سیاره دشتی: کتاب جدید فهیم دشتی چاپ شده شد


شریک زندگی فهیم دشتی در جدا خصوصی اشاره به کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار اولین فهیم دشتی ذکر شد: فهیم دشتی کتابی به تصمیم تکل قهرمان دانستن درباره احمدشاه نوشت در جدا خصوصی این جاری فرصتی برای تقویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ آن نداشت.

به گزارش ایسنا، سیاره دشتی شامگاه پنجشنبه در مراسم افشا اجتناب کرده اند کتاب «عامر صاحب در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک» در نخستین سالگرد فهیم دشتی، نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرنگار افغانستانی این کتاب، در جدا خصوصی از محسوس اینکه خوب سال اجتناب کرده اند مبایعه نامه فهیم می گذرد، اظهار کرد: این کتاب در سال 1380 به بالا رسید. در این ممکن است خوب سال دوستان افغان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانی در همه زمان ها به ما لطف داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در غم ما متفقین بودند.

وی افزود: کتاب در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشنه امراحب سی سال پیش در افغانستان چاپ شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما تقاضا کردیم کدام ممکن است این کتاب خوب بار تولید عکس در ایران چاپ شده شود. انتشارات نی در جدا خصوصی ما همکاری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کتاب را چاپ شده کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن کمال تشکر را داریم.

شریک زندگی فهیم دشتی خاطرنشان کرد: این کتاب عشق دشتی به عامر صاحب (احمد شاه مسعود) است. عامر صاحب پیشوای دشتی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فهیم بیست سال در راه عامرصاحب جنگید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت کرد.

وی در جدا خصوصی اشاره به ترور احمدشاه مسعود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح شدن فهیم دشتی ذکر شد: 20 سال پیش کدام ممکن است فهیم در آن حادثه مجروح شد، امیدی به اقامت او نداشتم، در جدا خصوصی این جاری خداوند به او جانی تولید عکس داد به شبیه به اندازه راه را طی تدریجی. عامر صاحب.” اشخاص حقیقی به سختی در افغانستان هستند کدام ممکن است به اندازه فهیم تدریجی قدم مانده باشند. فهیم به شبیه به اندازه فینال دوم عمر خصوصی در راه امر عامر ماند به شبیه به اندازه به مبایعه نامه رسید.

سیاره دشتی در جدا خصوصی اشاره به امتحان شده فهیم دشتی برای نگارش کتابی به تصمیم تکل قهرمان دانستن درباره عامر صاحب ذکر شد: فهیم این کتاب را در قبلی اجتناب کرده اند شهادتش نوشته است. نگارش این کتاب به بالا رسید، در جدا خصوصی این جاری اوضاع در افغانستان اصلاح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شبیه به اندازه زمان تخلیه آن نتوانست کتاب را تقویت تدریجی. وقتی می خواست به پنجشیر برود کامپیوترش را به دخترم داد. بعد اجتناب کرده اند مبایعه نامه فهیم کامپیوتر را روشن کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب قهرمان را دیدم. این کتاب a باشکوه جلب توجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشاالله بلافاصله چاپ شده خواهیم کرد.

شریک زندگی فهیم دشتی دانستن درباره فینال لحظات دیدار در جدا خصوصی فهیم دشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنرال ودود ذکر شد: فهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادرم جنرال ودود به پنجشیر رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند سقوط کابل خندیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوخی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاد شدند. برادرم ودود در همه زمان ها مهربان بود، در جدا خصوصی این جاری در جدا خصوصی لحنی پرخطر به ممکن است ذکر شد ادراک نکن کدام ممکن است برمی گردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نبرد همه عامل قابل انجام است. آنجا متوجه شدم کدام ممکن است اجتناب کرده اند پنجشیر بر نمی گردند.

آخر ذکر شد: بنیادی به تصمیم تکل فهیم دشتی تحمیل کرده ایم. ما در این بنیاد راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان های فهیم را دنبال می کنیم کدام ممکن است شبیه به راه عامر صاحب است. امیدواریم اجتناب کرده اند طریق این بنیاد راه آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت را کدام ممکن است راه فهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عامر صاحب بود طی کنیم.

فهیم دشتی روزنامه نگار سرشناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر افغانستان بود کدام ممکن است سال قبلی پس اجتناب کرده اند سقوط کابل به بازو طالبان، سخنگوی جبهه از دوام به مدیریت احمد مسعود شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چهاردهم شهریور سال قبلی در نبرد در جدا خصوصی طالبان کشته شد. او اجتناب کرده اند رفقای احمدشاه مسعود در نبرد در جدا خصوصی طالبان بود.

انتهای پیام