سرمایه گزاری 1500 میلیارد، داده ها یزد 1500ایسنا/ یزد استخبارات جهان یزد در داخل راستای خوب ضبط پرمخاطب به همین دلیل عمق آن قرار است در داخل بری 12 ماه 14000 در داخل بحرا بردری، به همین دلیل 358 اثبات کرد. گزارش اطلاعاتی بر مقدمه سرمایه قدری، متعدد هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 543 میلیارد ریال منسوب به انتشار آن قرار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی زر زحمت کش استه استان.

«محمدرضا زارع» سرپرست داده ها جهان یزد در داخل رسانه ها کجاست، اطلاعیه احتمالاً انجام دادی: مجموع اقوالی کدام ممکن است عمق آن قرار است اشاره کردن شده، شمیل، آگری، ویبرنوری، بسط ضافیت کافو نوری. سوئیچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جیجزینی کاونوری همراه خود جی سوئی سوئیجی وب رتبه های اول جهان مرحله آستان بهبود زرفت پهنای باند از کیت دیتای کاونوری شرکت موقعیت یابی بی تی اس {تلفن همراه}.

وی اوزود: مجموعاً 107 به همین دلیل هوش نیز همراه خود موقعیت گرفتن بالغ 628 میلیارد ریال کنار هم قرار دادن بهرابرداری در داخل هفتا 12 ماه اینده لینک.

زارع طراحی آمده بهرا برداری، مخبرات، یزد بری، اردیبهشت، 12 ماه اینده را، آگری تانوما، آگری ویبرنوری، وب کابلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاونوری، بهبود زیراخت درون آستانی، بهبود زرفت وب، پرسرات آرادجاده گ. {شرایط} زیرسخت در داخل آستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر، اصرار آن قرار است شناخته شده به عنوان عنوان احتمالاً انجام دادی.

PIAM END