زلینسکی: ارزش زندگی من چیست؟سر مخاطب اوکراینی بان انکه معنی داستان من چیه که هدف تصمیم می باباه.

نوشته گازارش ایسنا، امروز سه شنبه، و لودیمیر زلنسکی، رئیس مجلس خلق اوکراین، در راه برگزاری کنفرانسی در شورای عوام، بریتانیا ساخرانی کرد.

رئیس تماشاگران اوکراینی Çeşoğrı ra ba ğıng ılızı dır Sheng Jahani، دم مقایسه کردها و هدیه: نام جواهیم چیست؟

یا صخرانی معروف، وینستون چرچیل، دار زمان، جنگ را، تکرار کرد و گیفت: «اوکراینی اینجا در زمین و هوا خند جانجید» و افزود: «چه تسلیم نخوایم شاد، شاکست خواهان. بابا.»

زالنسکی با تصدیق حرم خورش به معنی قیامتی به جنگ آدما خواد داد، گفتم: جهاد کجاست که نه راغاز کردیم، بلکه نام نامیخاهیم کشورمن راز از دوست بدهم.

و لودیمیر زلنسکی، رئیس عموم مردم اوکراین، به نقل از ویلیام شکسپیر در نقش هملت، در بریتانیا، نوشت: «این سوال کجاست که نام باشم چیست، ای نباشم؟»

وای افزود: علیرغم اینکه بری ناپدید شده و اردن موفق شده است از سلاح های خود استفاده کند، زمین قدرتمندترین چیز در جهان است.

PIAM END