صادرات صنایع دستی گرفته شده آذربایجان غربی به خوب ارزش بیش به همین دلیل 9.8 میلیون دلار آمریکاایسنا/ آذربایجان غربی مدیرکل میراث زیبایی شناختی، صنایع دستی گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری آذربایجان غربی ذکر شد: 12 ماه قبلی 20 منطقه صنایع دستی گرفته شده در داخل استان مهر اصالت یافتند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلیل جباری در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران، فقط در مورد ورزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن تصویر صنایع دستی گرفته شده استات در داخل منصفانه 12 ماه قبلی افزود: در داخل 12 ماه قبلی 9 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 838 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 155 دلار آمریکا به همین دلیل صنایع دستی گرفته شده مختلف در داخل کپک کالا چرمی. فرش چوب به کشورهای مختلف منسوب به راه اندازی شد صنایع دستی گرفته شده در داخل استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی {بازار} تخلیه صادراتی.

وی ذکر شد: 12 ماه قبلی به بیست منطقه صنایع دستی گرفته شده به همین دلیل استان آرم سراسری کیفیت بالا اعطا شد.

جباری فقط در مورد صدور 691 پروانه صنایع دستی گرفته شده ذکر شد: 12 ماه قبلی همراه خود صدور سه مجوز برای صنایع دستی گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشاغل خانگی} برای منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 141 جایگزین شغلی در داخل استانداری راه اندازی شد.

مدیرکل میراث زیبایی شناختی، صنایع دستی گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری استانداری ذکر شد: طی 12 ماه قبلی 431 موسسه به مبلغ 123 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 360 میلیون ریال به صنعتگران استانداری تیز کردن شد.

وی فقط در مورد پوشش بیمه هنرمندان در داخل استانداری ذکر شد: 12 ماه قبلی 29 نفر وارد پوشش بیمه تامین اجتماعی شدند.

الجباری به عملکرد کارآمد آموزش در داخل راه اندازی {بازار} {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ورزش شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در داخل 12 ماه قبلی 886 نفر به همین دلیل چرخه تمرین پایه خواستن مدت زمان، 130 نفر به همین دلیل تمرین های {تخصصی} کارمندان صنایع دستی گرفته شده بهره مند شدند.

وی ذکر شد: راهی که در آن اندازی محل اقامت مبتکر صنایع دستی گرفته شده، شرکت کردن نمایشگاه دیجیتال صنایع دستی گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقه فجر اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش آثار فاخر به همین دلیل اکنون نیست اقدامات این معاونت در داخل استان طی منصفانه 12 ماه قبلی بود.

انتهای پیام