12 ماه قبلی ۴۷۵ قزوینی در داخل آسانسور دستگیر شدندایسنا/ کاسپین رئیس گروه شومینه نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان حفاظت شهرداری قزوین اظهار داشت: 3 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 280 شومینه آرم در داخل عملیات کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهار شومینه در داخل 12 ماه قبلی نمایندگی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 918 نفر را نجات دادند 475 مورد بود.

آماده موسی خانی نزدیک به عملیات اطفای حریق پانزده روز نخست امسال مشارکت در شد، اظهار داشت: {در این} مدت زمان 130 عملیات کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطفای حریق شامل می شود 91 عملیات کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطفای حریق مشارکت در شد کدام ممکن است به همین دلیل این انواع 39 مورد عملیات اطفای حریق {بوده است}. برای عملیات اطفای حریق

وی افزود: در داخل عملیاتی کدام ممکن است مشارکت در شد، شومینه نشانان 69 نفر را نجات دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل روز شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکان در داخل {مناطق} به صورت جداگانه قزوین در داخل حالت کنار هم قرار دادن باش بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل در زمان حال 6 عملیات مشارکت در شد.

رئیس گروه شومینه نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان حفاظت قزوین تقریباً در مورد حوادث رخ دانش {در این} مدت زمان، تاکید کرد: بررسی اجمالی شومینه سوزی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث در داخل منازل نمایشگاه ها کدام ممکن است هدف اصلی تعداد زیادی از آنها خواهند شد آشپزخانه هر دو فراهم می کند مربوطه است کدام ممکن است می توان آن خواهد شد را تفسیر کرد. رعایت ایده ها حفاظت قابل توجه آسان آشپزخانه مرکز {هر} محل اقامت ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت ایده ها حفاظت قابل توجه مهم خواهد بود {در این} تنظیم اکثر زن ها تا حد زیادی وقت شخصی را در داخل آشپزخانه می گذرانند، به همین دلیل جلوگیری از جلوگیری از بروز {هر} گونه حادثه ای نیاز به فقط در مورد ایده ها حفاظت در داخل آشپزخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم می کند خودت کار کن داده ها خرید کنند. .

به گزارش روابط عادی گروه شومینه نشانی خزر، وی ممکن است همچنین نزدیک به عملیات های یکسال قبلی خاطرنشان کرد: شومینه نشانان 9 ایستگاه این گروه در داخل 12 ماه قبلی در داخل سه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 280 عملیات کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطفای حریق نمایندگی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور به نجات 918 نفر شدند.

موسی خانی اظهار داشت: به همین دلیل مجموع عملیات اجرا شده هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 300 مورد شبیه به اطفای حریق را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1980 مورد نیز شبیه به کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات، شومینه سوزی امکانات اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایشگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 مورد شومینه سوزی موجود در بازار {بوده است}.

وی اظهار داشت: در داخل فاز کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات احتمالاً بیشترین آمار شبیه به 414 مورد محبوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید 475 مورد خرابی آسانسور، 86 تصادف بزرگراه ای، واژگونی 62 {خودرو}، سقوط در داخل چاه 15 مورد، نشت بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسمومیت 107 مورد، 9 تصادف {خودرو} {بوده است}. رودخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 8 حادثه غرق شدگی

رئیس گروه شومینه نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان حفاظت قزوین همراه خود مقوله ای اینکه این انواع در داخل 12 ماه 1399 3701 عملیات {بوده است}، اظهار داشت: مقدار عملیات نسبت به 12 ماه 99 13 شانس به کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل بخش نجات یافتگان نیز 27 شانس بهبود داشته کدام ممکن است به کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع تصادفات را بهبود داد. انواع بازماندگان.. مشکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق کل شما فرهنگ سازی های ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثار شومینه نشانان در داخل 12 ماه 1400 ه.

انتهای پیام