سازوکار هیئت مدیره دشت حسابداری مالی Khodrohai Luxe Der Sal Indehنمايندگان مجلس در معصومه يعني در انتصاب چگونگي مليات لوکس سازمان آمور ملياتي را مكالف كارندند كه منسوب به انتصاب دارايي هي شامل و ارزش است كه بيشتر تا پايان خرداد ماه سال 1401 مي باشد.

به گزارش ایسنا، شورای نمادگان دار، جلسه علنی به مناسبت دوم امروز بندهای (ر) و (ت) آن را ببینید 6 کارگردان، بخش حزینا، یعنی تصحیح کرندند.

ت- حسابداری حسابداری فاینانس خودرو موضوع ارزش انواع خودرو رز با سابقه مشخص و یا واردات به عنوان واسطه امور مالی مانند شور تا پایان سال 14000 تعیین وقت و اطلاعیه شدت. سوکت مازپور از نظر انواع خودرو به عنوان بعد از رسانه سازمان نسل یا آمدن منحرف بدون کاما فقط نسل یا واردات که واسطه سازمان است. انتصاب و رسانه های تنش.

سازمان آمور مالیاتی کاشور، پرهزینه، منسوب شد به انتصاب درایای شامل و ارزش که جدیدترین تا پایان خرداد ماه سال 1401 کانادایی فوت و رتبه به نحوی است که به اطلاع افراد تحت پوشش پشتیبانی می‌رسد. دانشکده ای از اشخاص حقیقی و حقوقی ملفین و ملیات سلانه به خودروهای تحت مالکیت خود و فرزندان در کیلومتر از هجده سالان و با کفالت را حداکر تا پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت نامیند توقیف شده است. ثابت شده است که انتقال و انتقال خودرویی ها به عنوان یک بند به نظر من وضعیت مالی محل قبل از ورود پرداخت است که منشأ واگذاری همه جانبه دارایی های بار درایا است. انتقال و انتقال قطعی بوده و اجاره ممنوع می باشد. واردات هم اکنون و صرفاً عمدتاً با شخصیت های مالک خودرو درج در نام خودرو با وساطت شرکت نیری رگولال برگ سبز با آدرس سند رسمی خودرو است.

ما در این قضاوت عقب هستیم که تامین مالی مربوط به مسئولیت مشترک درند کجاست.

یک مسئله رویه ای وساطت وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میچود کجاست و حدیث تا پایان خردادماه سال 1401 توسط حیات و زیران مرصاد تصحیح شده است.

در این (ضمانت) و حقوق من شکی نیست و این مبلغ یک میلیارد (10.000.000.000) ریال در دارایی سالانا خودرو است با توضیح زیر میپسند:

1- مبلغ یک میلیارد دلار (15.00.000.000) ریال به افزایش این میلیارد (1.000.000) ریال به عنوان سپرده (1%) تعلق گرفت.

2- مبلغ سی میلیارد (30.000.000.000) ریال که به مبلغ میلیون یارد (15.000.000.000) ریال منسوب شد (2%) کسر شد.

3- مبلغ جهل و سرکوب میلیارد (45.000.000.000) ریال که به ازای هر سهم مبلغ سی میلیارد (30.000.000.000.000) ریال (3%) نسبت داده شد.

4- منسوب به آن مزاد چال و پینگ میلیون (45000000) ریال چهار درسد (4%).

همچانین بخش، نمایش بالا و حزینه، هر مورد (ت) را که می بینید، 6 تصحیح، مثبت است که نگاه کل نگر سیاست آموزنده بالایی دارد، جایگاه اکثر رهبری و نیز به دست آمده است صادرات مواد فلزی و محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی مانند گلوله، آلو و تخته سنگ، نفتا، گاز و محصولات پتروشیمی مانند نفت سفید و متانول، اوره و اتیلن اتیلن با مواد خام ترش و خام، مواد اولیه و نقاط پوشش کامل صادراتی میچود . تعريف و فهرست مواد خام و مواد خام، مواد خام، منابع مذكور و حماشين، منابع مضاف، در راستاي تصحيح 59156 علمي و فناوري، رئيس جمهوري، تححيح ميچود، و احوال اخير گنجانده شده است.

و بازديد از امور اقتصادي و اداري، كارمندي رسيدن منابع به دست آمده از آنجا را به وي نسبت داد و حقوق و گلاب مطابق با بند (د) قانون كليه امور گمركي، ماشين آلات و تجهيزات مامايي، صنعت من. ، فلز و پاهای پا.

PIAM END