شهرهای تجاری اخیر در داخل قلب فارس راه اندازی می تواندایسنا/ پرشیا مدیرعامل نمایندگی شهرهای تجاری استان فارس به دلیل اجرای تجزیه و تحلیل‌هایی برای تعیین {شهرها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نواحی تجاری اخیر در داخل شهرستان‌های زرقان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرودشت منسوب به بهره‌برداری به دلیل همجواری همراه خود قلب استان خبر داد.

سیدمصطفی هاشمی روز سه شنبه 22 فروردین ماه در داخل {حاشیه} رفتن به به دلیل موقعیت یابی های پیشنهادی برای تعیین شهرهای اخیر تجاری در داخل استان های مرودشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرکان تصدیق شد: راه اندازی شهرهای اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نواحی تجاری در داخل محله قلب استان منسوب به خیس شدن سرمایه گذار برای این نمایندگی در مقابل است.

وی همراه خود مقوله ای اینکه همراه خود بهره مندی از مزایای تمام توان {در این} زمینه دردسر مضاعف خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: اراضی احاطه کلان شهر شیراز مورد ارزیابی فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تخصصی} قرار گرفته است، در واقع اراضی احاطه کلان شهر داریون از قبلً نقشه برداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی شده است. تجزیه و تحلیل شد.

الهاشمی دسترسی سریع به زیرساخت های آب، تحت تأثیر قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت، افتخار داشتن بزرگراه ورود صحیح، نگه داشتن الزامات زیست محیطی به دلیل جمله رعایت حریم شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی، نگه داشتن فضا قابل احترام به دلیل فریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید توپوگرافی پایین را به دلیل بسیار مهم ترین {شرایط} تصور می شود در داخل تجزیه و تحلیل ها برشمرد.

وی در موضوع تاکید استاندار فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر نمایندگان مردمان در داخل مجلس شورای اسلامی برای تعیین بستری برای خیس شدن سرمایه گذار در داخل کپک شهرهای اخیر تجاری به طور قابل توجهی در داخل قلب استان، ذکر شد: غیردولتی است. {املاک} تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستغلات کنار هم قرار دادن چند ملیتی شهرک های تجاری در داخل استان می باشد یا نباشد.

مدیرعامل نمایندگی شهرهای تجاری فارس همراه خود تشریح اینکه راه اندازی شهرک تجاری نیازمند تعامل داشتن، توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری همه شما اسباب بازی های دولت است، ذکر شد: {در این} راستا اسباب بازی های دولت همراه خود ما همکاری خوش بینانه داشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم این حمایت ها مشارکت در شود. مداوم است.”

انتهای پیام