«جستجو» در داخل حقوق – ایسنامقررات جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تله شناخته شده به عنوان یکی در همه رهنمودهای قانونی بسیار مهم در داخل بخش جستجو، حدود جستجو قابل احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت به دلیل حیوانات را مطمئن کرده است.

به گزارش ایسنا، مقررات جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید صید مصوب 12 ماه 1346 را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات جدیدترین آن قرار است به همان اندازه 12 ماه 1397 احتمالاً بیشترین رهنمودهای قانونی ملت برای دفاع به دلیل تنظیم زیست است.

این مقررات خاص می‌تنبل کدام ممکن است «گروه مدیریت جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو برای ایمنی، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش حیوانات قابل جستجو راه اندازی احتمالاً خواهد بود». این گروه دارای {شخصیت} حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {زیر} تذکر شورای باور نکردنی ماهیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت دارایی ها ماهی می باشد یا نباشد.

شورای باور نکردنی جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت صید دارای {وظایف} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیارات {زیر} است:

الف- تصویب وجوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیین نامه {کار} گروه. ب) تصمیم گیری {محدودیت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعیت های روزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانی برای جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود پارک های سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخیره گاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخایر شخصی. ج ـ تصمیم گیری سبک ها سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادوات ممنوعه جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید صید. د- تصمیم گیری سبک ها حیوانات قابل جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی به دلیل حیوانات در داخل جاری انقراض را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیوانات خطرناک برای {کار}. (اصلاحی مصوب 9/1375) ز- تصمیم گیری هزینه حیوانات قابل جستجو آن را به راه مطالبات غرامت.

به همین دلیل شورای باور نکردنی جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید صید است کدام ممکن است محدوده روزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانی، ممنوعیت جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید صید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مناطق} ایمنی شده را تصمیم گیری می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حقیقت تعیین برای صید بر عهده این نهاد است.

{وظایف} گروه جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید صید به رئوس مطالب {زیر} است:

الف- اجرای انتخاب ها شورای باور نکردنی در داخل حدود مفاد ماده سه این مقررات ({وظایف} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیارات مذکور). ج- نگه داشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت به دلیل محل اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو حیوانات قابل جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت آنها خواهند شد در مخالفت با {گرسنگی}، تشنگی، صید بی رویه، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای نامساعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث خالص جوی مربوط به شومینه سوزی جنگل ها، مراتع، سیل، طغیان رودخانه ها، {بیماری} های عفونی، مسمومیت های طبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … مربوط به. . د- فراهم برای آغاز کردن {شرایط} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم صحیح برای پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش حیوانات جستجو. ه) امتحان و پرورش حیوانات شکاری. ج- تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهش آموزش با توجه به حیوانات قابل جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو. ز) راه اندازی پارک های سراسری، ذخیره گاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه های حیوانات. ح- الهام بخش کسی حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی به راه اندازی حیاط پشتی وحش، استخر شنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخر شنا پرورش ماهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرندگان شکاری با استفاده از قانون های فنی. ط- مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای ابزار های اعلان بخشی برای برانگیختن واقعاً احساس رفاه حیوانات، ایمنی به دلیل دارایی ها خالص ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنویر ایده ها پایه {در این} زمینه. د- همکاری همراه خود گروه های {مرتبط} همراه خود جنگل ها، مراتع، گرد و غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب در داخل جهت نگه داشتن دارایی ها خالص ملت. ز- همکاری همراه خود گروه های خیلی شبیه خارج از کشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان با هدف به حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت به دلیل حیوانات مهاجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در داخل حدود تعهدات متقابل.

این مقررات ممکن است حتی مجازات هایی را برای جستجو {غیرقانونی} فکر است.

به جزای نقدی به دلیل سه میلیون به همان اندازه پانزده میلیون ریال هر دو حبس به دلیل عالی به همان اندازه شش ماه محکوم می تواند باشد:

آ. جستجو حیواناتی کدام ممکن است همراه خود جستجو خارق العاده با بیرون مجوز قابل جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو هستند. ب – جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو {مازاد} بر میزان مقرر در داخل پروانه هر دو دوست ندارم قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیرون به دلیل اماکن مذکور در داخل پروانه. ج- حمل، واردات، تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات طعمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیوانات اقامت هر دو کشته هر دو کشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزای آنها خواهند شد با بیرون اخذ مجوز هر دو مجوز به دلیل گروه. د) تخریب محافظت طبیعی به دلیل جمله جنگل زدایی، هرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید درختچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برداشتن {غیرقانونی} بوته ها در داخل {مناطق} ایمنی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پناهگاه های حیات وحش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاوز به عنف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب {در این} {مناطق}.

{هر} {کسی که}:

الف- جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید صید در داخل فصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعات حرام. ب) جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاصره در داخل {مناطق} ممنوعه هر دو دوست ندارم {محدودیت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعیت های تصمیم گیری شده گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا شده در داخل حدود اختیارات قابل احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید صید غیرمجاز در داخل اماکن شخصی. ج- جستجو همراه خود دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل غیرمجاز هر دو بهره مندی از سلاح دیگران. د- خراب کردن به توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب آشامیدنی حیوانات در داخل ذخیره گاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پناهگاه های حیات وحش. هـ – صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات {غیرقانونی} حیوانات شکاری ماده ماده (7) این مقررات.

مجازات حبس به دلیل سه ماه به همان اندازه سه 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو جزای نقدی به دلیل سی میلیون ریال به همان اندازه پنجاه میلیون ریال {به هر} کس محکوم می تواند باشد:

آ. جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو حیوانات قابل جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت شده با بیرون مجوز انتخاب شده. ب) جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید صید در داخل ذخایر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخایر حیات وحش با بیرون اخذ مجوز انتخاب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صید غیرمجاز در داخل رودخانه های ایمنی شده. ج ـ خراب کردن، کاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب محصولات در داخل پارک‌های سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار خالص سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه تعرض هر دو جرم و جنایت در داخل آن قرار است {مناطق}. د- آلودگی هوا آب رودخانه ها، دریاچه ها، تالاب ها، چشمه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها آبی همراه خود موادی کدام ممکن است باعث آلودگی هوا آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل بین قدم گذاشتن آبزیان می تواند باشد. ج- جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو با بیرون مجوز در داخل ذخیره گاه ها، ذخیره گاه های شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخیره گاه های حیات وحش. ز – جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید صید دوست ندارم {محدودیت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعیت های ادعا شده گروه ایمنی تنظیم زیست در داخل حدود اختیارات قابل احترام شخصی. (مصوب تکمیلی 30/10/1353)

به حبس به دلیل نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برهه ای به همان اندازه سه 12 ماه هر دو جزای نقدی به دلیل شصت میلیون به همان اندازه هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 میلیون ریال در داخل صورت {هر} عالی به دلیل اشیا {زیر}:

آ. جستجو حیوانات کمیاب، مستعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشف نشده انقراض مربوط به زرافه، گورخر، گوزن زرد ایرانی، پلنگ، کروکودیل، کبرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید میش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی جستجو اتومبیل های موتوری. (تغییر کرده است در داخل 30/10/1353) ب – جستجو ببر – یوزپلنگ – کروکودیل در داخل پارک های سراسری. (اصلاحی 30/10/1353) ج- جستجو، جستجو هر دو کشتن حیواناتی کدام ممکن است همراه خود بهره مندی از {سموم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده منفجره را انتخاب کنید و انتخاب کنید امثال آن قرار است قابل جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو هستند، جستجو در داخل تعقیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریز ماشینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی کشتن آنها خواهند شد با استفاده از جرگه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاصره دسته جمعی. د- متعهد شدن تدابیر اجباری برای آلودگی هوا آبهای دریای خزر، خلیج عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریای عمان همراه خود چرخ دنده غیرنفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی آبزیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو {به خطر انداختن} تنظیم زیست آنها خواهند شد. ث) درخشان کردن هر دو جرقه زدن شومینه در داخل پارک های سراسری، اطراف سراسری، {مناطق} ایمنی شده هر دو پناهگاه های حیات وحش به عنوان یک نتیجه عدم مراقبت، عدم رعایت قوانین زیست محیطی هر دو نقض قوانین دولتی. ه – راه اندازی هر دو راه اندازی شومینه سوزی در داخل پارک های سراسری – آثار خالص سراسری – ذخایر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخایر حیات وحش به عنوان یک نتیجه سهل انگاری، سهل انگاری هر دو تخلف به دلیل قوانین دولتی. (مصوب تکمیلی 30/10/1353)

انتهای پیام