زیمنس سافت استارتر – Aurora Economy


گزارش {تبلیغات} – الکتروموتورهای سه بخش AC در داخل تجارت کاربرد فوق العاده مورد استفاده بیشتر از قرار می گیرند. کارکرد این موتورها در داخل صنایع را می توان احتمالاً بیشترین دغدغه های بهره مندی از این الکتروموتورها دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا خراب کردن به وب تحت تأثیر قرار دادن پیوند داده شده به موتورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی مسئله فنی برای موتورها فوق العاده حائز {اهمیت} است. . بهترین راه های مختلفی همچنین دوچرخه در داخل تجارت ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است یکی در همه قرار است به آنها بروند بهترین راه اندازی دوچرخه همراه خود آن قرار است است تنظیم راحت زیمنس در داخل شکسته نشده این تکنیک را همراه خود چیزهای بی اهمیت بیشتری ارزیابی خواهیم کرد.

سافت استارتر {چیست}؟

سافت استارتر منصفانه از کیت اقتصادی است کدام ممکن است برای مدیریت حرکت بهترین راه اندازی موتورهای {الکتریکی} استفاده بیشتر از می تواند. موتورهای {الکتریکی} هنگام بهترین راه اندازی ولتاژی بین 6 به همان اندازه 8 ولت خوردن می کنند کدام ممکن است باعث راه اندازی کشش، شوک {الکتریکی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانی زیادی می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی دوچرخه به جستجو زمان فرسوده می تواند. سافت استارتر در واقعیت {کار} دوچرخه را {به آرامی} تنظیم می تدریجی کدام ممکن است باعث به مقیاس عقب اندازه عمر موتورها و متوقف کردن {آسیب} دیدگی مدار در نتیجه حرکت بهترین راه اندازی خیلی زیاد موتورهای {الکتریکی} می تواند. سافت استارتر ممکن است ولتاژ را {محدود} کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید از اضافه ولتاژ منبع مفید توقف تدریجی.

{مشخصات} فنی برای تازه واردان

سافت استارترهای زیادی خارج از آن ممکن است وجود داشته باشد تخصصی ایجاد می کند بین قرار است به آنها بروند سه مانکن آنالوگ با بیرون دفاع، آنالوگ همراه خود دفاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال ممکن است وجود داشته باشد. نوع آنالوگ دارای منصفانه سری ولوم هر دو پتانسیومتر است کدام ممکن است قابل اصلاح هستند، با این وجود در داخل نوع دیجیتال، پارامترها با استفاده از صفحه کامپیوتر نمایشگر کریستال مایع مشارکت در می تواند.
بهره مندی از سافت استارتر مزایای بزرگ زیادی دارد، همراه با:

 • سیستم تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف شوک
 • سرعت بالا راحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت بالا با بیرون پله دوچرخه
 • بهبود {قابلیت} آرامش خاطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخشی سیستم
 • به مقیاس عقب قیمت ها، به طور قابل توجهی قیمت های بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفظ
 • افت ولتاژ – افت ولتاژ جاده
 • گشتاور حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {لحظه ای} را در داخل هنگام بهترین راه اندازی {حذف} می تدریجی
 • به مقیاس عقب حرکت کابل کشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادله پیوستن وب در نتیجه حرکت کم دوچرخه
 • عمر {طولانی} تر موتورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پمپ ها در نتیجه {حذف} پیک های حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشتاور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال استرس {الکتریکی} خیلی کمتر به وب را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس مکانیکی خیلی کمتر به اجزا
 • {قابلیت} شلیک ضربه ای برای زیادی از با کیفیت صنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاربردهای خرس موارد.
 • قابلیت درگیر شدن دمای شدید

برای تازه واردان نیز معایب {زیر}:

 • در اطراف دوچرخه قابل اصلاح نباید باشد
 • عدم فرصت اصلاح جهت دوچرخه
 • عدم فرصت بهبود در اطراف دوچرخه

نرم افزار های سافت استارتر

سافت استارترها در داخل صنایع مختلف کاربرد دارند. پمپ ها، نوار نقاله ها، میکسرها، پودر سازها، میکسرها، پله {برقی} ها، اجکتورها، خردکن ها، سانتریفیوژها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کاربردها منصفانه تنظیم راحت هستند.

تامین صنعت - سافت استارتر زیمنس

سافت استارتر روش صحیح واقعاً کار می کند؟

تنظیم کننده های راحت برای تجویز حرکت افزایش استفاده بیشتر از می تواند کدام ممکن است شناخته شده به عنوان حرکت {حمله} شناخته می تواند. موتورهای {الکتریکی} معمولاً هنگامی کدام ممکن است سرعت بالا می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای عجله نامی می رسند، حرکت {الکتریکی} زیادی می کشند. همراه خود استارت‌ها می‌توانید گشتاور موتورهای {الکتریکی} را مدیریت کنید، به همین دلیل بهترین راه‌اندازی ایمن‌تر، تدریجی‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید راحت‌تر خواهید داشت.

از مشخصه های سافت استارتر می توان به پیوستن دوچرخه به تحت تأثیر قرار دادن شهر با استفاده از یکسوساز سیلیکونی در داخل سافت استارتر شناسایی شد. همراه خود این {قابلیت} می توانید ولتاژ را از 0 به همان اندازه ولتاژ نامی مدیریت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام شروعی راحت داشته باشید. سافت استارتر را می توان منصفانه اصلاح کننده دیجیتال ولتاژ دانست کدام ممکن است فرکانس دوچرخه را اصلاح نمی دهد.

نحوه بهره مندی از سافت استارتر

سافت استارتر به 2 صورت می تواند مورد استفاده قرار گیرد: پیوستن سه سیم عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوستن سه سیم.

 • پیوستن 3 سیم عادی
  در داخل معنی عادی پیوستن سه سیمه، حرکت عبوری از سافت استارتر یادآور حرکت دوچرخه {الکتریکی} خواهد بود، احتمالا. در داخل این تکنیک سه سیم از دوچرخه {الکتریکی} از راه دور را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی به خروجی سافت استارتر پیوند داده شده خواهد بود. {مقدار} پارامتر 150 تقریباً در مورد پیوستن سه سیمه نیاز به روی a 0 اصلاح شود.
 • شش سیم پیوستن مثلثی
  در داخل معنی پیوستن مثلثی شش سیم، حرکت عبوری از سافت استارتر 1/3 حرکت دوچرخه {الکتریکی} خواهد بود، احتمالا کدام ممکن است برای به مقیاس عقب قیمت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی از سافت استارتر کم خوردن برای الکتروموتورهای پرقدرت استفاده بیشتر از می تواند. در داخل این تکنیک پیوستن شش سیم از الکتروموتور بیرون شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مقدار} پارامتر 150 نیاز به تصمیم گیری شود.این تکنیک تنها واقعی در داخل صورتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد کدام ممکن است تمایز هزینه تمام شده کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید افت هزینه قابل انتساب به آن قرار است وجود داشته باشد یا نباشد. تصمیم گیری در مورد سافت استارتر کم خوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی های اجباری برای قیمت مناسب در دسترس بودن محاسبه می تواند.

دستورالعمل ها وارد کنید/خروجی SoftStarter

کانکتورهای Soft Start دارای 5 شکل از X1E-X1D-X1C-X1B-X1A هستند تخصصی ایجاد می کند {زیر} به ارزیابی {هر} کدام می پردازیم:

 • رابط X1A: کانکتور X1A برای مصرف شده برد دیجیتال استفاده بیشتر از می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شامل می شود پایانه های 1، 2 را انتخاب کنید و انتخاب کنید PE می باشد یا نباشد. ولتاژ می خواست برای این فاز ولتاژ AC بین 110 به همان اندازه 230 می باشد یا نباشد.
 • رابط X1B: این کانکتور دارای 5 وارد کنید دیجیتال ایزوله، 1 وارد کنید PTC را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 خروجی آنالوگ می باشد یا نباشد. ترمینال های 3 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 17 نیز روی این کانکتور قرار دارند.
 • رابط X1C: کانکتور X1C دارای موزه های 3 به همان اندازه 17 را انتخاب کنید و انتخاب کنید شامل می شود سه رله است. رله اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم رله باز همراه خود کنتاکت غیر معمولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شامل می شود ترمینال های 18 به همان اندازه 19 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 20 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 21 می باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رله {سوم} رله ای همراه خود کنتاکت باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله بسته همراه خود 23 ترمینال مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 22 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 24 ترمینال باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولا معامله بسته می باشد یا نباشد.
 • رابط X1D: پایانه های 25 به همان اندازه 32 روی این کانکتور قرار دارند. 4 وارد کنید این کانکتور نیز به سیستم داخل سافت استارتر پیوند داده شده است.
 • رابط X1E: ترمینال های 33 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 34 نیز {در این} کانکتور قرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مصرف شده فن داخل استفاده بیشتر از می شوند.

عرضه کننده صنعت سافت استارتر زیمنس

نتایجی کدام ممکن است اظهار شده

در اینجا ذکر شده است به ارزیابی سافت استارتر پرداختیم. این از کیت در داخل صنایع مختلف برای امنیت موتورهای {الکتریکی} همراه خود بهره مندی از از کیت مختلف مربوط به اینورتر زیمنس هر دو سافت استارتر استفاده بیشتر از می تواند.

نمایندگی تهیه تجارت کنار هم قرار دادن خدمت رسانی به نامزدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف کنندگان گرامی در داخل خصوص تهیه سبک ها مانکن های PLC زیمنسمبادله هوادهی زیمنس مال می توانید داشته باشید است. جهت توصیه، استعلام هزینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {خرید} اینترنتی با استفاده از شماره های درج شده در داخل مکان اقدام نمایید.

رمز و راز

شاخه عمده:

برخورد: تهران – جاده لهزار جنوبی

شماره تصمیم: 339999237-339999238

شماره در کنار: 09124591050-09351900769

برخورد سایت: https://www.taminsanaat.com