صدای پای بهار همراه خود صدای «تکماچی ها» به گوش می رسد.


ایسنا/ آذربایجان ژاپنی همراه خود فرا {رسیدن} فصل بهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید عید نوروز، تکمردانی در داخل {مناطق} مختلف آذربایجان به طور قابل توجهی در داخل روستاها تحمیل می تواند کدام ممکن است فولکلور آنهاست.

تحریک کردن بهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوروز به همین دلیل حیاتی ترین رویدادهای ایرانیان است کدام ممکن است قدمتی قبلی هزار ساله دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در میان بسیاری {هر} قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوم ایرانی جشن های ویژه ای برای این ایام تصور می شود است.

آذربایجانی ها برای عید نوروز آیین خاصی دارند کدام ممکن است یکی در همه ممکن است تکما است.

صدای پای بهار در یک صدا شنیده می شود

منصفانه تکه به معنای “بز نر” است. در داخل {مراسم} گذر، تاج، مجسمه چوب منصفانه بز نر، روی تخته چوب گرد هر دو 4 گوش قرار خواهد گرفت. تیکا معمولاً همراه خود موهای سیاه منصفانه بز آذربایجانی پوشانده می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مواد زرشکی نقاشی کردن می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این عروسک همراه خود لوازمی قابل مقایسه با زنگ زیبایی شده است. این عروسک به گونه ای نوسازی شده کدام ممکن است به صورت عمود بر صفحه وب اعتصاب می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف دکمه به همین دلیل آینه استفاده می کند از کدام ممکن است نمادی مشهود است.

شخصی که این عروسک پر از سرگرمی را جابجا می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مراسم} گذر را مشارکت در می دهد، شوالیه نامگذاری شده است. تکم گردان هر دو تکم چی در نقطه از عید نوروز به محله ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوچه ها {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن بهار را بشارت می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مطالعه اشعار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترانه های انتخاب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حرکت} تکم به مطالعه نوروز می پردازد.

تکم چی به همین دلیل دل عروسک بز نر بهار می خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استقبال فصل بهار {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تماشاگران در داخل ازای اجرای تکم چی به او می رود پاداش می دهند.

{هر} تکما چی در کنار همراه خود منصفانه غده هر دو آذری به تماس گرفتن «تربا چیکان» است آن خواهد شد هنگام تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آواز، هدایایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایای عامیانه تنظیم می کنید، با این وجود تکمای گاندی {نمی تواند} هیچ انواع شعر، موسیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعر خاصی را بخواند. پادشاه.

صدای پای بهار در یک صدا شنیده می شود

شعرهای تنهایی

اشعار تکوین واتکام شیها مضامین متفاوتی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییرات قابل دریافت در داخل ممکن است باعث می تواند اجرای تکوین واتکام شیها بعد به همین دلیل 12 ماه ها جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکرار نشدنی باشد یا نباشد. ظاهرا کدام ممکن است تمام اشعار به زبان آذری فشرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی بیت فارسی این آیین همین بیت است:

بهار اومد بهار اومد خوش اومدی علی همراه خود ذوالفقار اومد خوش اومدی

این اشعار گاه شامل مضامین خواهانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه دارای محتوای اعتقادی است. شعرهایی نیز برای ثواب سروده شد. برای مناسبت می توان به این شعر شناسایی شد:

مجلس امیرالمؤمنین شیخ خواجق

یزیدین بوینونا نوخدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید راجک

نوشیدنی شیرینی به همین دلیل Irina Akjak

برمیز اخیر چاشنی شده مبارک

هر دو این شعر:

یکی، اویلر دوست داشتنی یکی

چوبانا آولر اویلر

یاگار گوزونو قدرتمند

پرما پاشاواس ایلر

در داخل تکمه جردنی نیز آیاتی به همین دلیل تحریک کردن 12 ماه نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید عید خوانده می تواند:

بیزیم یارد یومورتانی یولارلار

سونرا دونوپ یدی سایه بویالار

رودخانه یدیوراپا به او می رود عرضه دانش شد

برمیز اخیر چاشنی شده مبارک

یخ، الیز، هفت گونوز مبارک

تكميل آيين خاصي است كه به قلمرو آذربايجان اختصاص دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً در داخل اردبيل، مشكين کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهر مشارکت در مي شود. تکم گردانی منصفانه آیین موروثی است کدام ممکن است به همین دلیل پاپ به مرد منتقل شده است.

به گزارش ایسنا، آیین تکمای گردانی {هر} ساله اول بهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل نوک 12 ماه در داخل یک تعداد زیادی از {مناطق} آذربایجان ژاپنی تحمیل می تواند.

انتهای پیام