهش یافته با می آید. متعاقباً تمام تحقیق به طور احتمالاً می‌توانند کاربرد داشته باشند.

وی در جدا خصوصی از محسوس این‌کدام ممکن است «کاربرد پژوهش‌ها، در جدا خصوصی ملاحظه به تفکیک گروه رمز را انتخاب کنید و انتخاب کنید راز آن، می‌تواند خاص باشد»، ذکر شد: نتایج منصفانه پژوهش بالقوه است برای محافظت‌گذار کاربرد مستقیم داشته باشد، ولی برای حاضر‌دهنده خدمت کاربرد مستقیم نداشته باشد.

یزدی‌زاده در جدا خصوصی از محسوس این‌کدام ممکن است ارزیابی میزان ساختار‌های کارفرمایی در دانشکده‌های مختلف، خطا است، اضافه کرد: تعاریف خاص برای ساختار کارفرمایی در دانشکده‌های مختلف، چنین ارزیابی‌ای را دردسرساز می‌تدریجی؛ تعیین شده است چون مثال بالقوه است در منصفانه واحد دانشکده اگر طرحی ۵۰ نسبت بودجه‌اش را اجتناب کرده اند خارج دانشکده تامین تدریجی، پژوهش کارفرمایی (ارجاع به صنعت) محسوب می‌شود. در دانشکده تولید عکس، اگر حتی منصفانه نسبت اجتناب کرده اند بودجه را هم اجتناب کرده اند خارج دانشکده باشد، ارجاع به صنعت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده عکس هم باشد کدام ممکن است اطلاق ارجاع به صنعت را به ساختار‌هایی محدود تدریجی کدام ممکن است کل ستاره فیلم آن‌ها اجتناب کرده اند خارج دانشکده وارد شده باشد.

انتهای پیام