سطح ضعف در بخش آموزش یکی اجتناب کرده اند مشکلات اساسی بنگاه های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی آذربایجان شرقی استایسنا/ آذربایجان شرقی مدیرعامل گروه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر آذربایجان شرقی بخش آموزش را یکی اجتناب کرده اند معضلات مهم بنگاه های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصناف استان برشمرد.

علی مشایخی در گردهمایی فرهنگیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان امکانات آموزش فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشگاه های آزاد شهرستان اهر ضمن گرامیداشت هفته سراسری استعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر ذکر شد: ضعیف نیروی متخصص، اختصاص داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص در بنگاه های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه های صنفی وجود ندارد. در این امر مشکلاتی را تحمیل کرده است وی اطمینان حاصل شود کدام ممکن است تربیت نیروی انسانی آگاه، اختصاص داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصص برای تعمیر نیازهای بازار کار، صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تحمیل اشتغال متکی بر توانمندی کودکان ایرانی، اجتناب کرده اند جمله وظایف آموزش فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر برشمرد. امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس باز

وی در یکپارچه بیکاری کودکان را اجتناب کرده اند موضوعات مهم مسئولان برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: استعداد آموزی یکی اجتناب کرده اند راه های خطرناک اجتناب کرده اند بیکاری است کدام ممکن است زمینه ساز استعداد آموزی نیز تبدیل می تواند باشد.

مشایخی ذکر شد: اداره کل آموزش فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر استان آذربایجان شرقی ایجاد شده است چون متولی آموزش های مهارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعداد محور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال داده ها بنیان تمام امتحان شده خصوصی را برای تحمیل جایگزین های شغلی برای جوانان استان به کار خواهد گرفت.

وی علاوه بر این بر آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل فضای تهاجمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ای برای امکانات آموزش فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس آزاد در شهرستان ها تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را فرصتی صحیح برای نوک دادن به انحصار آموزش های بسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستقیم برای تحمیل اشتغال برای جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود خانه دانست. کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار.

مشایخی در یکپارچه اجتناب کرده اند اجرای قالب «کم سرمایه» برای تحمیل جایگزین شغلی برای دانشجویان ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارغ التحصیلان فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در این قالب می توان در جدا خصوصی حداقل سرمایه کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار تحمیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گامی محیط زیست در جهت اشتغال کودکان، درو کردن محصول است.

وی تحمیل امکانات آموزش فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتتاح نمایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشگاه روباز فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر (کارآفرینی) در شهرستان اهر را جایگزین مناسبی برای نتیجه گیری مانترا امسال یعنی تحمیل اشتغال در جو داده ها بنیان دانست. وی ذکر شد: در جدا خصوصی اضافه شدن آموزش های مهارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت های مردم به ویژه توانمندی کارآفرینان در کمک به آموزشکده های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر، شاهد موفقیت این شهرستان در درجه سراسری در این زمینه باشیم.

وی در تمدید شده مدت اهر را نگین بی تجربه قلمرو ارسباران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروازه شخصیت بهشتی قلمرو دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی اشاره به قابلیت بالای این شهرستان در زمینه های مختلف به ویژه در بخش گردشگری افزود: امیدواریم بتوانیم در جدا خصوصی بستگی دارد قابلیت های گردشگری این شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای مجاور این شهر. ایجاد شده است چون وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفتر گردشگری قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان شناخته شود.

انتهای پیام