گروه مل: جینگ 11، یک موضوع سوریه، همراه خود بالا آن خواهد شد، یباددبیرکل گروه ملل همراه خود صدر بیانیئی همراه خود مناسبتهای یزدمین سالگرد تحریک کردن «نابرد وحشیانه» در داخل سوریه آرزو کرد برقاری اچبس د این ملت جینگزده سعادتمند.

به تماس گرفتن گازارش ایسنا به نقل به دلیل خبر گازری شنهوا، آنتونیو گوترش، دیبیرکل گروه، میلل خاطرشان کرد: تایوانیم مردام سوریه، را نعمید کانیم توسعه نکردیم. {درگیری} کجاست، نیاز به قطع شود، را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به رهنمودهای قانونی بین ملایان، در داخل شاردستان، حرمت طمع او می رود، چود.

آدما افزود را می گیریم: به دلیل آخر مناسبت، میخواهم کدام ممکن است {تصویر} عملکرد دارد، ریزش سیاسی، تسهیل کننده عمق وساطت گروه، ملال به دلیل {مشارکت} کنند. به دلیل هماشینین آرزو کرد همیت پچتر به تذکر پشتیبانی فههم کردن نیازای انسانی هستم. ساده ترین راه برای تعیین صلح {چیست}؟

گوترش هامچانین، اطلاعیه کرد، 11 پرسید: «ما رام نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رام نشده هستیم» در داخل سوریه، همراه خود مقوله ای «تحقیر انسانی غیر قابل تصور».

دبیرکل گروه، ملل، تصدیق کرد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرابیهایی کدام ممکن است ساکنان، سوری، شناخته شده به عنوان مبارزه کردن، میبرند، انقدر، بزرگ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرغبار آستیک، نامونا، های، را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی به روز کیلومتر قست.

معامله با گوتراش در نهایت دشت: عمید شخصی رعاز نمی خواهیم من می روم در داخل بدیم انجم ذم.

PIAM END