سهمیه حج در داخل ایران باقی مانده است مطمئن معمولاً نیستمعاون وزیر حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره در داخل گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره کشورمان در داخل پی موافقت سلطه عربستان برای برپایی حج واجب همراه خود حضور بیش به دلیل 1،000،000 نفر اظهار داشت: سهمیه حج در داخل مکان های بین المللی {وجود ندارد}. باقی مانده است مورد نیاز است. سهم ایران نیز پس به دلیل مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امضای تفاهم نامه گفتن می تواند.

به گزارش ایسنا، به نقل به دلیل روابط عادی گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره، اکبر رضایی نزدیک به اطلاعیه جدیدترین وزارت حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره عربستان مبنی بر پذیرش 1،000،000 زائر در داخل درون را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کشور دیگر برای ادای حج امسال، اظهار کرد: اخیراً عربستان سعودی به دلیل پذیرش 1،000،000 نفر زائر در داخل درون را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کشور دیگر برای ادای حج برخوردار است. اعلامیه بر مقدمه انواع همه زائران مشارکت کننده در داخل مناسک زیارت موارد زیر با این وجود تا به امروز سهم {هر} ملت برای مشارکت در {برنامه ریزی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها از محسوس مورد نیاز مطمئن نشده است. سهم زائران ایرانی برای ادای حج نیز پس به دلیل مذاکره را انتخاب کنید و انتخاب کنید امضای تفاهم نامه بین 2 ملت گفتن می تواند.

وی افزود: طبق روال {هر} ساله کدام ممکن است وزارت حج عربستان به دلیل نمایندگان کشورهای حاضر در داخل حج {دعوت} می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امضای تفاهم نامه بین {یکدیگر}، سهم {هر} ملت مطمئن می تواند. مرحله شروع بر مقدمه سهمیه مورد نیاز پس به دلیل هماهنگی صورت خواهد گرفت.»

معاون حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره تاکید کرد: سهم جمهوری اسلامی ایران به دلیل حج تمتع 1401 به همان اندازه چه حدی نیاز به مطمئن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برنامه ریزی} مورد نیاز برای زائران کشورمان مشارکت در می تواند.

رضایی کسب اطلاعات در مورد نفرات اعزامی اظهار داشت: بدیهی است به دلیل پرونده شناسایی کنندگانی 12 ماه 1399 در داخل حج تمتع پرونده شناسایی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت های گفتن شده را تیز کردن کرده اند {دعوت} می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل بین {آن افراد} در موضوع {شرایط} انتخاب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهمیه ویژه {دعوت} به حرکت می آید. میل.” پرونده شناسایی باقی مانده نیاز به در داخل کاروان ها مشارکت در شود.

وی نزدیک به اکنون نیست شرایطی کدام ممکن است وزارت حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره عربستان برای حج امسال فکر است، اظهار داشت: طبق اطلاعیه آشکار شده، حج امسال برای مردم {زیر} 65 12 ماه است و افرادی که آرزو ادای حج را دارند نیاز به به حج تمتع شوند. واکسینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید شده است.” معرفی شده مشتاق در مورد صالح. حتی می تواند اشخاص حقیقی نیاز به کمتر از ۷۲ ساعت در گذشته به دلیل دریافت پذیرش در عربستان، شهادت دادن آزمایش تاج گذاری آسیب رسان را فراهم کردن دهند.

معاون امور حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره ملت افزود: سایر اسبابک ها مشابه با حج تمتع 1401 را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی پرونده شناسایی نامزدها در امتداد طرف سایر امور دولت مشابه با زائران متعاقباً گفتن می تواند.

رضایی خاطرنشان کرد: در گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ایام حج تمتع در داخل 12 ماه 1388 حدود 2.5 میلیون زائر در داخل درون را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کشور دیگر در داخل {مراسم} حج حضور داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد اندکی به دلیل زائران نیز در داخل درون عربستان برگزار خواهند شد، با این وجود امسال شاهد خواهیم بود. منصفانه حضور زائران کشورهای اسلامی برای ادای حج.

انتهای پیام