شامارای جدید، مجله “Cama” منتشر شده استبِستو دامنه شمارا، مجله ادبی «چمه»، ویجه زندگی و جلوه‌های ابوتراب خسروی، نویسنده شیرازی همراه با بروندا از شعارهای بوشهر و عراق به‌طور گسترده منتشر شده است.

به گذرش ایسنا، صادق رحمانی در سراگز مجله ادبی «چمه» درباره ویژنامه ابوطارب خسروی گوفت آست: یا را میتوان داستاننویسی دانست که سنت نوشتن ایرانی را در روزگاری خا رخشار غربیه غربیه پسهار. رومانهای یا فرزند تنها و مهرام ماندن از تفریح ​​و فرج نویساندای استکه خود راز مرکز جهت و کانون هستی خارج کوردا است.

نخستین پروندا، شعر شهرهای ایران، با «شعر بوشهر» متخصص درد که با همراهی ابوالقاسم ایرانی، شاعر بوشهری. ابوالقاسم ایرانیان سعی دشته آست به گوانان و نوامدگان نیز در کنار پیشکشوتان کجاست جایش در آن باد، تا زهفیتی، شعر خود را به خوانندگان معرفتی کنند.

«محمد الامین الکرخی» محمد امین الکرخی، شاعر و مترجم پارسی عراقی، تبار نیز که سلامت در ارسا برگردان، شعر فارسی و عربی، فاالت میکند، دار عین شمارا، پوشه ویزهی رای، شعر عراق. ، تدرک.

بهترین و دامنه شمارا، مجله ادبی «چما»، ویجه اسفندماه 14000 و فرادین ماه 1401 درهم 204 صفحه، بسیار پرطرفدار است. رابطه ماندان با ادبیات و کتاب میتوانند خوانی آن راس فرشگاه استعاری «ویدبو» و «جار» و همچینین در نقش کتاب فروشیها و کیوسخایی، انتشارات من تهیه کنند.

PIAM END