صادرات 263 هزار تن کالا در جدا خصوصی یازده هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 845 وسایل نقلیه اجتناب کرده اند پایانه مرزی بیله تجربه



ایسنا/اردبیل مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار جاده ای استان اردبیل ذکر شد: در 7 ماه قبلی 263 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 465 تن کالا اجتناب کرده اند پایانه مرزی بیله تجربه صادر شد.

کلیم الله ووشوقی 28 آبان ماه در بازدید اجتناب کرده اند پایانه مرزی بیله تجربه در جدا خصوصی از دقیق اینکه این میزان کالا توسط یازده هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 845 تجهیزات وسایل نقلیه اجتناب کرده اند مرز بیله تجربه صادر شده است، ذکر شد: اجتناب کرده اند این میزان 221 هزار تن کالا توسط 9 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 877 تجهیزات وسایل نقلیه ایرانی، 37 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 374 تن کالا توسط منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 686 تجهیزات وسایل نقلیه گرجستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 179 تن کالا توسط 282 وسایل نقلیه تولید عکس ملیت ها صادر شده است.

وی اصلی اقلام صادراتی را سیب زمینی، کاشی، میلگرد، شیشه، پروفیل، نئوپان، کنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمک برشمرد.

عضو شورای اجرایی استان اردبیل در جدا خصوصی اشاره به اینکه در مدت مذکور 6 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 936 تن کالا توسط 344 تجهیزات وسایل نقلیه اجتناب کرده اند مرز بیله تجربه وارد شده است، ذکر شد: در 7 ماهه قبلی حدود 6 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 300 تن کالا وارد شده است. وارداتی وارد شده توسط 310 وسایل نقلیه به بدنه بیله تجربه. در مدت خیلی شبیه امسال 9 نسبت افزایش داشته ایم.

این به فرماندهی اصلی کالاهای وارداتی را پنبه، بسیاری از مقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفتول، الیاف، آب معدنی، بسیاری از سنگ، حبوبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب میوه عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: 4 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 870 تن کالا توسط 244 وسایل نقلیه ایرانی، منصفانه هزار 665 تن کالا در جدا خصوصی هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت وسایل نقلیه وسایل نقلیه آذری، 223 هزار تن بار در جدا خصوصی 14 وسایل نقلیه گرجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 178 تن بار در جدا خصوصی 9 وسایل نقلیه اجتناب کرده اند سایر ملیت ها وارد مرز بیله تجربه شد.

مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار جاده ای استان اردبیل به افزایش پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش درصدی ترانزیت خروجی اجتناب کرده اند پایانه مرزی بیله تجربه اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در 7 ماه قبلی 405 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 531 تن کالا توسط 18 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 147 وسایل نقلیه اجتناب کرده اند پایانه مرزی بیله تجربه صادر شده است.

وثوقی از دقیق کرد: در مدت خیلی شبیه سال قبلی 260 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 406 تن کالا توسط یازده هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 858 تجهیزات وسایل نقلیه اجتناب کرده اند مرز ترانزیتی بیله تجربه صادر شد کدام ممکن است امسال انبساط خوبی را آرم می دهد.

وی در 7 ماه قبلی اجتناب کرده اند افزایش 88 درصدی ترانزیت درگاه در پایانه مرزی بیله تجربه خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در مدت مذکور 255 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 804 تن کالا در جدا خصوصی یازده هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 717 تجهیزات وسایل نقلیه وارد مرز بیله تجربه شد.

مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار جاده ای استان اردبیل افزود: 253 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 143 تن کالا در جدا خصوصی یازده هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 810 تجهیزات وسایل نقلیه ایرانی، صد چهل هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 514 تن کالا در جدا خصوصی 5 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 653 وسایل نقلیه آذری جابجا شد، 7 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 267 تن کالا جابجا شد. 472 كاميون تركيه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4607 تن كالا نيز در جدا خصوصی 212 كاميون ساير مليت ها اجتناب کرده اند مرز ترانزيتي بيله تجربه وارد شده است.

انتهای پیام