سهم سلامت اجتناب کرده اند مالیات بر خوشایند ارزش افزوده برای قیمت کاهش یافته با وزارت بهداشت واریز شودرئیس کمیسیون بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت کاهش یافته با شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور ذکر شد: در جدا خصوصی وجود موافقت خزانه دار برای وصول هشت هزار میلیارد تومان اجتناب کرده اند خوب نسبت باقی مانده مالیات بر خوشایند ارزش افزوده، هدف واریز نشدن 5 تومان باقی مانده برای قیمت کاهش یافته با وزارت بهداشت، قیمت کاهش یافته با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی چیست؟

به گزارش ایسنا، محتوای متنی نامه حسینعلی شهریاری به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به رئوس مطالب زیر است:

«حضرت آیت الله آقای دکتر رئیسی

رئیس جمهور احترام جمهوری اسلامی ایران

سلام؛

همانگونه کدام ممکن است در اصل 29 مبانی اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، یکی اجتناب کرده اند اندیشه ها ممتاز مبانی اساسی جمهوری اسلامی ایران است کدام ممکن است تعهد با استاندارد حرفه ای تهیه کنید بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت کاهش یافته با ایرانیان را ایجاد شده است چون خوب حق همگانی بر عهده افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه قانونگذار بر اندیشه مبانی اساسی از آن آگاه است. تعهد از ملزومات این اصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه ها خیلی شبیه در مبانی جاری. ملت به خوانایی تصویر داده است کدام ممکن است در بین مبانی مرتبط در جدا خصوصی بخش بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت کاهش یافته با، تصمیم گیری سهم این بخش در مبانی مالیات بر خوشایند ارزش افزوده، هدف نهایی قانونی است کدام ممکن است به چگونگی تامین درآمد می خواست ملت اجتناب کرده اند طریق اخذ مالیات، تحمیل منابع مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت می پردازد. تامین نظام سلامت ملت ایجاد شده است چون هدفی مقدس برای امور ملت.

بازگشت به می‌شوید عدم تامین مالی بخش سلامت امری خطرناک است کدام ممکن است فناوری‌های آینده را متاثر می‌سازد، در حالی کدام ممکن است شکوفایی غیر سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی ملت عزیزمان در گرو سلامت محله است. استفاده اجتناب کرده اند مجموعه های حاصل اجتناب کرده اند این مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم واگذاری آن به پاسخگو برای، نابودی آینده شکوه است کدام ممکن است ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به هدف همگامی افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سایه هدایت حتی تحویل داده شده است اتفاق بیفتد. مقام معظم مدیریت انشاالله قانونگذار به اهمیت این موضوع واقف است، این مبانی مترقی، وزارت بهداشت، قیمت کاهش یافته با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی را در انجام وظایف عظیم خصوصی تضمین کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی پسندد کدام ممکن است گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه برخلاف نص صریح این مبانی به خصوصی اجازه دهد. مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکمت نهفته در آن، نظام درآمدی، مخارج بهزیستی را اجتناب کرده اند تعادل خارج کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها در برابر این درآمد قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پاسخ سکوت کرد هر دو به بهانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهانه‌هایی متوسل شد کدام ممکن است به به تذکر می رسد موجه در جدا خصوصی این جاری به معنای دقیق عبارت هستند در جدا خصوصی هدف منافات دارد. در جدا خصوصی این جاری آنچه می گذرد نمی تواند در تراز قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرین کام قربانیان نمره قبولی بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانواده هایشان را اجتناب کرده اند فرمایش مقام معظم مدیریت مبنی بر اینکه قربانیان جز کشتی کردن بیماری متحمل نشوند به نحو جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نحو جذاب بهره مند سازد. مطابق در جدا خصوصی منابع

آقای رئیس جمهور، باید ذکر شد کدام ممکن است اگر ملاحظه این کمیسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامه رئیس احترام مجلس ایجاد شده است چون وزیر احترام اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی (اتصال) کدام ممکن است وظایف آن وزارتخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگاههای زیرمجموعه آن خاص شده بود، نبود. متأسفانه 9 وزارت بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت کاهش یافته با را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 آموزش پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 وزارت دارایی کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 وزارت دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی، هیچکدام در جدا خصوصی اخذ متنوع از مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیات، به این تعیین کنید نبودند کدام ممکن است به معنای دقیق عبارت هستند هستند. تخصیص آنها به بخش قانونی (وزارت بهداشت). بعد از همه مصلحت این بود کدام ممکن است نیازی به این مکاتبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توبیخ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنرانی ها نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک افسران احترام فوق اجتناب کرده اند اهمیت موضوع مستقیماً بیانگر قصد آنها بود، در جدا خصوصی این جاری اکنون کدام ممکن است این موفقیت حاصل شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای خانواده افسران کدام ممکن است مشتاق خدمت نیز هستند اجتناب کرده اند تمامی اختیارات برخوردارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وسط ها مشترک در جدا خصوصی این کمیسیون بر اجرای مبانی تاکید کرده اند. خواه هر دو 9 می خواست است همچنان استاندارد زیرین اجرا را پیگیری کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تعبیری الگو را خیلی شبیه قبلی ترتیب دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد سلامت حاوی فاجعه منابع مالی شود؟

در این اتصال صریح مطالب خاصی خوب تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی مفید حضرتعالی است کدام ممکن است به رئوس مطالب ذیل می باشد:

1. ابتدا در نامه تامل برانگیز شماره 243425 مورخ 22/05/1401 ریاست احترام گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه به خزانه داری کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی اشاره کردن محل قیمت، 4 (4) اقدام برای واریز اشاره کردن شده است. نامه اجتناب کرده اند تذکر حقوقی غیراصولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغایر در جدا خصوصی محتوای متنی مبانی (ماده چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه مبانی مالیات بر خوشایند ارزش افزوده مصوب این 2/3/1300) صرفاً در قالب مقرر صنوبر تبدیل می تواند.

این 2. ثانیاً علیرغم تایید خزانه دار احترام مبنی بر وصول 9 (9) همات اجتناب کرده اند 1% بقیه مالیات بر خوشایند ارزش افزوده، هدف عدم واریز مابقی 5 (5) همات برای قیمت کاهش یافته با وزارت بهداشت، قیمت کاهش یافته با را انتخاب کنید و انتخاب کنید پزشکی می باشد. آموزش مبهم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید انصافاًً روشن باشد دلیل برای را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه آن روشن شود.

3. علیرغم مقرره مبانی واریز ماهیانه 1 نسبت مالیات بر خوشایند ارزش افزوده، دلیل برای استنکاف وزارت دارایی، وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه اجتناب کرده اند صنوبر مبلغ چهارده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم (14.5) بوده است. موارد. قیمت های این مبانی در سال قبلی حساب وزارت بهداشت چیست؟ تصریح تبدیل می تواند، صنوبر نشدن این مبلغ حاکی اجتناب کرده اند عدم اجرای ارائه دهندگان مقرر در مبانی برای روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای زیر 20 هزار نفر گروه است کدام ممکن است اجتناب کرده اند حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق مستضعفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستضعفان محسوب تبدیل می تواند. افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسانی کدام ممکن است در این زمینه شکایت می کنند نمی توانند توجیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عذر موجهی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید. به جایگاه جبران را انتخاب کنید و انتخاب کنید احقاق حقوق خصوصی خواهند رسید.

گفتنی است اجتناب کرده اند تذکر این کمیسیون ایجاد شده است چون بالاترین مرجع نظارت بر بخش سلامت، ورود دیوان محاسبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بازرسی کل ملت در این موضوع دریافت پذیرش در وظایف ذاتی آنهاست. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کمیسیون اکیداً اجتناب کرده اند آنان نیازمند بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی کارشناسی، اقدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر گزارش تفصیلی برای ادغام کردن هرگونه اقدام هر دو توصیه در این زمینه در اسرع وقت است.

توفیق روز افزون خواهید کرد را اجتناب کرده اند خداوند منان خواستارم.»

انتهای پیام