شاکری: باید اجتناب کرده اند قابلیت مالی کشورهای عضو شانگهای استفاده کنیمیکی اجتناب کرده اند اعضای کمیسیون سازندگی شورای اسلامی در جدا خصوصی تاکید بر اینکه در جدا خصوصی عضویت صحیح ایران در شانگهای باید اجتناب کرده اند قابلیت مالی کشورهای عضو شانگهای استفاده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل برای اجتناب کرده اند بخش خصوصی بیش اجتناب کرده اند پیش بهره برد.

اقبال شکری در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، در جدا خصوصی اشاره به عضویت صحیح ایران در گروه همکاری شانگهای، اظهار کرد: در افسران در قبلی در برجام عموما تمام قابلیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلماسی مالی معلق بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی هیچ طرفی مذاکره نکردند، منتظر ماندند. برای اینکه طرف مقابل پای میز مذاکره بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد شرطی کرده بود

وی آسیب دیده نشده داد: در وسط جدید مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران بر لزوم سرزنده سازی دیپلماسی مالی تاکید شد. در این راستا قراردادهای همکاری مشترک در جدا خصوصی چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه امضا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران به عضویت گروه همکاری شانگهای درآمد.

مشاور تهران در مجلس افزود: عضویت صحیح ایران در شانگهای یکی اجتناب کرده اند اقدامات خوبی است کدام ممکن است زمینه استفاده اجتناب کرده اند قابلیت های مالی را می دهد. به این انجمن باید اجتناب کرده اند قابلیت بخش خصوصی برای صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات به کشورهای مختلف آسیای مرکزی، غرب آسیا، خلیج فارس، مدیترانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیای جنوب شرقی استفاده شود.

شاکری در جدا خصوصی از محسوس اینکه باید کار با هم مالی در جدا خصوصی کشورهای عضو شانگهای وجود داشته باشد، تصریح کرد: در جدا خصوصی عضویت صحیح ایران در شانگهای، افسران باید اجتناب کرده اند قابلیت بخش خصوصی به طور قابل توجهی اتاق‌های تعاون را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرگانی بیش اجتناب کرده اند پیش استفاده تنبل.

انتهای پیام