صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه هزار نفر در صنعت البرز مشغول به کار هستندایسنا/ البرز رئیس گروه صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا استان ذکر شد: البرز در جدا خصوصی 3400 واحد اقتصادی سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه هزار نفر در این قلمرو یکی اجتناب کرده اند استان های اقتصادی است.

به گزارش ایسنا، رامین ربیعی روز یکشنبه بیستم شهریور ماه در شورای برتر استعداد استان کدام ممکن است در جدا خصوصی حضور رئیس گروه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر ملت در سالن شهید استانداری برگزار شد، اظهار کرد: صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتاد هزار خدمت نیز داریم. اتحادیه های استان کدام ممکن است برای 200 هزار نفر هستند اشتغال تحمیل کرده اند.

وی در جدا خصوصی اشاره به انعقاد تفاهم نامه بین سومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر افزود: تشکیل کارگروه مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد دانشجویان ماهر شناخته شده چون کارگری به شهرهای اقتصادی اجتناب کرده اند جمله بندهای این تفاهم نامه است.

ربیعی در جدا خصوصی اشاره به بخشی از امکانات کاریابی به امکانات فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر شناخته شده چون یکی اجتناب کرده اند حلقه های مفقوده ذکر شد: به نظر می رسید به قبلی شرایطی برای امکانات اقتصادی برای فریب دادن نیروی کار اجتناب کرده اند امکانات کاریابی وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا داریم بر این سود ها تاکید شود. تصمیم گیری مقدار نیازهای آموزش مهارتی نیز باید بر مقدمه خواستن واحدهای اقتصادی انجام شود.

وی در جدا خصوصی اشاره به اهمیت استعداد آموزی ذکر شد: می خواست است بخشی اجتناب کرده اند قطعا ارزش آن را دارد افزوده شهرهای اقتصادی به آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش برگردد. علاوه بر این بخش ارتباطات صنعت دانشکده باید در جدا خصوصی امکانات فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر مرتبط باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان جویای کار باید دارای تاییدیه سرویس کاریابی باشند.

خودت را پیدا کن می خواست پروسه اجرایی صدور گواهینامه های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر را مختصر تنبل.

انتهای پیام