سومین برنز بوکسورهای ایران د.آر قهرمانی آسیا نوگوانان و گوانانویرایش شده توسط Adam Ragaqaba High Box قهرمانی Noguanan و Guanan Asia 2022، اردن، ابوالفضل دانا مدال برنز خود راع قیتعی کرد.

به گزارش ایسنا، امروز (شنبه) 14 اسفند 14000 dR رز چهارم راغابات High Box قهرمانی نوگوانان و گوانان آسیا 2022 2022 اردن، ابوالفضل دانا بوکسور وزن 80 کیلوگرم ایران در Nekhod-i-Ghae-Dhae-D. مدال سومین ایران قطعا کرد است.

یا مرحله نیمهانهای را با رتبه های برندا ددارنمایندگان ازبکستان و قرقیزستان خدا رفعت طی کنید. بوکسور با پیروزی در کجاست مرحله مدال نقره خود را قطعی خواد کرد.

پیش که در آن دوئل های رز سوم، میراحمدی و موسوی، دار اوزان 63 و 64، با رهیابی در مرحله نیم هنهای مسابقات، مدال عالی پرینز خود درین مسابقات رای قیته کردند.

کتاب تیم ملی نوگوانان:

وزن 88 کیلوگرم: مهدی کاظمی

وزن 57 کیلوگرم: تولد دهقانی

وزن 63 کیلوگرم: سید علی اکبر میراحمدی

وزن 64 کیلوگرم: علیرضا موسوی

وزن 70 کیلوگرم: امیر محمد خزایی

وزن 80 کیلوگرم: سام استیک

وزن 80+ کیلوگرم: امیر اسماعیلی

کتاب های تیم میلی گوانان:

وزن ۴۴:

وزن 57 کیلوگرم: علی اصغر افشاری

وزن 60 کیلوگرم: امیرعباس کبودوند

وزن 63.5 کیلوگرم: محمد پارسی

وزن 67 کیلوگرم: سینا مرتضوی

وزن 80 کیلوگرم: ابوالفضل دانا

PIAM END