صباغیان: نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت کاهش یافته است با به احساس های تاریخی باید بازنگری شودمشاور کفگیرها مهریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافق در شورای اسلامی تاکید کرد: بارندگی های حال تصویر داده است کدام ممکن است ظرف تعدادی از ساعت قابل انجام است خطر تخریب خانه های تاریخی را شبح تنبل، این هدف است می خواست است در نحوه قیمت کاهش یافته است با را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری این قطعه تجدید تذکر شود. .

محمدرضا صباغیان در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، در جدا خصوصی اشاره به وضعیت استان یزد پس اجتناب کرده اند بروز سیل اظهار کرد: در جاری حاضر اقدامات اضطراری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات می خواست پس اجتناب کرده اند بروز سیل به انگشت آمده است. خسارات وارده به زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید منازل کفگیرها نیز برآورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق افسران به وزارت ملت گزارش شده است. اکنون گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران باید برای تیز کردن خسارت انتخاب گیری کنند.

وی در یکپارچه خاطرنشان کرد: اقدامات اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواست برای تعمیر مشکلات کفگیرها در مختصر مدت اجتناب کرده اند جمله تخلیه آب اجتناب کرده اند جاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکان غیر دائمی خانواده هایی کدام ممکن است خانه های خصوصی را اجتناب کرده اند انگشت داده اند به انگشت آمده است، در جدا خصوصی این جاری باید برای بهسازی معابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح کردن منازل آسیب دیده این سیستم ریزی شود. محل در سیل

خسارت وارده به احساس تاریخی یزد دقیقا خاص نیست

مشاور کفگیرها مهریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافاق در شورای اسلامی ذکر شد: برآورد از محسوس خسارات وارده به احساس تاریخی یزد خاص نیست. در جدا خصوصی این جاری در مجموعه آسیب هایی به احساس تاریخی شهر یزد وارد شده است. خانه های عجیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب در احساس تاریخی آسیب دیده اند. مهم این است کدام ممکن است این است کدام ممکن است همین الان این سیستم ریزی کنیم به شبیه به اندازه اجتناب کرده اند تکرار این آسیب ها خودت را پیدا کن جلوگیری کنیم. باید در نحوه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری خانه‌های تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس‌های تاریخی تجدیدنظر شود. این سیل تصویر داد کدام ممکن است باران در عرض تعدادی از ساعت ممکن است بنای تاریخی را به طور قابل توجهی شبح تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی آن را تخریب تنبل.

انتهای پیام