سیامک صفری همراه خود 2 کمدی بازگشته استسیامک صفری کدام ممکن است چند قبلی سالی است علاوه بر این ظاهر شدن کارگردانی کرده است، از اواخر در داخل جاری ترتیب دادن 2 {نمایش} اخیر است.

این بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان تئاتر پس به همین دلیل چند قبلی 12 ماه دور ماندن از صحنه، مشغول اعمال 2 {نمایش} «سودولوس» تأثیر پلوتوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید «آسانسور» برای پینتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنی به دارد پس به همین دلیل اتمام سطوح صدور پروانه {نمایش}، این 2 {نمایش} را در داخل تماشاخانه سپند به {نمایش} بگذارد. روی صحنه بیاورید.

صفری برای اجرای این 2 نمایشنامه «سودولوس» کمدی را بازنویسی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند پینتر را همراه خود برداشتی آزاد به همین دلیل این نمایشنامه تفریحی می تنبل.

نمایشنامه آسانسور کدام ممکن است اصولاً همراه خود عنوان آسانسور شناخته می تواند باشد، شوخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل تامل 2 {قاتل} است زیرزمین انتظار عملکرد موارد زیر شخصی هستند. با این وجود {داستان} مطمئناً نیست به تعیین کنید استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد حساب کردن پیش نخواهد سر خورد. این نمایشنامه یکی از آنها در نظر گرفته مشهور ترین آثار پینتر است.

صفری در داخل تذکر دارد این 2 تئاتر را اردیبهشت ماه به طور در داخل سالن 1 تماشاخانه سپند به {نمایش} بگذارد.

او می رود {نمایش} های «آرامگاه اهداف»، «بالا سفره شام»، «لامبورگینی 1 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2» را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونولوگ «بام تهران» را کارگردانی کرده است.

تماشاگران تئاتر در داخل بیست سال قبلی شاهد تفریحی فراموش نشدنی این بازیگر در داخل {نمایش}‌هایی چون «جستجو حیله گر»، «{خاطرات} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کابوس‌های اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {قتل} میرزا تقی خان فراهانی»، «در داخل مصر برف نمی‌بارد» بوده‌اند. “می سی سی پی” نشسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل جاری از دست دادن زندگی. “”، “ساعت شب های آوینیون”، “دن کامیلو”، “شویک”، “آقای به خاطر داشته باشید.

فینال حضور او می رود در داخل سینما در داخل تصاویر حرکتی «خون شد» بود.

صفری کدام ممکن است دارای اثبات کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر است، 12 ماه هاست کدام ممکن است در امتداد طرف ورزش های خلاق شخصی به تمرین هنرجویان نیز می پردازد.

انتهای پیام