انتقاد وانمود کردن پلیس راهور


شفقنا حسدی- سرهنگ گدرزی، رئیس پلیس فتای تهران ذکر شد: اخیراً پیامکی وانمود کردن همراه خود عنوان انتقاد پلیس راهور برای تعدادی از رانندگان قرار داده شد کدام ممکن است به همین دلیل ساکنان درخواست شده است شد برای یکپارچه لینک وانمود کردن را وارد کنند، مسئله.

به گزارش شفقنا، سرهنگ گودرزی افزود: این پیامک ها به همین دلیل شماره های بی نام حمل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص را به سایتی وانمود کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص هدایت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل شخص تقاضا راه اندازی اپلیکیشن بی نام می تدریجی با این وجود پیامک های پلیس راهور همراه خود شماره رهورناجا برجسته است. .