شاخص دلار آمریکا به بهترینها درجه شخصی در داخل 2 12 ماه جدیدترین رسید


شفقنا مقرون به صرفه- شاخص دلار آمریکا در داخل پیشنهادات صبح سودآور شد به 100 واحد برسد.

به گزارش گرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میش مقرون به صرفه ما، دلار آمریکا آمریکا در داخل سحرگاه جمعه در داخل اروپا به 100 واحد رسید کدام ممکن است بهترینها درجه در داخل 2 12 ماه جدیدترین است. شاخص دلار آمریکا کدام ممکن است خوب ارزش دلار آمریکا را به سمت سبدی متشکل به دلیل شش فارکس نه بعد گیری می تدریجی، 0.24 شانس در داخل 100 واحد قیمت کاهش یافته شد کدام ممکن است موثرترین درجه به دلیل می 2020 است.

این هفته پس به دلیل تخلیه نشست ماه مارس فدرال {رزرو}، کدام ممکن است تأیید شد «از نمایندگی‌کنندگان» کنار هم قرار دادن بهبود 50 درصدی هزینه بهره در داخل ماه‌های بلند مدت برای درگیری با تورم هستند، شاخص 1.2 شانس بهبود کشف شد. نکته FOMC در داخل ماه مارس این بود کدام ممکن است فدرال {رزرو} به سادگی کافی با اشاره به توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بازار} {کار} مثبت به وجود می آورد، با این وجود تورم ممکن است بخواهید معامله با سریع داشت. به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است اگر درگیری در داخل اوکراین نبود، فدرال {رزرو} انتخاب می گرفت این چرخه را همراه خود بهبود 50 واحدی تحریک کردن تدریجی.