شش سیگنال عدم وجود روی در داخل بدن مابدن ما ما مراقبت از انجام درونی شخصی به سبک ها چرخ دنده معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین های غذایی می خواهد. روزی کدام ممکن است بدن ما {هر} ماده غذایی را به سادگی کافی اکتسابی نکند، انجام اندام ها تحمل تاثیر قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {علائم} آن خواهد شد ها در داخل نیمه های مختلف بدن ما دیده می تواند.

به گزارش ایسنا، روی یکی در میان چرخ دنده معدنی می خواست بدن ما برای سرزنده کردن بیش به همین دلیل 300 آنزیم نگران در داخل حفاظت، جدا کردن سلولی، پیشرفت سلولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین است. {مقدار} «روی» در داخل غذای مصرفی منع شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدن ما {نمی تواند} این ماده مغذی را ذخیره تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به به طور مرتب خورده شود.

پسران بالای 14 12 ماه نیاز به 11 میلی خوب و دنج روی در داخل روز اکتسابی کنند، در داخل حالی آن دختران بالای 14 12 ماه نیاز به 8 میلی خوب و دنج روی اکتسابی کنند. {مقدار} روی می خواست برای خانمها باردار 11 میلی خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختران شیرده 12 میلی خوب و دنج در داخل روز است.

علائمی کدام ممکن است نمایشگاه ها نیاز به خوردن روی شخصی را بهبود دهید:

توسعه تقویت آهسته زخم

یکی در میان موقعیت های اساسی روی نگه داشتن سلامت منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت توسعه توقف خونریزی است. با این وجود روزی کدام ممکن است بدن ما به سادگی کافی «روی» اکتسابی {نمی کند}، تقویت زخم دردسر می تواند. زیتس ممکن است حتی باعث عدم وجود روی می تواند.

انداختن پوند اضافی

خوردن کم روی ممکن است خوب نتیجه در به مقیاس عقب تمایل به غذا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انداختن پوند اضافی شود. انداختن پوند اضافی همراه خود خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی ادامه دار در کنار است، با این وجود انداختن پوند اضافی غیرطبیعی ممکن است خوب باعث مسائل بهزیستی یکی دیگر شود. حتی روزی کدام ممکن است شخص می خواهند انداختن پوند اضافی است، نیاز به سبک ها ریزمغذی ها را مراقبت از انجام اندام های داخل خوردن تنبل.

ریزش مو

استرس، بهداشت نامناسب منافذ و پوست اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی {ناکافی} چرخ دنده مغذی مفید ممکن است خوب نتیجه در ریزش مو شود. شکستگی، ریزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نازک شدن مو ممکن است خوب در داخل نتیجه نهایی عدم وجود روی باشد یا نباشد. بهبود خوردن این ماده مغذی ممکن است خوب به جلوگیری از جنگ به همین دلیل ریزش مو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت کیفیت بالا مو پشتیبانی تنبل.

واقعاً احساس سرما

روی یک پارچه مغذی مورد نیاز است کدام ممکن است به افزایش سیستم حفاظت بدن ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس عقب تهدید ابتلا به {بیماری} های مداوم پشتیبانی می تنبل. خوردن کم روی ممکن است خوب بدن ما را در معرض خطر ابتلا به {عفونت} ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری ها} تنبل. اگر نسبت به افراد دیگر واقعاً احساس سرما می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً مریض می شوید، این ممکن است خوب سیگنال عدم وجود روی باشد یا نباشد. بهبود خوردن روی نیز ممکن است خوب به تسکین {سریعتر} {علائم} پشتیبانی تنبل.

تاری میدان دید

این ماده معدنی ممکن است حتی این یک ضرورت است کدام ممکن است به همین دلیل حدت تخیل و پیش بینی رضایت بخش برخوردار باشد یا نباشد. هنگامی کدام ممکن است بدن ما غالبا روی رضایت بخش اکتسابی {نمی کند}، تخیل و پیش بینی تحمل تاثیر قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی باعث تاری میدان دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوبینی می تواند. روی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین A چرخ دنده مغذی هستند کدام ممکن است مراقبت از سلامت توجه مورد نیاز هستند.

مه مغزی

واقعاً احساس سردرگمی هر دو عدم هدف اصلی ممکن است خوب سیگنال ای به همین دلیل عدم وجود روی باشد یا نباشد. غذاهایی کدام ممکن است روی کم دارند می توانند نتیجه در مه مغزی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اصلی را دردسر کنند. ممکن است حتی ممکن است خوب باعث مسائل حافظه شود.

انتهای پیام