ساحل دریا گیلان به نفع مردمان تبدیل کردن می تواند باشدایسنا/ گیلان استاندار گیلان فقط در مورد اینکه پس به دلیل وظیفه آزادسازی سواحل دریا مشتاق در مورد رئیس جمهور، مفید سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی سواحل دریا در داخل اصل {کار} قرار گرفته است، اظهار داشت: سواحل دریا گیلان به گونه ای پاکسازی می تواند باشد تخصصی ایجاد می کند خور برخورداری مردمان به دلیل مواهب الهی باشد یا نباشد.

اسدالله عباسی در داخل {حاشیه} رفتن به به دلیل الگو ساماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضدعفونی سواحل دریا شهرستان رودسر در داخل ترکیبی خبرنگاران تصدیق شد: فرمانداران شهرستان های ساحلی استان موظفند اقدامات آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقع بینانه را همراه خود بخشداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداران مشارکت در دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل بازخورد بهره مند شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات فاز غیر دولتی به همان اندازه عید سعید فطر اقدامات ابتدایی برای ساماندهی ساحل دریا مشارکت در شود.

وی افزود: ساحل دریا ساحل دریا نیاز به بعد به دلیل ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نقطه از فصل زمان تابستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان تابستان پاکسازی شود به همان اندازه مردمان گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مسافران} به دلیل نعمت الهی در داخل زمینه گچبری عالی استفاده بیشتر از را ببرند. در داخل نیمه های مختلف آن خواهد شد افتخار داشتن خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنای ایمن..کنار هم قرار دادن باشید.

مشاور مهم پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل گیلان در داخل خصوص محدوده وارد شدن خودروها به نوار ساحلی اظهار داشت: به دولتمردان اصل دانش ام به همان اندازه همراه خود راه اندازی اردوگاه ساماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضدعفونی ساحل دریا، بهترین راه های دسترسی ساحل دریا را طراحی کنند. خودروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوارها {تا حدی} {نباید} خطری برای افراد در داخل ساحل دریا باشد یا نباشد، برای سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت مردمان {نباید} {اجازه} وارد شدن {خودرو} به ساحل دریا را داد.

عباسی اظهار داشت: سواحل دریا گیلان احیا می تواند باشد در نتیجه مردمان مستحق بهره مندی به دلیل مواهب الهی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات مراقبتی در داخل اختیار آحاد گروه در داخل سواحل دریا قرار خواهد گرفت.

وی پس به دلیل رفتن به میدانی شخصی، اقدامات پایان یافته در داخل سواحل دریا شهرهای مختلف گیلان به دلیل جمله بندر انزلی، روزار، شمخاله را انتخاب کنید و انتخاب کنید رادوانشهر را تجزیه و تحلیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل فرمانداران شهرستان های ساحلی نیازمند پایان دادن امور مشابه با عید سعید فطر شد.

استاندار گیلان ممکن است همچنین همراه خود حضور در داخل نماز جمعه رودسر همراه خود ارادتمندان این شهرستان صحبت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به دلیل تصفیه محل اقامت این جهان رفتن به کرد.

عباسی ممکن است همچنین همراه خود حضور در داخل منزل شهیدان حسینعلی امیری قدرتمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابوالفضل بابیزان درگذشت {مادران} این شهیدان سرافراز را آسایش اظهار داشت.

انتهای پیام