سفرنامه خبرنگار ایسنا اجتناب کرده اند حضور در سرزمین گاندی


شبه قاره هند! کشوری کدام ممکن است برای خودش خوب قاره است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب دو ملت در آن مسکن می کنند. این بهتر از دموکراسی در سیاره بلافاصله باند را اجتناب کرده اند چین خواهد دزدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده چون پرجمعیت ترین ملت جهان روز به روز وزن معادلات جهانی را به شبیه به اندازه حد زیادی خواهد کرد. جمهوری فدرال هند کدام ممکن است توسط خوب نظام پارلمانی دموکراتیک اجرا تبدیل می تواند باشد، همواره سعی کرده گروه ای کثرت گرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از زبانه باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی پیشرفت های عظیم در صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری، تمایل دارد پا جای پای همسایه خصوصی یعنی چین بگذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب گروه تعدادی از زبانه باشد. محل قرارگیری اصلی جایگاه در بخش در سرتاسر جهان

این ملت علاوه بر این سعی کرده است اجتناب کرده اند فقر خصوصی بکاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف صادرات باکلاس، وجهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید celeb در سرتاسر جهان خصوصی را بیش اجتناب کرده اند پیش افزایش دهد.

در همین راستا، وزارت امور خارجه هند همه ساله اجتناب کرده اند جمعی اجتناب کرده اند اصحاب رسانه اجتناب کرده اند کشورهای مختلف جهان در قالب این سیستم ای در جدا خصوصی عنوان «هند را بشناسید» دعوت می تدریجی به شبیه به اندازه در جدا خصوصی تأکید بر دیپلماسی باقی مانده چهره ای شاخص آرم دهند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، این سیستم «هندوستان را بشناسید» امسال 24 آگوست به همت وزارت امور خارجه دهلی نو برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند خبرنگاران ایرانی به مدت خوب هفته بازدید کننده شهرهای دهلی نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنگلور بودند.

فرودگاه در سرتاسر جهان ایندیرا گاندی دهلی اولین محل قرارگیری تعطیلات این بازدید بود کدام ممکن است 2 تن اجتناب کرده اند افسران وزارت امور خارجه هند به استقبال هیات ایرانی آمدند. اجتناب کرده اند شبیه به ابتدا، وقتی وارد هند می‌شوید، صمیمیت هندی‌ها را در جدا خصوصی لهجه‌های انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید عجیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب هندی-انگلیسی‌شان متوجه می‌شوید.

روز اول بازدید به اقامت در استراحتگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشیدن غذاهای خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرخطر هندی سپری شد، در جدا خصوصی این جاری روز دوم شلوغ بود.

روز سوم شهریور ساعت یازده صبح به وقت بومی به ساختمان وزارت امور خارجه هند در وسط دهلی نو رفتیم. خوب ساختمان زرشکی انصافاً در جدا خصوصی میمون های بازیگوش کدام ممکن است در حاضر بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین می دوند، در جدا خصوصی این جاری اجتناب کرده اند خوب توری برای جلوگیری اجتناب کرده اند ورود آنها به ساختمان بی نظیر استفاده شده است.

سفرنامه خبرنگار ایسنا از حضور در سرزمین گاندی

ساختمان وزارت امور خارجه هند

در جدا خصوصی “وینی موهان کواترا” معاون وزیر امور خارجه هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این “آریندام باغچی” سخنگوی وزارت امور خارجه هند کدام ممکن است در اتاق ویژه ای به تصمیم تکل “اتاق کمیته باجپای” منتظر ما بودند، جلب رضایت کردیم. اشتراکات باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات تجاری محور بی نظیر سخنان آنان در این مراسم استقبال بود.

بازدید اجتناب کرده اند موسسه سراسری مدیریت فاجعه (NIDM) این سیستم بعدی برای ما بود.

ماموریت این موسسه اطلاع رسانی به والدین با توجه به فاجعه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلایای خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهمتر مدیریت پس اجتناب کرده اند بلایا می باشد. هند خوب سیستم هشدار زودهنگام عظیم برای بلایای خالص در جهان دارد کدام ممکن است به ملت اجازه می دهد به شبیه به اندازه در قبلی اجتناب کرده اند بروز بلایا آمادگی های می خواست را انجام دهد. در این نهاد بود کدام ممکن است فاجعه کرونا، همکاری هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این عملیاتی شدن این سیستم‌های حمایتی مشترک، واکسن‌سازی، انجام تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی زیرساختی مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی قرار گرفت.

مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت آلودگی هوا کدام ممکن است برای هندوستان به معضلی اصلاح شده است نیز یکی اجتناب کرده اند وظایف بی نظیر این وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط تصمیم آژانس آن است کدام ممکن است این پاسخگویی را بر عهده دارد.

در این مونتاژ تصمیم گیری مقدار ریسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلاحیت جغرافیایی نیز مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی قرار گرفت کدام ممکن است بر همگرایی والدین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران تاکید شد. در خصوص تخلیه گازهای گلخانه‌ای نیز در جدا خصوصی خاص اینکه خوب سری اصلاحات در هند اجرا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات بی تجربه درمورد به استفاده اجتناب کرده اند پنل‌های عکس ولتایی متنوع امکانات‌های فسیلی شده است، اظهار داشت: پذیرش معضل تغییرات اقلیمی در نتیجه انجام کارهای بیشتری برای مقابله احتمالاً وجود خواهد داشت. در جدا خصوصی آن.”

سفرنامه خبرنگار ایسنا از حضور در سرزمین گاندی

کنوانسیون مطبوعاتی در موسسه رسانه های جمعی هند

روز بعد او اجتناب کرده اند کالج رسانه های جمعی هند (IIMC) بازدید کرد. این موسسه کالج خوب موسسه بی طرفانه است کدام ممکن است تحمل مبانی اساسی افسران هند بازی می تدریجی. این ملت دارای بهتر از کتابخانه هند اجتناب کرده اند کتاب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلات مرتبط در جدا خصوصی رسانه های دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه های جمعی است. تدریس به زبان های تولید عکس نیز در صورت تقاضا در این موسسه کالج است.

در بازدید گروهی 9 نفره اجتناب کرده اند خبرنگاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرنگاران ایرانی اجتناب کرده اند این مؤسسه، سؤالاتی با توجه به چگونگی ساختمان ایستگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه های رادیویی در هند مطرح شد کدام ممکن است اولین پاسخ آنها این بود کدام ممکن است «همه عامل در هند در جدا خصوصی پول امکان پذیر است». برای اکتسابی کانال تلویزیونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رادیویی توافق در جدا خصوصی افسران الزامی است. قابل انجام است می توانید خوب کانال تلویزیونی در هند در جدا خصوصی 20 هزار روپیه ایجاد کنید. 300 ایستگاه رادیویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2000 کانال تلویزیونی موجود است. اشیا سیاسی اجتناب کرده اند جمله حزب تحت سلطه بهاراتیا جاناتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب کمونیست هند قابل انجام است کانال های تلویزیونی داشته باشند.

سفرنامه خبرنگار ایسنا از حضور در سرزمین گاندی

تاج محل

در 27 آگوست، زمان بازدید اجتناب کرده اند آگرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاج محل انصافاً بود. تصویر عشق شاه جهان به همسرش؛ ساختمانی کدام ممکن است قابل انجام است می گویید شکوه آن انگشت کم گرفته شده است. در 2 طرف ساختمان بی نظیر تاج محل، 2 بنای کوچکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به هم دیده تبدیل می تواند باشد، یکی در ضلع غربی مسجدی سه گنبدی اجتناب کرده اند ماسه سنگ اسپرسو ای غیر مستقیم به زرشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس در شرق بنایی است کدام ممکن است روزگاری بوده است. شناخته شده چون مهمانسرا استفاده تبدیل می تواند باشد.

روز بعد پایتخت شلوغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا هند را به محل قرارگیری تعطیلات بنگلور انصراف کردیم. شهری کدام ممکن است به سختی آرامتر بود.

در بنگلور، بازدید اجتناب کرده اند موسسه سراسری علوم هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه سراسری تحقیق شیک در این سیستم بازدید ما بود.

مؤسسه سراسری علوم هند در سال 1909 زیر تذکر صنعتگر معروف ایرانی به تصمیم تکل جمشید تاتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران هند ساختمان شد. از طریق 111 سال قبلی، این موسسه به 1 موسسه اصلی در تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری شیک اصلاح شده است. هدف بی نظیر آن حاضر آموزش شیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام تحقیقات در تمام زمینه های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کالا افزایش تجاری در هند است. در جدا با این، celeb را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایند ارزش این موسسه، ضامن توسل به بهتر از کادر آموزشی جوان است کدام ممکن است در بهتر از آزمایشگاه‌های دنیا ماهر‌اند.

مؤسسه مذکور دارای چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب دو بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط آموزشی است کدام ممکن است به شبیه به اندازه 6 بخش جدا کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر آموزش دانشجویان محور است. متنوع اجتناب کرده اند اعضای هیئت آموزشی این بخش اکنون استارت آپ های خصوصی را ساختمان کرده اند کدام ممکن است مستقیماً اجتناب کرده اند طریق تحقیقات خصوصی به گروه کمک می کنند.

مؤسسه سراسری تحقیق شیک مؤسسه عکس است کدام ممکن است توسط یکی تولید عکس اجتناب کرده اند اعضای خانواده تاتا ساختمان شده است کدام ممکن است تحقیقات بین رشته ای انجام می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال 1988 ساختمان شده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشینه ذهنی .

سفرنامه خبرنگار ایسنا از حضور در سرزمین گاندی

نشست در موسسه سراسری تحقیق شیک

فلسفه ای کدام ممکن است این مؤسسه- کالج بر آن استوار است، کارمندان تحقیقاتی آن را تشکیل می دهد کدام ممکن است حوزه های مختلفی اجتناب کرده اند جمله علوم اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص، علوم انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری را در بر خواهد گرفت. این موسسه به دلیل برای رویکردی کدام ممکن است بین علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری، فلسفه، امتیازات اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بررسی می‌تدریجی، منحصربه‌شخص در تذکر گرفته شده می‌شود.

سفرنامه خبرنگار ایسنا از حضور در سرزمین گاندی

نشست گروه تحقیقات فضایی هند

در ششمین روز بازدید اجتناب کرده اند گروه تحقیقات فضایی هند (ISRO) در بنگلور بازدید کردیم. آقای گوهی شنکار سرپرست مربوطه در جدا خصوصی ما مونتاژ ای داشتند. این گروه در سال 1969 ایجاد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل بی نظیر پرتاب تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر هند اجتناب کرده اند جهان ای به تصمیم تکل “شهر کورتا” است. هدف بی نظیر این آژانس فضایی پرتاب تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر برای ارتباطات، ناوبری، نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات فضایی است. تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر های این گروه علاوه بر این برای پزشکی اجتناب کرده اند راه در اطراف، آموزش اجتناب کرده اند راه در اطراف، ارتباطات کشاورزی، مدیریت دارایی های سراسری، مدیریت دارایی ها، هوانوردی غیرنظامی، ایمنی اجتناب کرده اند میراث را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار باستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت فاجعه اجتناب کرده اند جمله آمادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار اولین استفاده تبدیل می تواند باشد. این گروه علاوه بر این در جدا خصوصی کشورهایی درمورد به فرانسه، ژاپن، روسیه، بوتان، سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلمان همکاری دارد. از طریق سال ها، ISRO خصوصی را اختصاص داده شده به ماموریت خصوصی در حاضر جهان برای اشخاص حقیقی روال کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یکی اجتناب کرده اند شش گروه فضایی عظیم در سیاره اصلاح شده است.

پس اجتناب کرده اند بازدید اجتناب کرده اند پارلمان جهان ای بنگلور، اجتناب کرده اند وسط فضایی هند بازدید شد.

سفرنامه خبرنگار ایسنا از حضور در سرزمین گاندی

پارلمان جهان ای بنگلور

«ویدانا سودا» هر دو مجلس قانونگذاری بنگلور مقر مجلس ایالتی کارناتاکا است کدام ممکن است مقر آن در بنگلور است. ساختمان این مجلس به سبک معابد جنوب هند نوسازی شده است کدام ممکن است «نئودراویدی» عنوان دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل عناصری اجتناب کرده اند سبک های مختلف دراویدی است. پارلمان ایالتی کارناتاکا کدام ممکن است اجتناب کرده اند گرانیت نوسازی شده است، بهتر از ساختمان قانونگذاری در هند است کدام ممکن است اندازه آن 213.36 x 106.شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتفاع پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه.34 متر است.

کاخ بنگلور در جدا خصوصی برج‌های نگهبانی بزرگش کدام ممکن است به سبک کاخ ویندزور بریتانیا نوسازی شده بود در جدا خصوصی پلکان مارپیچش مملو اجتناب کرده اند تصاویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتره‌های ساکنانی بود کدام ممکن است روزی در این کاخ مسکن می‌کردند. در جدا خصوصی این جاری در کمال پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کردن هیچ زیرنویسی برای او هر دو او وجود نداشت. ساختمانی در جدا خصوصی 34 اتاق خواب در جدا خصوصی استخر عظیم.

سفرنامه خبرنگار ایسنا از حضور در سرزمین گاندی

نمایی اجتناب کرده اند کاخ بنگلور

“لعل حیاط پشتی” هر دو “حیاط پشتی سرخ” (حیاط پشتی گیاه شناسی) در جدا خصوصی قدمتی پانصد سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساحتی بیش اجتناب کرده اند 13 هکتار هدف گشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذار ما در شهر واقع در جنوب بنگلور بود. باغی در جدا خصوصی بیش اجتناب کرده اند 1000 نوع گیاه مختلف، پر اجتناب کرده اند چوب کهنسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس در زیرین.

سفرنامه خبرنگار ایسنا از حضور در سرزمین گاندی

نمایی اجتناب کرده اند لعل حیاط پشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایی اجتناب کرده اند گلخانه شیشه ای بنگلور

ده مرداد بازدید ما به ملت هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب دو ملت به نوک رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنگلور هر دو به قول خودشان «بنگالور» را به محل قرارگیری تعطیلات تهران انصراف کردیم.

گستره بزرگ جغرافیا، باند انواع زیادی، انتخاب آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نژاد، آزادی مذهب، قبلی تاریخی استاندارد، سنت عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت های جهانی؛ اینها همه مشخصه هایی هستند کدام ممکن است هند به آنها افسانه ای است. سرزمین اوپانیشادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودا، گوروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاندی. هندوها در جدا خصوصی چرخ چرخان خصوصی چرخ داروها های جهان را به حرکت درآورده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر عامل عکس به اصل خصوصی باز می گردد: شرق.

نوک بازدید