سند بالاترین دمای کره زیرین در الجهرا کویترسانه‌های بومی کویت ادعا کردن کردند کدام ممکن است این ملت هفته قبلی رکورد خوب و دنج‌ترین سطح روی زیرین را در شهر الجهرا در استان جهرا به تصمیم تکل خصوصی سند کرد.

به گزارش ایسنا، پس اجتناب کرده اند سند رکورد دمای پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه مرحله سانتی گراد در شهر الجهرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا کردن این شهر شناخته شده چون خوب و دنج ترین سطح کره زیرین در هفته قبلی، دومین رکورد را در شهر صلیبیه واقع در همین استان نیز به سند رساند. ، در جدا خصوصی مرحله حرارت پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی دو او 1 مرحله را تخصص کرده است.

داستان ها حاکی اجتناب کرده اند آن است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند 2 شهر الجهرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکلابیه در استان جهرا کویت، آبادان در ایران در جدا خصوصی دمای پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی مرحله سانتیگراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر ناصریه عراق در جدا خصوصی دمای 50.هشت مرحله سانتیگراد در رتبه بعدی قرار دارند.

به گزارش رسانه های کویت، دمای هوای کویت اجتناب کرده اند در جاری حاضر (سه شنبه) به شبیه به اندازه پنجشنبه a باشکوه خوب و دنج به احتمال بیش از حد خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد شمال غربی در جدا در جدا خصوصی کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی باعث کاهش دید تبدیل می تواند باشد. علاوه بر این دمای هوا در برخی مناطق بین چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت به شبیه به اندازه 50 مرحله سانتیگراد پیش خروجی بینی تبدیل می تواند باشد.

متخصصان می گویند این مقدماتی بار نیست کدام ممکن است الجهرا رکورد خوب و دنج ترین محل قرارگیری روی زیرین را در اختیار دارد.

به گزارش گلف نیوز، در اوایل خرداد ماه، این شهر در جدا خصوصی 50 مرحله سانتیگراد بالاترین دمای هوا را سند کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن «الوفره» در جدا خصوصی چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9.7 مرحله سانتیگراد قرار داشت.

انتهای پیام