شانزدهمین کالا عمومی تهران افتتاح شد


شانزدهمین حراج تهران افتتاح شد
این ممکن است عالی عکس آرشیو است

«آثار هنری اخیر ایران» عنوان شانزدهمین شکاف کالا عمومی تهران است کدام ممکن است اجتناب کرده اند در امروز – جمعه – 19 تیرماه در استراحتگاه پارسیان آزادی اذیت کردن به زحمت کشید.

به گزارش خبرنگار بخش تجسمی ایسنا، این این سیستم در جدا خصوصی حضور جمعی محدود اجتناب کرده اند گالری داران، مجموعه داران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن کنندگان امتحان شده های هنری در جدا خصوصی اجرای حسین پاکدل اجتناب کرده اند ساعت 18:شانزده اذیت کردن شد.
مجری این این سیستم در سخنانی مختصر یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری هنرمندان فقیدی چون رضا بخشی، جمشید سماواتیان، کامبیز درمکش را گرامی داشت. وی در یکپارچه به نکاتی در خصوص نحوه حاضر قیمت اجتناب کرده اند سوی خوردن کنندگان اشاره کرد.

یکپارچه دارد.