خانه شکنی خاندان مقدس های ضد گلوله به اوکراین در داخل آمریکا!به مشاوره پلیس سیب بزرگ، حدود 400 ژاکت فلک کدام ممکن است قرار بود به اوکراین انتشار شود به دلیل یک شرکت غیرانتفاعی {در این} کلان شهر به خانه شکنی سر خورد.

اداره پلیس سیب بزرگ گزارش داد کدام ممکن است کاپشن های اهدایی ادارات پلیس کلان شهر به دلیل محل های کار 2 گروه غیرانتفاعی در داخل منهتن سیب بزرگ به خانه شکنی گذشت است.

به مشاوره افسران، این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است این خاندان مقدس ها مشتاق در مورد {سربازان} اوکراینی استفاده بیشتر از نشود، متوسط مشتاق در مورد گروه های امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پزشکی غیرنظامی، به دلیل جمله ساکنان دوره ای کدام ممکن است به جبهه روسیه پیوسته اند، استفاده بیشتر از شود.

انتهای پیام