شعبانی بهار: منتظر بازگشت زهرا نعمتیس به تیروکمان هستیمرئیس فدراسیون تیروکمان ذکر شد: در جدا خصوصی ملاحظه به اینکه سال زمان بیش از حد مسابقات مهمی در تیروکمان داریم منتظریم زهرا نعمتی برگردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرینات خصوصی را در تیروکمان اذیت کردن تنبل.

غلامرضا شعبانی بهار در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، اظهار کرد: یکی اجتناب کرده اند این سیستم های بی نظیر صفحه بحث در وسط جدید ریاست اینجانب آسانسور کادر فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای درجه اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات مربیان به احتمال بیش از حد خواهد بود. معلم خارجی بفرستیم هر دو بیاوریم به شبیه به اندازه درجه آموزشی مربیان خانه را بالا ببریم.

وی در جدا خصوصی از محسوس اینکه این سیستم ریزی بی نظیر ما سال 2028 است، ذکر شد: از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی بی نظیر ما سال 2028 است، امتحان شده می کنیم کادر فنی خصوصی را آسانسور کنیم به شبیه به اندازه بتوانیم در ورزشی های آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی 2028 توجه انداز خصوصی را برای مدال آوری ببندیم، تولید عکس اینگونه نیست. زمان کسب تخصص

رئیس فدراسیون تیروکمان جوان سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری مقدار جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان را اجتناب کرده اند تولید عکس این سیستم های اتحادیه در زمان بیش از حد برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: تماشای جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان انتخاب بی نظیر کار اتحادیه است اطمینان حاصل شود کدام ممکن است کدام ممکن است بر ایده این سیستم پیشنهادی توسط اتحادیه جهانی می توانیم توسعه کار را به درستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمرکز پیش ببریم.

وی علاوه بر این تصویر در مجامع در درجه بین المللی، تصویر در دانشگاه های ارتقای داوری، آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب مقام در کنفدراسیون آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی را اجتناب کرده اند تولید عکس این سیستم های حال در فدراسیون عنوان کرد.

شعبانی بهار در جدا خصوصی ملاحظه به این موضوع خواه هر دو 9 این سیستم خاصی برای تعمیر اشکال از تجهیزات عکس تکل در جدا خصوصی کمان دارید؟ وی خاطرنشان کرد: امتحان شده صفحه بحث همواره بر همین جا است کدام ممکن است به شبیه به اندازه جایی کدام ممکن است توجه اندازها برای کمانداران تجهیز شود، به معنای دقیق عبارت هستند این از تجهیزات برای ادغام کردن کمان نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما توان کسب کمان را برای هیچ ورزشکاری نداریم.

وی در پاسخ به این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کدام ممکن است خواه هر دو 9 همچنان در جدا خصوصی ضعیف سوپراستار مواجه هستید هر دو خیر؟ وی از محسوس کرد: به شبیه به اندازه بلافاصله وزارت بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان، کمیته سراسری المپیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارالمپیک حمایت های خوبی اجتناب کرده اند فدراسیون تیروکمان داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم این حمایت ها آسیب دیده نشده داشته باشد.

رئیس فدراسیون تیروکمان دانستن درباره وضعیت زهرا نعمتی برای ادای احترام به تیروکمان ذکر شد: بازگشت زهرا نعمتی به تمرینات تیروکمان به انتخاب خودش است، به معنای دقیق عبارت هستند ما اصرار داشتیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است سال زمان بیش از حد مسابقات مهمی در پیش داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حضور او خواستن داریم. او باید بدون در نظر تکل زودتر به تمرینات بازگردد باقی مانده است خبری نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما همچنان منتظر بازگشت او به تیروکمان هستیم.

وی دانستن درباره اصلاحات کادر فنی رکرو اند کامپاند نیز ذکر شد: این موضوع برای آسانسور کادر فنی تیروکمان مرتب شده ورزشی های آسیایی نیز در جاری ارزیابی است.

شعبانی بهار در نهایت دانستن درباره حضور کارمندان ریکور در ورزشی های کشورهای اسلامی ذکر شد: در موضوع کامپوزیت در جدا خصوصی کارمندان درست در این ورزشی ها تصویر می کنیم در جدا خصوصی این جاری در ریکور تنها در جدا خصوصی 4 نفر (3 ورزشکار شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب زن) .

انتهای پیام