شجاعی: سراسری گراهایی کدام ممکن است به ابعاد کافی امتحان شده نمی کنند باید جدا گذاشته شوندگروه سراسری فوتبال ایران در جام جهانی 1978 آرژانتین معتقد است کدام ممکن است باید به شبیه به اندازه جام جهانی اجتناب کرده اند گروه سراسری حمایت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیکنانی کدام ممکن است می خواهند کمتر کار کنند نباید دعوت شوند.

علی شجاعی، پیشکسوت فوتبال ایران در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، کسب اطلاعات در مورد ابقای اسکوچیچ در گروه سراسری اظهار کرد: اسکوچیچ پس اجتناب کرده اند ماندن در جدا خصوصی ضرر مواجه ممکن است از تولید عکس اعتباری را کدام ممکن است قبلا در بین گیمرهای مشتاق داشت نخواهد داشت. به معنای دقیق عبارت هستند راه عکس وجود ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به او کمک کرد. در مختصر مدت ای کدام ممکن است جام جهانی را جلو داریم گیمرهای مشتاق باید در جدا خصوصی هم همکاری کنند چون الان خوب ضرر سراسری است.

تصویر کننده گروه سراسری فوتبال ایران در جام جهانی 1978 آرژانتین در جدا خصوصی خاص اینکه مجموعه تصمیماتی کدام ممکن است در این مدت گرفته شد خطا بود، ذکر شد: کار در جدا خصوصی اسکوچیچ برای بازگشت به گروه سراسری در چنین شرایطی خطا بود. ” گیمرهای مشتاق باید مطیع سرمربی باشند، در جدا خصوصی این جاری اسکوچیچ اکنون در وضعیت ضعیفی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی گیمرهای مشتاق طرفدار او هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی گیمرهای مشتاق دیگری او. به هر طریقی الان کدام ممکن است اسکوچیچ سرمربی گروه سراسری است باید اجتناب کرده اند او حمایت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیکنانی کدام ممکن است انجام خوبی ندارند جدا گذاشته شوند.

این پیشکسوت فوتبال ایران در تمدید شده مدت ذکر شد: اسکوچیچ در شرایط بدی پاسخگویی گروه سراسری را پذیرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانست به ما برای صعود به جام جهانی کمک تنبل. گیمرهای مشتاق در این بین اجتناب کرده اند سرمربی خصوصی حمایت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا باید شرایط به گونه ای باشد کدام ممکن است اجتناب کرده اند او حمایت کنند به شبیه به اندازه در جام جهانی انجام خوبی داشته باشد.

انتهای پیام