سنگ {ضمانت} بانکی به پای علمارئیس گروه نظام صنفی کامپیوتر ای عدم پذیرش دارایی های نامشهود نمایندگی های داده ها بنیان شناخته شده به عنوان {ضمانت} تسهیلات بانکی را به دلیل حیاتی ترین مسائل این {شرکت ها} دانست.

آقای حسن هاشمی در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران، ابراز امیدواری کرد در داخل سالی کدام ممکن است «تأمین» نامید، مسائل نمایندگی های داده ها بنیان رفع شود. رئیس معظم انقلاب در داخل 12 ماه‌های جدیدترین مداوم بر پشتیبانی سیستم اقتصادی داده ها‌بنیان تاکید کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 12 ماه اخیر همراه خود ردیابی فوری به ماده تأمین داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال‌زایی، پوشش عمومی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را {در این} زمینه تصمیم گیری کردند. منطقه.”

پیشرفت سیستم اقتصادی داده ها بنیان درهم آمدن است پیشرفت سیستم اقتصادی شرکتی داده ها بنیان است

وی افزود: بعد از همه برای بهبود سیستم اقتصادی داده ها بنیان نیازمند بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی سیستم اقتصادی نمایندگی های داده ها بنیان، بهبود ورزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر آن قرار است در داخل بخش هایی معادل تأمین، تجارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ورود به اقتصادی الزامی است. این {شرکت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم آنها خواهند شد در داخل سیستم اقتصادی».

{خرید} همراه خود {ضمانت} های دولتی تنها واقعی فاز کوچکی به دلیل پایگاه داده ها را احیا می تدریجی

رئیس گروه نصر همراه خود تقدیر به دلیل رویکرد رئیس جمهور در داخل حمایت به دلیل نمایندگی های داده ها بنیان اظهار داشت: این اقدام ارزشمندی است کدام ممکن است آقای رئیسی به وزارتخانه ها اصل دادند کدام ممکن است مناسبت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای داخل تأمین شده مشتاق در مورد نمایندگی های داده ها بنیان را غیر از کالا خارج از کشور خریداری کنند، بعد از همه این اقدام ارزشمندی است. این {ضمانت} {خرید} را اطمینان می‌تدریجی.»، به ساده حمایت ارزان را فراهم کردن می‌تدریجی. برای انواع تا حدودی به دلیل نمایندگی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است علاوه بر این جای می دهد کل شما 6700 نمایندگی نباشد.

الهاشمی افزود: {بازار} کالا دانشی به ساده نهادهای دولتی معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این {شرکت ها} نیاز به بتوانند همراه خود تامین دارایی ها مورد نیاز {بازار} کالا شخصی را بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم اقتصادی شخصی را پشتیبانی کنند.

نیاز به دارایی ها اقتصادی را تامین کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل تسهیلات بانکی استفاده بیشتر از کنیم

الهاشمی شکسته نشده داد: نمایندگی های داده ها بنیان برای بهبود سیستم اقتصادی شخصی ممکن است بخواهید تامین دارایی ها اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین استفاده را ببرید تسهیلات بانکی دارند تخصصی ایجاد می کند این زمینه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مصوبات حمایتی زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی نیز تسهیلات فراهم کردن کرده است، با این وجود {متاسفانه} بارهای {شرکت ها} این تسهیلات را فراهم کرده اند. به دلیل این حمایت بیرون از در موجود است» خواستن است.

سازندگان داده ها جاده تأمین ندارند، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دارند

وی در داخل خصوص توضیح برای بروز این حادثه اظهار داشت: دستیابی به این تسهیلات کمک نیازمند {ضمانت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ضمانت نامه} های مورد تایید آنلاین بانکی است تخصصی ایجاد می کند اختیار نمایندگی های داده ها بنیان به طور قابل توجهی نمایندگی های سرزنده در داخل بخش فناوری داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی راحت افزار معمولاً نیست.

وی افزود: این نمایندگی‌ها معادل تاسیسات تولیدی‌هایی به نظر نمی رسد که باشند کدام ممکن است دارای سویه ها تأمین، از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم‌هایی باشند کدام ممکن است بتوان به دلیل آنها خواهند شد شناخته شده به عنوان {ضمانت نامه} بانکی استفاده بیشتر از کرد، کمی دارایی‌های آنها خواهند شد افکار آنهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگی به این دارایی‌ها برای بدست آمده تاییدیه داده ها‌در دسترس بودن آنها خواهند شد مفید به نظر می رسد. {مستقر}.”

اصرار گروه النصر برای رفع یک مسئله ابتدایی

رئیس گروه نظام صنفی کامپیوتر ای شکسته نشده داد: با اشاره به این {شرایط} نیاز به سازوکاری وجود داشته باشد یا نباشد کدام ممکن است این دارایی های نامشهود نمایندگی های داده ها بنیان خوب ارزش گذاری و عملکرد خدمت می کنند سرمایه مناسب در داخل اداره سند {شرکت ها} سند شوند به همان اندازه روزی کدام ممکن است ایجاد شوند.

الهاشمی افزود: در امتداد طرف این رویه نیاز به سازوکاری برای فراهم کردن {ضمانت نامه} های بانکی رئوس مطالب شود. متأسفانه موسسه مالی ها دارایی های نامشهود را شناخته شده به عنوان وثیقه قبول {نمی کنند}، هر چند شناخته شده به عنوان سرمایه شرکتی سند شده باشند.

الهاشمی شکسته نشده داد: راهکار پیشنهادی ما اینجا است کدام ممکن است صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی همراه خود پشتیبانی صندوق های پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در داخل در سراسر اطراف ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری گروه های سندیکای کامپیوتر ای جهان، اقدامات مشترکی را برای رفع این مسئله ابتدایی داده ها مشارکت در دهد. نمایندگی های {مستقر}.”

صدور {ضمانت نامه} به دلیل صندوق ها در داخل ازای پذیرش دارایی های نامشهود

وی اظهار داشت: این صندوق ها می توانند دارایی های ذهنی نمایندگی های داده ها بنیان را در داخل ازای پذیرش {ضمانت نامه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور {ضمانت نامه} های پرداختی کدام ممکن است مورد قبول موسسه مالی های کار کردن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نمایندگی های داده ها بنیان فراهم کردن کنند، خوب ارزش گذاری کنند.

وی در موضوع آمادگی سامانه کامپیوتر ای ملت برای همکاری در داخل خوب ارزش گذاری دارایی های نامشهود دانشجویان، اظهار داشت: همراه خود اجرای این ساختار، نمایندگی های داده ها بنیان می توانند غیر از {ضمانت نامه} استاندارد، وجوه پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری صادر شده در برابر این دارایی های نامشهود شخصی را اطمینان کنند. به موسسه مالی ها مراجعه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل تسهیلات بانکی بهره مند شوید.

رئیس گروه نصر خواهد شد ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است همراه خود همکاری نهادهای به فرماندهی این ساختار محقق شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گام بلندی برای باور مانترا 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود سیستم اقتصادی ملت بر الهام داده ها برداشته شود.

انتهای پیام