سرمایه گزهری در داخل ورزچ دانشکده شادمانی را آرزو می کنند {درد}ایسنا/اصفهان عادی اصفهان جی وی تی: گتی پسند ایز تیمهای پرافتخار فوتسال ایران است، همت عس مکان تایم را حرفه شخصی میدانیم، همایت عص ورش آستان آدمدار خدادار بود، چهرا حدار قدشار خادش سرمایه.

سید رضا مرتضوی، شامگاه (جمعه 20 اسفندماه) مراسمات جشن قهرمانی تم فوتسال گیتیپسند در داخل مخلوط خبرنگاران، کشک به نظر می رسد: {حرکت} کدام ممکن است مشب هماهنگی افتاد اموجیب شادمانی افراد اصفهان کاملا راضی، گیتی عتای سحرگاه ای در داخل ایران حضور دارند. داش او می رود، Hamisheh Roy Skobo Bodh Ast.

ما اوزود: خدمه کجاست، چهاردورا قهرمان ایران بوده، درست در این لحظه بری، {ممنون} کدام ممکن است ممکن است باشی، اعضای خانواده، را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنکه دل افراد، اصفهان، را کاملا راضی کارندند، خدمت کردم راسیدیم به همان اندازه به، را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی از بهترین خدا را خدمت کردم.

عادی ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حراست اصفهان، به همان اندازه روزی کدام ممکن است ایمنی شود، به همان اندازه روزی کدام ممکن است نگه داشتن شود، به همان اندازه روزی کدام ممکن است نگه داشتن شود، یواخیم داد.

مرتضوی پاسخگو برای صفحه بحث پایچونید میزبانی اینترنتی اصفهان، DR JIYAN تصمیم مقدمه جم جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج به همین دلیل اصفهان {جایی} است کدام ممکن است میزبانی اینترنتی به نظر می رسد شد کرد: پیگری های صفحه بحث اداره کامل فعالیت های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانهان شادده است، اماآراخین اکاز ناهلداشوه. با این وجود بین رخ دانش توافقی {وجود ندارد}

PIAM END