شاعرانی کدام ممکن است سعی می کنند اشک را اجتناب کرده اند باند منافذ و پوست بکشندرضا اسماعیلی کدام ممکن است مراقبت نشده به «معما جهانی» در شعر عاشورایی را توهین بزرگی به واقعه عاشورا از آن آگاه است، اجتناب کرده اند امتحان شده شاعران برای سرگرمی انگیز احساسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشک ترکیبی شدن می گوید.

رضا اسماعیلی کدام ممکن است مراقبت نشده به «معما جهانی» در شعر عاشورایی را توهین بزرگی به واقعه عاشورا از آن آگاه است، اجتناب کرده اند امتحان شده شاعران برای سرگرمی انگیز احساسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشک ترکیبی شدن می گوید.

این شاعر در یادداشتی در جدا خصوصی عنوان «شعر عاشورایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب معما جهانی» به این موضوع صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشت: پیش اجتناب کرده اند این در یادداشتی در جدا خصوصی عنوان «اجتناب کرده اند شعر عاشورایی به شبیه به اندازه شعر عاشورایی» در جدا خصوصی اشاره به شعر معروف سیف فرغانی اجتناب کرده اند شاعران قرن هشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتم هجری در جدا خصوصی پیام «ای ناخن ها در غم بگرید/ بر اموات کربلا بگرید» ایجاد شده است چون مصداق «شعر عاشورایی» در انگیزه برتری های «شعر عاشورایی» آگاه بودم. شعر عاشورایی:

«شعر عاشورایی» در جدا خصوصی «شعر عاشورایی» کدام ممکن است ساده لحن «سوگواری» را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک «نوحه اساس» دارد فرق می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورش حسینی را حادثه‌ای شنیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلخراش می‌بیند کدام ممکن است ساده باید برای آن سوگواری کرد. بی جان. شعری «موضعی»، «مستند»، «معرفت محور»، «تبیینی، تحلیلی» بر مقدمه آموزه های اصیل دینی، آموزه های توحیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت عاشورایی. آمیزه ای اجتناب کرده اند «عزا» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «حماسه» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «عارف» کدام ممکن است به معما خصوصی «بصیرت» می بخشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیایش را در جدا خصوصی سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت عاشورایی پیوند می زند. شاعر در «شعر عاشورایی» به کربلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورش حسینی به توجه «حادثه ای» حماسی، آموزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشنگر می نگرد کدام ممکن است مقدمه ای برای رستاخیز است. واقعه ای عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استثنایی کدام ممکن است باید در قبلی اجتناب کرده اند گریه آن را «نظاره کرد»، اجتناب کرده اند آن درس گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی درک، بدست آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخوانی پیام انسان ساز آن، ادراک کشف شد.

اکنون در جدا خصوصی تأکید مجدد بر این دقیقه، باید به نکته مهم عکس اشاره کنم کدام ممکن است در شعر عاشورایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور فشرده در شعر آیینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیینی ما مغفول مانده است.

نکته مغفول را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراموش شده شعر عاشورایی روزگار ما بی مهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی اعتنایی به «معما جهانی» است. شعر عاشورایی در عصر ما کالایی است کدام ممکن است ساده برای خوردن خانه مونتاژ تبدیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی مناسبی ندارد. صحیح مثل جزیره ای کدام ممکن است پتانسیل ها محدودش ساده پاسخگوی نیازهای ساکنانش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه های ارتباطی اش در جدا خصوصی دنیا – حتی جهان اسلام – برداشتن است.

با منافذ و پوست اغراق، معما شعر عاشورایی محدود به مسلمانان – را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه در برخی اشیا ساده شیعیان – است. یعنی تحقیق این شعر حتی برای اهل عرف هم جالب نیست!

انگیزه این امر محدود بودن افق دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدود جمع کردن معما «شعر عاشورایی» به شیعیان است. شاعر در این شعر ساده در جدا خصوصی هم کیشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروان خصوصی ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی اعتقاد اینکه تمام مخاطبانش خودی باشند، نیازی به انگیزه بدیهی – راه اندازی شد ابا عبدالله (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین فلسفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسفه نمی بیند. از ملزومات متعالی عاشورا شورش اجتناب کرده اند این حیث شاعر مجالس عزاداری امام حسین(ع) را صرفاً خوب مراسم مذهبی برای کسب ثواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاعت از آن آگاه است، اجتناب کرده اند این رو بهتر از مسئولیت خصوصی را در سرودن شعر عاشورایی برانگیختن عواطف معما از آن آگاه است.

اجتناب کرده اند این رو، در برابر این پرداختن به موضوع بی نظیر (تبیین شخصیت امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید از ملزومات شورش)، سعی در نقل روایات را انتخاب کنید و انتخاب کنید احادیث غم محور برای برانگیختن احساسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشک ترکیبی شدن دارد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این انصافاً مشخص است. از آن به بعد است هیچ ادای احترامی به تصویر کنندگان در تشییع جنازه اقامت نامه آن مرحوم را خاص نمی شود. از به دانش از آن آگاه است کدام ممکن است تمام تصویر کنندگان در مجلس اجتناب کرده اند بستگان آن مرحوم هستند.

در شعر عاشورایی پاسخ به این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کدام ممکن است امام عاشورا کیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا شورش کرد؟ برای افرادی کدام ممکن است اجتناب کرده اند خوب قبله را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب قبیله هستند، می خواست نیست. اجتناب کرده اند این رو شاعر عاشورا تنها در مسیر «گریه» بر این مصیبت پیش می رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هیچ کوششی برای بازکردن توجه معما خصوصی برای «دیدن» جنبه های غیر سکولار، حماسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماوراal الطبیعه این حماسه فروگذار نمی شود.

در جدا خصوصی این جاری در شعر اصیل عاشورایی، شاعر دیدگاه های خصوصی را توسعه می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این نکته بستگی دارد کدام ممکن است در جدا خصوصی مخاطبی صحبت می تدریجی کدام ممکن است هیچ شناختی اجتناب کرده اند امام عاشورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورش کربلا ندارد. درک سید مهدی شجاعی نیز در کتاب گرانقدر «خون خدا» در این سبک مبارک گام برداشته است.

شجاعی در کتاب «خون خدا» کدام ممکن است تعبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر هنرمندانه «زیارت عاشورا» است، در جدا خصوصی این اعتقاد کدام ممکن است کتابش را برای مخاطبانی می نویسد کدام ممکن است شاید عنوان مبارک امام حسین را هم نشنیده باشند. روایت 2 صفحه ای اجتناب کرده اند این مینیاتور شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگویی الهی. دانستن درباره آنچه در عاشورا بر امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاران باوفایش تحویل داد. او در مقدمه ای کدام ممکن است بر این کتاب نوشته است چنین می گوید:

معما این نظر قابل دستیابی است هستید کدام ممکن است اجتناب کرده اند حسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاشورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربلا چیزی نمی دانید.

قابل دستیابی است به حق اجتناب کرده اند ناامیدی هر ساله گروهی اجتناب کرده اند ناخن ها جهان در شگفت هستید.

قابل دستیابی است کدام ممکن است سؤال، سردرگمی، سؤال، حیرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کردن دارید اجتناب کرده اند زیارت دسته جمعی هر دو راهپیمایی هماهنگ تعدادی از میلیون نفری ظاهر شد به قبلی تاریخی (اربعین) را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خوب واحد جهت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب جهت. پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعجبی کدام ممکن است انصافاً بجا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح است.

آن کدام ممکن است در ماتم دنیا را توقف کرد، کدام ممکن است بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه شناخت عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید منحصر به شخص خاص در میان بسیاری اشخاص حقیقی مختلف اجتناب کرده اند سنت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملیت های مختلف داشت کدام ممکن است چنین آسایش گذاشتند؟

آن خوب است پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو نسبتاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص است کدام ممکن است باید بپرسیم…”

را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خوب است کار جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب خواستن مغفول مانده در بخش شعر عاشورایی است کدام ممکن است باید به انزوای شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاعران عاشورایی نوک دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معما جهانی را توسل به کنیم. ذکر شد: امام حسین کی بود؟ چه کرد چرا در کربلا تنها ماند؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه شهید شد؟ کار عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ای کدام ممکن است قاآنی در قرن سیزدهم (1223-1270 هجری قمری) در جدا خصوصی سرودن شعر زیر انجام داد:

بارد! چی؟ خون! کدام ممکن است؟ بیانیه گردید! چگونه؟ روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت شب! چرا؟
اجتناب کرده اند غم! چه غمی غم سلطان علیا
اسمش ناسالم است؟ حسین! چه نژادی؟ اجتناب کرده اند علی
مادرش کی بود؟ فاطمه جدش کجاست؟ مصطفی!
چرا این اتفاق افتاد؟ شهید! جایی کدام ممکن است دشت ماریا
وقتی اشر محرم، پنهان؟ باز نیست
خواه هر دو 9 او در ساعت شب به قتل رسیده است؟ روز نهم کی است؟ وقت شام
گلویش را می برد؟ نی اجتناب کرده اند پایین
سراب کشته شد؟ 9! کی بهش آب نداد؟ داد!
کدام ممکن است؟ شمر اجتناب کرده اند چه منبعی؟ منشأ نابودی
مظلوم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید شد؟ در واقع جرم بود؟
چه اشکالی دارد؟ هدایت، دوستش ناسالم است؟ خداوند
چه کسی است این ظلم را کرد؟ یزید! این یزید کیست؟
متولد هند، اجتناب کرده اند چه کسی است؟ اجتناب کرده اند نطفه زنا!
خواه هر دو 9 او این کار را کرد؟ 9! نامه فرستاد
جایی کدام ممکن است؟ نزدیک خانم مرجانه داغا
خواه هر دو 9 ابن بیش از حد مرد مرجانه بود؟ آره!
خواه هر دو 9 اجتناب کرده اند آگاه یزید تخلف نکرد؟ لا
خواه هر دو 9 این شرور حسین را در جدا خصوصی انگشت خصوصی کشت؟
9، لشکری ​​فرستاد کربلا

میر سپه ناسالم کیه؟ عمر سعد! او برید
گردن فاطمه پرهزینه؟ 9 بی شرم
شرمنده خنجر را نبرد؟
انجام دادید در آرزو کرد چه هستید؟ اجتناب کرده اند قضا قبول نکرد
برای آنچه شفیع بشر بود
شرط شفاعت او چه بود؟ نوحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بکا!
چه کسی است در بین پسرانش کشته شد؟ در واقع 2 نفر
چه عامل عکس؟ 9 داداش دیگه کی بستگان
خواه هر دو 9 او تولید عکس پسری نداشت؟ چرا او آن را داشت
سجاد به خاطر ناسالم بودنش عذاب می کشد
در کربلا پدر شد؟ به شام ​​اوج خورد
در جدا خصوصی غرور؟ 9! در جدا خصوصی تحقیر
ساده؟ 9! در جدا خصوصی دختران در حرمسرا؛ اسمشون چی بود؟
زینب سکینه فاطمه کلثوم بینوا
لباس اندود شده بود؟ در واقع قربان! پاس کروی
عمامه سرش بود؟ در واقع چوب عشق
شخص مبتلا ناسالم؟ در واقع چه دارویی داشت؟ اشک
غذای او بعد اجتناب کرده اند دارو چه اشکالی دارد؟ وعده های غذایی خون روده ها است
چه کسی است در جدا خصوصی او بود؟ در واقع کودک های بی پدر
چه کسی است تولید عکس تبی بود کدام ممکن است قابل پیش آگهی نبود
اجتناب کرده اند زینب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختران چه می ماند؟ 2 عامل
طوق ستم بر گردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلخال غم بر پا
گوبر این ظالم است؟ 9! یهود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوس؟ 9!
هندو؟ 9! بت؟ 9! فریادی اجتناب کرده اند این جفا

«قاآنی» صاحب این اشعار است، در واقع
چه می آید رحمت! اجتناب کرده اند چه کسی است راست! هنگام صف پنالتی

معمولاً شاعر در شعر اصیل عاشورایی دایره بینندگان خصوصی را فشرده می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی این اعتقاد کدام ممکن است مخاطبش اجتناب کرده اند هم کیشانش نیست، پیش اجتناب کرده اند هر عامل خصوصی را مطرح می تدریجی. امام حسین کی بود؟ از ملزومات آن چه بود؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید او چه زحمت کشید؟ از او ساده نمی شود در برابر این هموطنان مسلمان خصوصی صحبت تدریجی. شاعر در شعر عاشورایی به معما جهانی می اندیشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولیت خصوصی از آن آگاه است کدام ممکن است در شعر خصوصی به اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرف امام عاشورا بپردازد. به قطعا ارزش آن را دارد های متعالی شورش حسینی کدام ممکن است قابلیت جهانی شدن را دارد. قطعا ارزش آن را دارد هایی برابر: عدالت، آزادی، استبداد ستیزی، عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح. این قطعا ارزش آن را دارد ها برای همه بینندگان – صرف تذکر اجتناب کرده اند مذهب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه – قابل پاداش است. متعاقباً خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه خاص در هر گوشه اجتناب کرده اند این کره خاکی ممکن است در جدا خصوصی شعر عاشورایی همذات پنداری تدریجی.

این نکته ای است کدام ممکن است در شعر عاشورایی روزگار ما مغفول مانده است: «معما جهانی». این سهل انگاری فاحش اساس در این ذهنیت غلط دارد کدام ممکن است عاشورا ساده «حادثه یاد می تدریجی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید بس! در جدا خصوصی این جاری خلاصه كردن عاشورا در «امتیازات» را انتخاب کنید و انتخاب کنید غفلت اجتناب کرده اند نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالم معنوي را انتخاب کنید و انتخاب کنید حماسي آن، ظلم بزرگي به اين واقعه بي بديل است.

جان کلام می گوید رسالت خوب شاعر عاشورایی، شناخت عمیق عاشورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد صادق این شورش حسینی در جدا خصوصی همه ابعادش به جهان صحیح در این دوم است. شعر عاشورایی خوب منبر جهانی برای راه اندازی شد واقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت اسلام ناب محمدی به جهان تشنه واقعیت است.

در واقع، در شعر عاشورایی در برابر این تک گویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفرادی باید در آرزو کرد ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفاهم را در جدا خصوصی معما جهانی برقرار کرد. از قطعا ارزش آن را دارد های عاشورایی قطعا ارزش آن را دارد های جاودانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی است.

انتهای پیام