زنجان در داخل دامان شخصیت {مستقر} شد


زنجان در دامان طبیعت مستقر شد

ایسنا/ زنجان افراد زنجان در داخل روز شخصیت موسوم به سیزدا بدر ساعاتی را در امتداد طرف حلقه بستگان سپری کردند.

زنجان در دامان طبیعت مستقر شد

زنجان در دامان طبیعت مستقر شد

زنجان در دامان طبیعت مستقر شد

زنجان در دامان طبیعت مستقر شد

زنجان در دامان طبیعت مستقر شد

زنجان در دامان طبیعت مستقر شد

زنجان در دامان طبیعت مستقر شد

زنجان در دامان طبیعت مستقر شد

زنجان در دامان طبیعت مستقر شد

زنجان در دامان طبیعت مستقر شد

زنجان در دامان طبیعت مستقر شد

زنجان در دامان طبیعت مستقر شد

زنجان در دامان طبیعت مستقر شد

انتهای پیام