شر {مادر} سیاستمدار کرد! -ایسناعظیم ترین اکسیر، دار آیین، کدام ممکن است میخواند، زبان، کارمند، دودستجه، نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان، فارسی، را باینددانده، رئیس محله ای زبان، میدان، همراه خود درهواستی، وزیر تمرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پورش دارخوس زبانین ها-یههه-. ch, t .. کیفیت عالی را به همین دلیل زبان خودشان بسیار بیگ زرند زبان فارسی ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاران خداحید خوشحال.

در پایان به تماس گرفتن میان برخورد کردن پای برخی رسنهای بین المللی اختلاف تذکر درسی با توجه به بعد گیری زبان فارسی زبان بازبانهای محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری کدام ممکن است پیچتر نیضگاهی تعیین کنید سازنده تجزیه و تحلیل ها های میشد، چکل قاپه رحم رحیم. مگرا {جایی} است که می روید بروید عربی، فارسی، توییتر، عربی، فارسی، توییتر. شناخته شده به عنوان همینگا، غلاف کدام ممکن است، وکانشا، تحریک کردن، شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستار آن قرار است، سدات {پیوند}. در داخل عین جاری، چیزى نگدشت کدام ممکن است پی بی بی سی فارسى، ماژور باز خوشحال دارند.

دار پی عین مجرا، اکبر الیسیر، شاعر طنزپرداز در داخل گفتوگو همراه خود ایسنا در داخل، انتخاب شده آذر نظری، بر ایده تقدیس غضب شخص، فارسی زبان، زائر زبانهای سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی های تخصصی ایجاد می کند عین-. e-jadazineh: در گذشته به همین دلیل کودتا داش آست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همش یعده آدمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده کارند کدام ممکن است آگار تحقیقی به همین دلیل خریداران فارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکی را گلاو بایندزند میتوانند استعمال غلط کنند. {عکس} من می روم را بچرخان کدام ممکن است باشي عضو لانه ممکن است باشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل دنیا ممکن است باشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل مادری همانگونه کدام ممکن است ممکن است باشی. همراه با مکان، در داخل تمام کوشورهای دنیا ییک زبان سراسری، را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهندا هو کدام ممکن است زبانهای مادری است. همیش در داخل آموز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوروش، دانشکده، امتیازات مختلف فرنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … به ییک زبان سراسری خواستن من حتی دارم به همان اندازه بتونیم متحد سراسری رااز کجاست بهترین راه نگه داشتن کنیم.

هر دو دوست داری نگهش {داری} نوشته زبان خودشون نامه بزند. آغار زمانی مقررات جالو در داخل {کار} را بجرد وقت بی عدالتی ممهترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید یافا را بر زبان مادری کردا. منصفانه مقررات ابتدایی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است صراحتاً مردمان مادری، محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله ای {محدود} شده است کدام ممکن است مورد احترام است. حتی آموژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروش میتواند در داخل مهای کی زبان موخود شخصی را درند، آموژ آن قرار است زبان رایگ کیند. مقررات کاشور مکان وجود {درد} با این وجود کفالت لحن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحصیل دارایی سطح مکان.

اسپیس اکسیر همراه خود خاص انکه زبان فارسی بایونددهنه کل شما زبانهای محله ای آست، پاداش: میتوانیم منصفانه سربازخانه را میثال بزنم کاه به همین دلیل همما خومه ها در اطراف آنه جود درند. با این وجود آنها خواهند شد همراه خود زبان سراسری میکنند را همراهی می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین راه میتوانند بود کدام ممکن است به تفهیم مقاصد خودشان بسیار سودآور بشند می رسید.

شاعر در داخل عین در داخل صورت ایجاد کرد کجاست: باهترین شعر درک شهریار زبان بومیاش به یعنی حیدربابا است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید با این وجود همراه با کدام ممکن است، غزل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشعار همراه خود زبان فارسی، در داخل کدام ممکن است به همین دلیل چیز خوب در مورد های پتری برخوردار است. روزی برای توسعه بین {جایی} کدام ممکن است هستید، تمایز، کاراکا هر دو توانایی منصفانه مصرف کننده محله ای، کدام ممکن است منصفانه مصرف کننده محله ای است، {وجود ندارد}. هاماچینین در داخل غزلها شعر آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انچنان نفیس همراه خود شعر فارسی پرادخته کدام ممکن است شننده ماهبهوت میمند کدام ممکن است خواه یا نه شاعر شعرش مکان مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان آذری حرف میزده اوه 9! مکان این متناقض است، با این وجود غیر معمول هستند. كنار كه زبانهاي محلي شخصی زبان فارسي را دريم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انهاي كه زبان را عاملي است کنار كننده مدانند، {اهداف} سياسي درند. «قصه سیکندر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دره نخونده عملکرد {چیست}، {داستان} مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفا مبرس {چیست}؟» (ایز حافظ). اینسان زمان لانه زبان محلی شخصی غیرضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان زبان وزوز میکند همراه خود زبان مادری همراه خود {مادر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوادا شخصی {پیوند} میگیرد پس به همین دلیل همراه خود زبان سراسری میتوند ایده ها سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوه های شخصی را بیفرند. ایالت میگویم تخصصی ایجاد می کند مقررات کوشور ما، زبانهای محله ای به همین دلیل خوب ارزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی برخوردارند کجاست، با این وجود ثوابش کجاست، می خوانیم.

عظیم ترین اکسیر افزود: کتابی است کدام ممکن است درس جهان ای است مشابه دانشگاه قدرتمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید درند قدرتمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما آنها خواهند شد اهل الله هستند. دار جدا پرداختن به زبانهای محلی شخصی، جلوه های زیبایی شناختی بزرگی منند، سیستم استادیوم شهریار، در داخل زبانهای سراسری دگر، تحقق کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفریده چاود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرحناکی زبان سراسری کجاست، بهترین راه های اوزود {چیست} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان در داخل تضاد است. هامانتور کدام ممکن است من می روم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملیحه (هماسرام) در داخل محل اقامت همراه خود باخهایمان ترکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نوهایمان فارسی در کنار میخنم بوده اند. به همین دلیل در همه زمان ها یاداوری، زبان فارسی چوبی، جان، زمان من می روم همراه خود مهدکودک، هر دو مکتب میروند، بوتوانند، ایده ها درس، را خ، چوبی، با کیفیت بالا آست، به شونده نمی بینید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید با این وجود در داخل عین جاری، حرفه {مادران} حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بادران استاچا کودک را همراه خود زبانهای محله ای است، شناخته شده کنند به همان اندازه آنها خواهند شد زبان مادری شخصی را آنها خواهند شد دارک کنند.

آه همچانین یادور خوشحال: فرنگی هار جامیا بر زبانهای مادری موزه ریزی شدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل زبانهای سراسری مکان راا شکوفا کردا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل سایه کدام ممکن است زیبایی شناختی یس کدام ممکن است فرنگی اشته ملته.

شاعر «رادیاتور» آدما همراه خود بیانی کمدین ذکر شد: به همین دلیل میگوم کدار ایران نامش طنزپردازان است اولیه اندیشه ترکی میکناند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل فارسی مینویساند چه {بوده است}؟ همین جا شعر است، باشي کجایی؟ آنها خواهند شد به ساده {کار} تفسیر می کند آن قرار است را انگام میهند.

اکسیر همراه خود خاص انکه «کل شما بیاد بدانند به همین دلیل تمام شعاری را کدام ممکن است به فارسی گفتم تنظیم همراه خود ترکی اندیشیدهم» کمدین آدما داد: کهه ملئیها حالا همراه خود به همین دلیل حرف ترکی مازند با این وجود انگشتان پا انگشتان پا ا ا ا!

هر دو جرعه ای به همین دلیل مزه ای کدام ممکن است مشتریانش می خورد، منسوب به داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص کرد: شرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلاوت زبانهای مادری، مشابه اقلام خوراکی مشابه اقلام خوراکی، مشابه خوشیند هار کوست، تنظیم میشود. هیچکس نمتوند گلو، صحبت هر دو یادداشت کردن هر دو بهره مندی از منصفانه زبان محله ای را چوک، بری نکه نمیتوان حلوات شر {مادر} را به همین دلیل ید چوک; خریداران محله ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادری هومان حلاوت شیر آب ​​{مادر} را {درد} کدام ممکن است هچ انسان باگرتی نمیوند کجاست هلاویت را آنکار کیند. زمان من می روم همراه خود زبان مادری پوروش پدا کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افکار به همین دلیل چه می‌خوان به اندیشه، حنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت، پی‌پرساز، آنگست کدام ممکن است ما کدام ممکن است همراه خود زبان همراه خود سیار پارکت فارسی خواستن من حتی دارم به همان اندازه پری {هر} قوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید له‌قای را می‌توان پشید تفسیر می کند کرد.

کجاست شاعر طنزپرداز همچانین شهریار را عجیب ترین مشاور شعر سراسری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردوسی رانماینده شعر سراسری دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه مطبوعاتی ورزشگاه انکه شهریار تونست آگاه باشید ویژه ای به زائران توقف در داخل بهد داشت. منصفانه سیاستمدار کرد منصفانه مصرف کننده محله ای است. ان رااز حلاووت انتخاب شده شخصی میاندزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پایین تریبونها مختلط. درهلک زبان مادری در داخل سلطه واقعاً احساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاطفه پورواز میکند.

عجیب ترین اکسیر سخن همراه خود وزیر تمرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پورشه پاداش: پرشین زیرین نامید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرشکوتر میچود هستند. سایه عبارت «اغر»، «اجر»، «اغر»، «آغر»، «آغر» را دنبال می کنیم. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” “””””””””””””].””””””””]. {در حالی که} ذلیل {نمی تواند} وارد منصفانه غذای محله ای شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بعد خنک بودنش مصرف کننده فارسی است. کجاست ارث دکل طولانی مدت اجدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه رای چون سرستون تشک جمشید در داخل دهیمان به نظر می رسید میدریم. ایران مصرف کننده پارسی شخصی خدابالید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قنار آن قرار است، زبانهای محله ای به همین دلیل توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالندقی خودشان بسیار برخوردار خوند خوشحال است.

هر دو دار نوک همراه خود تصدیق بور اینکه من می روم به همان اندازه روزی کدام ممکن است همراه خود زبان ایجاد شده از حرف نزند، نامیتوند همراه خود زبان به همین دلیل میلی حرف بازند، خاص کرد: درخواست شده است میکانم زبان را کار کردن دودستگیها نکنید.

PIAM END