سازوکار مجلس بری همایت از گسترش و نجدری شبکه های برق روستایی.شوراي نمايندگان در برسي پودجا يعني امروز با انتصاب سازوكار حميت از گسترش و نگهداري شبكه هاي برق روستاي پرداخت.

در گذرش ایسنا، نامیندگان، مجلس دور، جلسه علنی عهد امروز (یکشنبه)، مجلس دور برسی، بودجاه، ۱۴۰۱، دور بخش حزینا، هر آیتم ج ببینید، ۶ RA، کرداند.

بند ج دکتر بخش، درامدی و حزینه، یعنی توضیح زیر می بشد:

ج- تیرهای موضوع ماده (5) قانون حمایت هنگام ساخت صاعقه تصحیح شده 8/10/1394 با مقیاس 10 درصد (10%) مجموع قبوض بانکی که سقف هزار میلیارد یارد آن ساخته شده است. (60.000.000.000.000) ریال تعیین وقت. مشترک: استعاره برق روستایی و عشایری و استعاره برق چاهای کاشاورزی شامل شمول حکمی است که در آن قید معاف جایز نیست.

منابع به دست آمده از سی و پنگدارساد (35%) با حساب شرکت توانیر، نزد خزنداری، همه کوشور، حفاظت از گسترش و شبکه نغداری، صاعقه روزی و تقویت غیر کار پداوند و بهبود مقاومت زیرخت، ایجاد حساب حائی پینگیزمان و سرویس های اطلاعاتی، 5% انارجیهای تاجدید پذیر و بههوری انارگی برق (ساتپا) نازد خزنداری کل کشور وریز می گردد تا پز آس مبادله نمما با سازمان پره. کوشور با تصویر کامل تولید بیرگ تجدید برگزیر وایشی آرشا پیر آا پشتا کمیت امداد حضرت امام (رحمت الله علیه)، سازمان بهزیستی، تکمیل و بهرا بردری نیروگاه بادی میل نادر سیستان و بلوچستان سرفچد.

PIAM END